facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Přechod na nový systém SAP by neměl být vnímán pouze jako nezbytný krok, ale jako příležitost

-PR-

S blížícím se koncem podpory starší verze systémů SAP se společnosti připravují na přechod na aktuální systém SAP S/4HANA. Tato migrace může v případě větších společností trvat i více než jeden rok, a proto je důležité ji neodkládat.


Podle specialistů ze společnosti Eviden by se k migraci mělo přistupovat nejen jako k nutnosti, ale také jako k příležitosti především pro zefektivnění a automatizaci firemních procesů.

Zdeněk Havran„V sou­čas­né době si nelze před­sta­vit velkou spo­leč­nost bez ERP sys­té­mu. Moder­ní ERP sys­tém jed­no­znač­ně po­sky­tu­je kon­ku­ren­ční vý­ho­du, neboť nejen zrych­lu­je a opti­ma­li­zu­je pro­ce­sy, ale také sni­žu­je nároč­nost jejich změn a roz­ši­řo­vá­ní,“ říká Zde­něk Hav­ran, vedou­cí oddě­le­ní SAP spo­leč­nos­ti Eviden.

Základ nového ERP systému SAP S/4HANA je v rámci nabídek RISE (pro edici Private Cloud) i GROW (pro edici Public Cloud) doplněn mimo jiné i systémem pro integrace, aplikační vývoj, plánování, analytiku a automatizace, zvaným Business Technology Platform (BTP). Právě pro automatizace procesů v uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní, bez nutnosti klasického programování, je určena komponenta Build Process Automation.

„Tento nástroj zatím není v České republice příliš využíván, my jsme ho však již u několika klientů úspěšně implementovali. Je vhodný například pro zpracování faktur nebo vytváření objednávek, může pomoci minimalizovat náklady, výrazně snížit chybovost a uvolnit lidské zdroje pro odbornější a tvůrčí činnost,“ dodává expert ze společnosti Eviden, která je zavedeným implementačním parterem SAPu, realizovala migrační projekty na SAP S/4HANA u společností jako je Zentiva, Innogy nebo ČSOB, ale také pro organizace státní správy.

Implementace systému SAP probíhá v následujících krocích:

  1. Příprava projektu – analýza požadavků a potřeb a stanovení cílů projektu s ohledem na možnosti řešení a volbu implementačního přístupu
  2. Vytvoření projektového plánu – sestavení časového harmonogramu a rozpočtu projektu
  3. Nominace projektového týmu – a to včetně interních členů, kteří se budou na projektu podílet a jejich přiměřené uvolnění z běžných pracovních úkonů
  4. Analýza – posouzení stávajících procesů a společný návrh řešení
  5. Realizace – implementace podle stanovených kritérií, úzká spolupráce externího i interního týmu
  6. Testování – ověření procesů včetně všech modulů a rozhraní v testovacím systému
  7. Go-Live – nasazení do ostrého provozu v produkčním systému
  8. Podpora – odladění případných nedostatků, aktualizace, optimalizace, implementace případných požadovaných změn a úprav systému, rozšíření o další moduly a funkcionality

Proces migrace na SAP S/4HANA není jednoduchý a obvykle trvá několik měsíců. V České republice se tento přechod týká více než tisícovky organizací. V jejich zájmu tedy je začít se zabývat migrací co možná nejdříve, protože implementátoři SAPu mají již nyní velmi omezenou kapacitu.

Eviden