facebook LinkedIN LinkedIN - follow

KARAT Drinks Edition

KARAT je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení středních a velkých výrobních a obchodních společností a rovněž organizací podnikajících v sektoru služeb.


Progresivní technologie, modularita, uživatelská flexibilita a v neposlední řadě škálovatelnost – to jsou vlastnosti, díky kterým je KARAT skutečně komplexním informačním systémem. Jeho hlavní předností je lehká přizpůsobivost potřebám podniku, čímž jsou minimalizovány případné vícenáklady při jeho implementaci. Díky několika významným instalacím distribuce nápojů pokrývá systém KARAT veškerá specifika tohoto oboru, která byla spolu se zkušenostmi implementačních týmů shrnuta do specializované verze Drinks Edition.

Dlouhodobé zkušenosti s vývojem informačních systémů a řada úspěšně realizovaných projektů jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Informační systém KARAT se stává mimořádně užitečným tam, kde hledáte vysoké zabezpečení všech vložených a zpracovaných dat, optimalizaci a zrychlení logistických procesů, podporu řízení a manažerského rozhodování. Povede vás k efektivnímu využívání vašich zdrojů. Informační systém KARAT zajistí dlouhodobé zhodnocení a rychlou návratnost vaší investice.

Samozřejmostí je, že informační systém je rozvíjen v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou a českými a slovenskými právními předpisy. Soulad a respektování těchto norem je potvrzován pravidelným auditem.

Pojďme si ukázat 18 způsobů, jak zlepšit chod vaší společnosti. Podívejte se na cesty, které vám poskytnou lepší přehled o stavu vašeho podnikání.

1. Automatizovaná práce s obalovým hospodářstvím

 • automatické sledování obalového salda (s jednotlivými odběrateli a dodavateli)
 • optimalizace pohybů obalů na základě sledování obalového salda (partner odebírá obaly na centrále, vrací na pobočkách)
 • podpora práce s režimy obalů („Zálohově“, „Evidenčně“ a „Nákup/Prodej“), v rámci kterých lze lehce nastavovat ceny i způsob účtování o pohybech obalů

2. Efektivní řešení komunikace s obchodními řetězci

 • systém nabízí veškeré standardy elektronické komunikace (nejčastěji využíván formát EDI) s obchodními řetězci
 • objednávání produktů pomocí objednávkových portálů na úrovni webových aplikací,
 • výsledkem je automatická objednávka přenesená od velkoskladu přímo do systému
 • na úrovni objednávkových portálů může partner sledovat stavy objednávek, rezervací apod.

3. Propracovaná cenotvorba

 • cenotvorba nabízí řadu variant, jak dojít k prodejní ceně (v závislosti na mnoha parametrech)
 • podpora odběratelských i dodavatelských ceníků
 • ovlivnění ceny systémem slev (sleva absolutní, procentuální, skonto, položková, dokladová)
 • nastavení slevy na úrovni partnerů, ceníků či přímo na koncových dokladech

4. Možnost evidence smluvních dokumentů jednotlivých partnerů

 • evidence smluvních dokumentů partnerů v elektronické podobě
 • vyhodnocení důležitých parametrů smlouvy (splatnosti, ceníky, dodací podmínky apod.) dle aktuální smlouvy nebo jejího dodatku při pořízení dokladů (dodací listy, fakturace apod.)

5. Optimalizace procesu vychystávání a rezervace skladových zásob

 • několik stupňů rezervací v případě skladových zásob („měkká“ či „tvrdá“ blokace, ruční nebo automatická rezervace)
 • sledování skladové disponibility na úrovni skladových karet, automatické vykrytí objednávky skladovou zásobou
 • nástroje na generování objednávek vydaných na doplnění skladu (dle sledovaných parametrů) v případě nedostatku zásob
 • mnohem jednodušší vychystávání objednávek při vhodném nastavení procesů
BERNARD_Pivovar

6. Sledování bonusových systémů odběratelů

 • silná podpora v oblasti bonusů (bonusy, které poskytujete vy, či bonusy poskytované vám)
 • sledování výše bonusu s možností generování bonusových faktur či dobropisů
 • sledování bonusového salda, které je čerpáno odběrem bonusových položek (zboží)
 • evidence libovolných bonusů (celoroční, kvartální, měsíční, obratové atd.)

