facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Vyšší komfort a efektivita v oblasti HR Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

GordicV letech 2015 až 2016 prošel Personální informační systém MPO ČR zásadní inovací, která posunula výkon agendy personalistiky a mezd na kvalitativně vyšší úroveň. Resort vedle zkvalitnění práce s lidskými zdroji díky projektu rovněž pokročil v digitalizaci dokumentů a v přípravách na využití stávajících i budoucích služeb eGovernmentu.


Služební zákon přichází

V roce 2015 stál před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR úkol splnit povinnosti resortu v oblasti implementace zákona o státní službě (234/2014 Sb.). Ten vstoupil v účinnost 1. 1. 2015 a zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu. Státní zaměstnanci díky němu mají pouze jednoho zaměstnavatele – stát, reprezentovaného generálním ředitelstvím státní služby. Otázka tedy zněla, jakým způsobem se bude vyvíjet softwarová podpora personální agendy. Cílem společného projektu MPO a společnosti GORDIC bylo:

  • zajistit splnění požadavků kladených zákonem o státní službě na personální i mzdovou část informačního systému,
  • zvýšit komfort a efektivitu práce uživatelům v moderním a trvale rozvíjeném produktu,
  • zajistit ochranu dosavadních investic MPO do programového vybavení v oblasti řízení lidských zdrojů.

Tohoto cíle bylo dosaženo zásadní inovací doposud používaných personální modulů, aby zůstala zachována dosavadní funkčnost doprovázená vyšším uživatelským komfortem a možností užití inovativních funkcí nových aplikací, kterými dosavadní systém vybaven nebyl.

Nové funkčnosti šetří práci i čas

V roce 2016 během měsíce června byla na MPO implementována Personalistika a Systemizace systému GINIS. Tato implementace proběhla hladce a setkala se na MPO s kladnou odezvou. Mezi největší přínosy patří zavedení přímé komunikace s ISoSS pomocí webových služeb a přímé propojení mezd a personalistiky.

Díky tzv. Kartě osoby a Informačnímu panelu mohou uživatelé monitorovat důležité procesy, a to včetně notifikace s časovým předstihem. Systém například umožňuje sledovat příští platový postup: aplikace generuje přehled o zaměstnancích, u kterých je nutné provést změnu platového výměru.

Úsporu práce na straně pracovníků MPO i dodavatele představuje i přímé propojení mezd (GINIS PAM) a personalistiky (GINIS PER) pomocí tzv. Knihy dokladů, kdy je naprosto změněn charakter práce mzdové účetní. Z pořizovačky papírových dokladů se stává kontrolorkou dokladů elektronických. Data se nachází v jedné databázi bez nutnosti existence rozhraní a využívají je oba subsystémy.

Obr. 1: Integrace mzdové a personální části systému v jedné databázi.
Obr. 1: Integrace mzdové a personální části systému v jedné databázi.

Pro bezchybné zpracování mezd byl harmonogram povýšení personálních aplikací koncipován tak, aby dosavadní personální moduly byly nahrazeny inovovanými mezi dvěma po sobě jdoucími výpočty platů, tedy v intervalu jednoho měsíce. Personální změny daného měsíce byly již zachyceny v inovovaných modulech. Po dobu zpracování dvou měsíců byla odborným uživatelům poskytnuta podpora v podobně intenzivní osobní účasti pracovníků dodavatele.

Automatizované hodnocení pracovníků

Po úspěšné první fázi probíhá na MPO další fáze rozvoje personálního informačního systému, kdy dochází k rozšíření o moduly Hodnocení, Vzdělávání a Příprava dokladů mezd. Z uvedených aplikací byl od února 2017 nasazen do ostrého provozu modul Hodnocení. Ten řeší hodnocení státních zaměstnanců, které se provádí v 1. čtvrtletí každého roku a obsahuje mj. automatické výpočty výsledků hodnocení a s tím související výpočet maximální možné navrhované výše osobního příplatku.

V aplikaci je velké množství kontrol, které usnadňují uživatelům práci v průběhu hodnocení a neumožní hodnocení uzavřít, pokud nejsou vyplněny všechny požadované údaje. Samotnému nasazení do ostrého provozu předcházela školení, kterých se zúčastnili vedoucí pracovníci resortu, kteří podle zákona o státní službě hodnotí své podřízené.

V současné době je proces hodnocení státních zaměstnanců na MPO uzavřen. Průběh hodnocení byl ze strany MPO vyhodnocen velmi kladně a zaměstnancům společnosti GORDIC, kteří se podíleli na implementaci modulu, byla ze strany MPO vyjádřena pochvala za odvedenou práci a vstřícnost při jeho implementaci. Nový modul ulehčil práci jak hodnotitelům, tak i personálnímu oddělení.

Ing. Vladimír Přech Ing. Vladimír Přech
Autor článku je ředitelem obchodně-právní sekce společnosti GORDIC.

 
Helios
- inzerce -