facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informační systém Byznys ERP na mobilních zařízeních

Společnost J.K.R. připravila pro chytré mobilní telefony a počítačové tablety aplikaci Byznys Mobile, která nabízí plnohodnotný interaktivní přístup k datům v podnikovém informačním systému Byznys ERP. Aplikace Byznys Mobile je určená pro mobilní telefony a tablety s platformami Android, iOS a Windows. Umí pracovat i bez internetového připojení, synchronizace dat pak proběhne při nejbližším přechodu do online režimu.Zaměstnanci, kteří tráví větší část pracovní doby mimo kancelář, včetně managementu, obchodníků či servisních techniků, tak mohou s informačním systémem efektivně pracovat odkudkoliv bez omezení.

Management může například využít zobrazení libovolného datového podkladu ve formě tabulky, grafu či textové informace napříč celým informačním systémem. Může také odkudkoli sledovat platební morálky odběratelů nebo výkon obchodních zástupců.
 


 

Obchodní zástupci mohou pomocí Byznys Mobile provádět standardní obchodní činnosti jako je prezentace výrobků přímo u zákazníka a pořizování objednávek, zapisování informací o schůzkách a editování informací o zákaznících v CRM.

Byznys Mobile využijí také servisní technici, kteří tak mají neustále přístup k informacím o zákaznících a výrobcích včetně napojení na mapové podklady. Mohou ale také v aplikaci například vytvořit servisní protokol i s fotodokumentací.
 „Pracovníci, kteří tráví větší množství času na cestách, potřebují být neustále informováni o důležitých aspektech prodeje, změnách cen pro konkrétní zákazníky, o platební morálce odběratelů i o plnění obchodních plánů – to vše jim umožní Byznys Mobile,“
popisuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. „S poklesem cen chytrých mobilů a jejich rozšířením ve firmách i mimo TOP management se naskýtá příležitost ke zvýšení efektivity v míře srovnatelné s tím, co v minulosti znamenal nástup notebooků.“


 
Daktela
  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -