facebook LinkedIN LinkedIN - follow

xGDPR Enterprise 2019

Konečně serverové řešení GDPR

11-xgpdr-01Půl roku po zahájení účinnosti GDPR přichází na trh serverová edice řešení efektivní správy GDPR pro velké organizace. Na základě nasazení více než 3000 implementací systému xGDPR a zkušenostem výrobce systému, vznikla ve spolupráci s korporacemi a státní správou edice Enterprise, která přináší nové možnosti. Reaguje tak na potřebu velkých organizací efektivně spravovat GDPR.


Co trápí většinu organizací v současné době

 • Správa GDPR je nadměrně obtížná
 • Jednou vyhotovené dokumenty jsou již neaktuální
 • Stostránkové elaboráty, ve kterých se po čase nikdo nevyzná
 • Nejsou k dispozici relevantní dokumenty pro případ kontroly
 • Často nejsou vedeny záznamy o činnostech zpracování, dle čl. 30
 • Nesystémové řešení v těžko udržitelné formě (nestrukturovaná data)
 • Vše leží na jednom člověku
 • Aktualizace dokumentů je natolik obtížná, že se raději neprovádí
 • Chybějící dohled nad udělenými souhlasy

Jaké je řešení?

 • Snadné převedení současného stavu do xGDPR Enterprise 2019
 • Usnadnit a zefektivnit správu GDPR
 • Mít stálý a rychlý přehled s možností okamžité změny stavu (zabezpečení, zpracování, právních titulů, účelů, rozsahu, umístění, evidence žádostí)
 • Delegace rolí a odpovědnosti na konkrétní osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji
 • Umožnit snadnou inventarizaci GDPR pomocí takových osob v jejich agendách
 • Tím ulevit odpovědné osobě za celkové GDPR organizace
 • Získat soulad mezi metodikou a realitou
 • Mít k dispozici stále aktuální dokumenty (kontrolní záznamy o činnostech zpracování, evidence událostí, směrnice, plnění informativní povinnosti…)
 • Možnost využití vlastních dokumentů a jejich zapracování do systému xGDPR
 • Provádět snadné kontroly a inventury
 • Filtrace záznamů např. s udělenými souhlasy
 • Dohledání konkrétních osob u nestandardních dokumentů (mimo běžné systémy)

11-xgpdr-02-420

Jaká je aktuální situace korporací ve smyslu správy GDPR

Do zahájení účinnosti GDPR spousta organizací řešila jeho implementaci. Často došlo k vytvoření rozsáhlé analýzy, která popisuje především vnitřní proces a workflow dokumentů s osobními údaji. Z našich zkušeností vyplývá, že takový dokument obvykle není použitelný jako podklad pro případnou kontrolu (pro chybějící náležitosti jako jsou záznamy o činnosti zpracování). Taková analýza je obvykle vytvořena v textovém editoru v nestrukturované a nesystémové formě a jako taková je jen stěží udržitelná aktuální.

Obvykle leží tíha celého GDPR na jediné osobě, která ve velkých organizacích nemá ani nemůže mít přehled o tom, jak se osobní údaje na daných pracovištích zpracovávají. Mnohdy skutečně chybí samotné záznamy o činnostech zpracování (základní požadavek při kontrole ÚOOÚ). Správa takto vedeného GDPR je velmi náročná, co se týče lidských a časových zdrojů. Provést nový audit, či inventuru znamená zapojení IT, právního oddělení a dalších pracovníků, což stojí nemalé finanční a časové prostředky.

Dobrým řešením takové situace je nasazení systému xGDPR Enterprise 2019, do kterého se převedou data ze současné analýzy a vytvoří se záznamy o činnostech zpracování s navázáním na zabezpečení. Tyto záznamy můžeme zařazovat do kategorií (dle středisek, odborů, poboček), kde se data zpracovávají a delegovat oprávnění kontrolovat takové záznamy nižším pracovníkům (bez ovlivnění metodik právních titulů a účelů). Osoba zodpovědná za GDPR (např. právní oddělení, pověřenec) nastavuje metodiku právních titulů, účelů a doby zpracování, ale reálný výskyt, s tím, kde se nachází, jak jsou zabezpečeny jednotlivé záznamy, včetně rozsahu osobních údajů nastavuje nižší pracovník, který s těmito údaji přichází denně do styku. Taktový pracovník tak provádí pouze fyzickou inventuru oproti nastavené metodice. Tím se výrazně ulehčí audit odpovědné osobě a celý proces se rozmělní mezi více osob spravující menší agendy. Tím se stává správa GDPR velmi efektivní.


11-xgpdr-03-420

Ze systému xGDPR je pak možné kdykoli vytisknout celou řadu předpřipravených nebo vlastně vytvořených dokumentů jako je například:

 • GDPR analýza
 • Risk analýza s upozorněním na nezabezpečená místa a skórováním jednotlivých záznamů
 • Kontrolní záznamy o činnostech zpracování
 • Inventurní sestava nižších pracovníků
 • Zásady zpracování osobních údajů
 • Směrnice
 • Report GDPR událostí a žádostí od subjektů údajů
 • Jakýkoli vlastní dokument s vazbou na data systému (obdoba hromadné korespondence)

Klíčové funkce

 • Evidence struktury organizace s evidencí zabezpečení
 • Evidence IT prostředků, zálohování a informačních systémů a jejich zabezpečení
 • Evidence záznamů o činnosti zpracování dle čl. 30
 • Evidence událostí a žádostí subjektu údajů
 • Možnost použití vlastních tiskových výstupů (nad rámec běžných výstupů)
 • Modul evidence dokumentů s fulltextovým vyhledáváním osob
 • Uživatelské role xGDPR Supervisor, DPO, Reader
 • Nasazení na server s libovolným počtem připojených klientů
 • Snadná správa v týmu (delegování pravomocí, zapojení do inventur)
 • Usnadnění práce právnímu oddělení a také IT
 • Možnost spravovat více společností z jednoho prostředí
 • Data jsou lokálně uložena u zákazníka

Verze systému xGDPR 2019

 • xGDPR Lite 2019 – implementace a správa GDPR pro malou organizaci
 • xGDPR Express 2019 – možnost správy a implementace GDPR pro více organizací
 • xGDPR Enterprise 2019 – serverové řešení vhodné pro velké organizace a týmovou spolupráci

Možnost prezentace produktu

Výrobce poskytuje službu prezentace systému xGDPR s návaznou konzultací implementace na konkrétní potřeby zákazníka.

Další služby

Výrobce také poskytuje návazné služby v oblasti GDPR a odborné pomoci zkušeného týmu s cílem zajistit efektivní řešení GDPR. Takové služby jsou individuálně poskytovány, dle přání a rozsahu zákazníka, jako například:

 • Individuální školení
 • Implementace systému
 • Převedení analýzy GDPR do systému xGDPR
 • Zpracování záznamů o činnostech zpracování
 • Provedení auditu a další

Více na www.xgdpr.cz