System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 7. 4. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Zájem o nová e-commerce řešení roste v segmentu B2B exponenciálně

B2BČeská e-commerce zaznamenává nadmíru úspěšné období i v oblasti B2B. K rostoucímu tempu migrace B2B firem do online světa nyní pochopitelně přispívá zejména koronavirová pandemie, ale dá se očekávat, že půjde o trvalý trend a firmy, které nyní pod tlakem covidu objevují potenciál e-commerce, budou online byznys i nadále rozvíjet v kombinaci s tradičními obchodní kanály. Trendem B2B firem v roce 2021 proto bude propojení offline a online prodejního prostředí.Ze statistik společnosti NetDirect, která se vývojem e-shopů zabývá, vyplynulo, že v roce 2020 provozovalo B2B e-shop nebo portál 34 % trhu. V letošním roce by měl tento ukazatel vzrůst minimálně o 15 %. „Jestliže srovnáme zájem o nové e-commerce řešení v letech 2018, 2019 a 2020, je patrný rostoucí lineární trend. V segmentu B2B však zájem roste exponenciálně. Mít B2B e-shop či B2B portál je v dnešní době považováno za standard. Ten, kdo se nepřizpůsobí, bude mít do tří let obrovský problém,“ uvádí Daniel Lupinski, CEO společnosti NetDirect.

Z výzkumu společnosti NetDirect také vyplývá, že 61 % B2B firem zavedlo B2B e-shop za účelem digitalizace obchodu, snižování režijních nákladů a automatizace procesů s důrazem na snížení chybovosti.

„Ve chvíli, kdy B2B firmy převedou do online prostředí své zákazníky, začnou šetřit náklady na obchodníky a call centra. Spočítejte si veškeré HR náklady spojené s pozicí obchodníka, který pečuje o zákazníky. Díky digitalizaci můžete uspořit řádově stovky tisíc korun ročně. Obchodník se totiž může věnovat desítkám či stovkám nových zákazníků a nemusí řešit ty stávající, o které se postará online portál,“ vysvětluje klíčovou roli B2B portálu Daniel Lupinski.

Jak ale upozorňuje Lupinski, vlastní B2B eshop či portál nezaručuje sám o sobě kvalitní uživatelský zážitek. Je potřeba mít se na pozoru a B2B řešení neustále rozšiřovat a nabízet zákazníkům maximum užitečných funkcí.

„Řada firem žije v domnění, že mají skvělý B2B portál, nicméně ten jim umožňuje pouze sledovat aktuální skladovou dostupnost, nakoupit dle příslušného ceníku, případně se podívat na historii objednávek a faktur. Je třeba si uvědomit, že moderní B2B e-commerce řešení musí zákazníkům poskytovat přidanou hodnotu. Bez přidané hodnoty je to pořád jen „jednoduchý e-shop“. Dopřejte zákazníkům maximální komfort ve smyslu zpřístupnění informací o termínech naskladnění zboží, reklamacích, elektronických dodacích listech, zálohových fakturách s možností nastavení splatností, restrikcí nebo konfigurátor produktů a rozpočtování zakázek,“ vysvětluje Daniel Lupinski.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -