facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Základem kvalitního řízení výroby je správně nastavený plánovací proces, nikoliv samotné APS

Karat informační systémChceme-li mít výrobu pod kontrolou, musí se jednat o plánovaný proces s průběžným vyhodnocováním stavu plnění jednotlivých činností a úkolů. Existují samozřejmě i objektivní příčiny, kdy nelze postupovat podle plánu, ale drtivá většina aktivit musí vycházet z předem naplánovaného procesu.


A právě četnost improvizací versus řízení výroby podle plánu většinou vypovídá o kvalitě procesu řízení výroby, a tím pádem i o kvalitě APS sytému pro podporu plánování a řízení výroby. V neposlední řadě i o kvalitě implementace daného výrobního řešení.

Základem jakéhokoliv procesu ve výrobě, a v oblasti plánování to platí především, jsou kvalitní data, tedy výrobní dokumentace. Kusovníky a technologické postupy, jež jsou zpravidla tvořeny již v období předvýrobní přípravy, by v sobě měly zahrnovat všechny informace nutné k realizaci vlastní výroby. V dnešní době již většina firem využívá pro podporu tvorby dokumentace CAD/CAM systémy s online propojením do ERP systému, což zrychluje a zjednodušuje celý proces. Nezbytnou součástí systému by měly být kalkulace, které jsou schopny dynamicky počítat přímé náklady spojené s výrobou polotovarů a výrobků. V ideálním případě je lze využít i pro variantní výpočty nákladové ceny a provádět u nich simulace odpovědí na otázky typu: „Co se stane, když např. cena materiálu v příštím období stoupne o 10 %?“.

V rámci plánovacího procesu by se měla již předvýrobní fáze stát součástí plánovacího procesu, a to nejen v případě kusové zakázkové výroby a využití nástrojů pro podporu řízení a plánování projektů, ale i v případě opakované výroby a potvrzování termínů dodání zákazníkům. Tedy v obou případech se jedná o fázi, kdy ještě nejsou vytvořeny výrobní příkazy do výroby.

Obr. 1: Příklad projektového plánu se zahrnutím předvýrobní fáze
Obr. 1: Příklad projektového plánu se zahrnutím předvýrobní fáze

Obr. 2: Příklad předběžného zaplánování již ve fázi kalkulace nabídky do hlavního plánu
Obr. 2: Příklad předběžného zaplánování již ve fázi kalkulace nabídky do hlavního plánu


Vstupní branou do výroby bývají obvykle výrobní příkazy, jež definují, co se má vyrábět, kolik se toho má vyrábět a kdy to má být hotové. Jejich vznik bývá většinou dán charakterem výroby, tzn. rozhodujícím kritériem je zde umístění bodu rozpojení v plánovacím řetězci. Ten ukazuje, zda se jedná o čistě zakázkovou kusovou výrobu anebo anonymní výrobu na sklad. Případně nejčastěji používanou kombinaci, kdy finály se řídí zakázkově, ale polotovary jsou s ohledem na zkrácení průběžné doby a optimalizaci nákladů vyráběny v optimálních dávkách na sklad. Na výrobní příkaz navazují zakázkové postupy, nad nimiž se provádí vlastní průběh a sledování zakázky po jejich zaplánování.

Aby plánování výroby mělo smysl, musí se stát součástí implementace výrobního řešení rozhodnutí o způsobu a četnosti odvádění výroby. U kvalitních ERP systémů se většinou volí mezi jednoduchým odváděním operací přímo v ERP systému podle plánu anebo se zvolí sofistikovanější řešení pomocí terminálového odvádění operací systémem start – stop. Tzn. snímače čárových/QR kódů a čipových karet, které navíc bývají součástí docházkových systémů. Pro samotný proces plánování není ani tak rozhodující to, zda se jedná o on-line/off-line řešení a jaká technologie bude použita, ale především sladění četnosti odvádění s plánovacím procesem jako takovým.

Obr. 3: Operativní plán zdroje/pracoviště – fronta práce
Obr. 3: Operativní plán zdroje/pracoviště – fronta práce


ERP KARAT disponuje kvalitním nástrojem pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS (Advanced Planning and Scheduling). Jedná se o víceprůchodový systém provádějící plánování do omezených i neomezených kapacit zdrojů s možností simulačních kroků v prostředí Ganttova diagramu (např. záměny zdrojů, přesuny rezervací kapacity zdrojů, úpravy kalendáře zdrojů apod.). V rámci procesu plánování lze vytvářet různé varianty plánů s možností promítnutí finální varianty do rezervací zdrojů. Na zaplánované termíny požadavků je možné navázat disponibilní množství vstupujících materiálů a polotovarů a ve spolupráci s objednávkovým jádrem následně generovat dodavatelské objednávky podle dostupnosti materiálů v čase.

Obr. 4: Podpora pro nalezení úzkého místa ve výrobě
Obr. 4: Podpora pro nalezení úzkého místa ve výrobě


V nastavení systému lze definovat, zda je řídicím kritériem pro zaplánování výrobních zakázek plánování materiálu (MRPI), zdrojů (CTP) anebo materiálu, na něž navazuje plánování zdrojů (MRPII). V kombinaci s možností volby způsobu výpočtu plánu (kapacitní plánování dopředné, zpětné, kombinované, plánování podle průběžné doby anebo plánování podle úzkých míst) dává tento nástroj kvalitní podporu pro plánování výroby.

Konfigurovatelnost, škálovatelnost a otevřenost ERP KARAT umožňuje jeho nasazení v menších výrobních firmách i ve společnostech s několika závody, které se mohou nacházet v různých lokalitách nebo státech.

Závěrem lze říci, že plánovací proces musí být nastaven tak, aby byl ve spolupráci s kvalitním APS systémem schopen výrobu nejen naplánovat, ale současně aby umožňoval její řízení v reálném čase a na základě vyhodnocení, zpětných hlášení a měření indikoval úspěšnost plnění plánu s upozorněním na případné blížící se problémy.

Marek Winkler, DiS. Marek Winkler, DiS.
Autor článku je ERP konzultant společnosti ITMAN Czech, s.r.o., která je implementačním partnerem KARAT Software a.s.
Karat informační systém

 
Helios
- inzerce -