7. Propracované možnosti manažerských výstupů a vyhodnocení

 • široké možnosti v oblasti manažerských statistik a vyhodnocování (položkové výběry, pohledy, sestavy, kontingenční tabulky a grafy)
 • vyhodnocování je postaveno nad celou databází, lze v rámci jednoho požadavku kombinovat data z různých evidencí systému
 • vyhodnocení odběratelů nejen podle odebraných produktů, ale i podle platební morálky a jiných kritérií je typickým příkladem

8. Efektivní a jednoduché řešení problematiky dopravy

 • evidence pro tvorbu trasy (závozu)
 • vyhodnocování výtěžnosti a využití vozidla na úrovni závozu
 • tisk „Nakládkových listů“ a itineráře závozu v evidencích dopravy
 • číselník vozidel a řidičů, evidence technických kontrol či evidence čerpání pohonných hmot
 • napojení systému závozů na řadu systémů třetích stran v případě vyhodnocování tras pomocí mapových podkladů a GPS modulů

9. Efektivní automatizace procesů přefakturace

 • automatizace přefakturace mezi velkosklady a obchodními řetězci
 • celý proces přefakturace lze optimalizovat na co nejmenší počet kroků, i když v systému vzniká celá řada dokladů (faktura, dobropis, vratka atd.)
 • výsledkem je sada provázaných generovaných dokladů s možností elektronického odeslání vašim partnerům

10. Detailní sledování výrobních šarží včetně zpětné dosledovatelnosti

 • sledování šarží od procesu příjmu vstupního materiálu, výroby až po expedici
 • dohledání souvisejících výrobků z výrobní dávky a historie dané dávky v libovolném okamžiku (pomocí identifikace šarže na koncovém výrobku)
 • dosledovatelnost v procesu výroby (sledování šarže surovin na vstupu a v průběhu celého procesu výroby)
 • propojení se šaržemi na vstupu umožňuje dohledání rizikové výrobní šarže, způsobené vadnými surovinami
 • podpora práce se šaržemi pomocí čárových kódů

11. Optimalizace práce se skladovými zásobami pomocí on-line terminálů

 • usnadnění práce ve skladech pomocí přenosných on-line terminálů se čtečkami čárových kódů
 • on-line přehled o stavu zásob na sklad
 • řešení expedice homogenních i nehomogenních palet, nakládky vozidel a inventury pomocí terminálů
 • řízení priority vychystání jednotlivých dodávek

12. Efektivní sledování vlastních zařízení u smluvních partnerů

 • výrazně snazší sledování pohybu vlastních zařízení (která zapůjčujete či pronajímáte vašim partnerům)
 • na partnerovi jsou k dispozici pohledy zobrazující, které položky a v jakém množství byly partnerovi vydány a kolik jich partner vrátil
 • dořešení salda těchto položek do nulového stavu (při ukončení spolupráce s daným partnerem) obsahuje záležitosti předávacích protokolů na poskytnutá zařízení
 • jiný přístup k položkám z hlediska dlouhodobého či krátkodobého pronájmu

13. Podpora systému vratek a reklamačních řízení

 • při jednoduchých řešeních bývá využita evidence reklamačních zakázek
 • v případě složitějších reklamačních procesů systém disponuje modulem Reklamace
 • podpora reklamačních skladů, odběratelských a dodavatelských reklamací, tisku reklamačních protokolů apod.

14. Komplexní řešení pro podnikové prodejny

 • vlastní řešení realizované s využitím modulu Paragonová pokladna (maloobchodní prodej, naskladňování vlastních podnikových prodejen, inventarizace apod.)
 • napojení na pokladní systémy třetích stran (je plně automatizované, včetně převádění dat)
 • komplexní řešení, která mohou obsahovat hardwarové vybavení podnikových prodejen (čtečky, tiskárny, zobrazovací zařízení, pokladní šuplík, fiskální modul, atd.)

15. Efektivní inventarizace pomocí on-line terminálů

 • efektivní inventarizace pomocí on-line čteček čárových kódů
 • inventarizace po jednotlivých šaržích i hromadně
 • inventarizace může být prováděna více pracovníky současně
 • řešení namátkových kontrol stavu skladových zásob (na částečně rozebraných paletách)
 • automatické generování rozdílových dokladů (přebytky a manka) při uzavření inventury

16. Zpětné rozpočítání souvisejících nákladů do skladových cen

 • přesné zatížení skladových položek souvisejícím nákladem, libovolná povaha souvisejícího nákladu (doprava, clo, balné atd.)
 • rozpočítání do skladové ceny položek, do souvisejících nákladů, na sumární kartu SN
 • rozpočítání souvisejících nákladů lze provádět i zpětně (kdy se skladová cena propadá na úroveň ocenění již realizovaných skladových výdejů)

17. Automatizované řešení spotřební daně (SD)

 • kompletní sazebník skupin a sazeb spotřební daně (dle platné legislativy), v oblasti nápojářství je využíváno nastavení spotřební daně dle stupňovitostvi piva či obsahu alkoholu (víno, lihoviny)
 • vytváření komplexních podkladů pro přiznání spotřební daně

18. Komplexní řešení výroby či napojení na produkt třetí strany

 • jednoduchý a efektivní nástroj na řízení výroby v oblasti nápojářství založený na evidenci receptur
 • sledování různých variant výrobků
 • automatické odvádění hotových výrobků na sklad za pomoci čárových kódů
 • kalkulace skutečných výrobních cen (i zpětně) včetně započtení režijních nákladů
 • napojení systému na specializované řešení výroby v případě specifických výrob
 • automatická evidence výdeje surovin do výroby a příjmů hotových výrobků na sklad
Bernard Fruko Schulz
Hanácká kyselka Hello