eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Barracuda Spam & Virus Firewall

ochrání také interní poštu

Společnost Barracuda Networks rozšiřuje funkční možnosti svého produktu Barracuda Spam & Virus Firewall. Toto řešení chrání své uživatele nejenom před vnějšími hrozbami, ale pomáhá jim zajistit, aby se sami nemohli stát šiřiteli spamu či virů při komunikaci s vnějším světem. Zatím nejnovější vylepšení pro Barracuda Spam & Virus Firewall, které je dostupné v rámci poslední verze firmware 5.1, se týká kontroly interní elektronické pošty rozesílané uvnitř organizace prostřednictvím Microsoft Exchange. S pomocí Barracuda Spam & Virus Firewall lze detekovat a blokovat interní e-maily obsahující škodlivé kódy a zamezit tak již v zárodku jejich šíření uvnitř organizace. Kromě toho přináší nový firmware další administrátorské nástroje pro komfortnější práci s šifrovanou elektronickou poštou.Barracuda Spam & Virus Firewall dále umožňuje automaticky kontrolovat odchozí elektronickou poštu, zda neobsahuje citlivé údaje, které jejich odesilatel zahrnul do zprávy ať už úmyslně či omylem. Typicky se může jednat například o rodná čísla, čísla bankovních účtů nebo kreditních karet. Administrátoři mají k dispozici efektivní nástroje, jak definovat pravidla pro obsah zpráv tak, aby se zamezilo odesílání neautorizovaně vložených citlivých údajů. Navíc lze nastavit požadavek na šifrování e-mailových zpráv dle standardu SMTP/TLS.


 
Helios
  

- Inzerce -

Informační systém ABRA Gen podporuje efektivní výrobu, servis a prodej letadel

ABRASkupina OK Aviation Group zajišťuje prostřednictvím pěti dceřiných společností zákazníkům vše pro soukromé létání od výroby, prodeje značek PILATUS, PIPER, DYNAMIC, ADVANTIC a servisu letadel přes letový provoz až po letištní služby a pilotní výcvik. Firma hledala nástroj, který by jí pomohl efektivně řídit výrobní a servisní procesy a evidovat rozsáhlou dokumentaci na jednom místě.

  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.