System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Novinky v systémech ARBES TA a TOPAS

Společnost ARBES Technologies připravila sérii novinek v rámci svých systémů ARBES TA a ARBES TOPAS, určených pro distribuci podílových fondů, správu portfolií a obchodování na peněžních a kapitálových trzích. Jde především o podporu požadavků a agend souvisejících se změnami v oblasti kolektivního investování, které plynou z nových nařízení Evropské unie, například směrnice UCITS IV - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Jednou z hlavních navrhovaných změn v rámci UCITS IV je zavedení takzvaných klíčových informací pro investory (KII). Společnost ARBES Technologies v reakci na tyto požadavky implementovala do svého systému ARBES TA funkce pro evidenci typů fondů, pro výpočet a uložení rizikového indikátoru a pro výpočet a zobrazení požadovaných historických dat.Směrnice UCITS IV dále požaduje, aby členské státy Evropské unie umožnily investičním společnostem (IS) poskytovat v jiném členském státě služby, k nimž jim bylo uděleno povolení v jejich domovském státě. ARBES Technologies proto umožňuje v systému ARBES TOPAS vést odlišné účetnictví pro různé fondy a automatické vedení duálního účetnictví (pro IS i pro fond v dané zemi). V rámci produktu ARBES TA nabízí regionální členění distribučních sítí s vlastní strukturou provizí, platby v měně a přes banky jednotlivých regionů a vedení KII dokumentů v různých jazycích.

 

V návaznosti na směrnici UCITS IV je dále možné splynutí či sloučení různých fondů se shodnou právní formou z různých zemí do fondu cílové země, podle jejíž legislativy se fúze realizuje. Systém ARBES TOPAS v této souvislosti umožňuje například dávkové konverze portfolia (nebo jeho části) do jiného portfolia se zachováním všech relevantních atributů (AÚV, amortizace, fixace atp.), fúzi cenných papírů evidovaných v portfoliu či finanční vypořádání nepřeváděného majetku.

 

V souladu s požadavky UCITS IV se také zpřísňují provozní podmínky pro vedení fondů, a to zejména v oblasti nároků na personální vybavení, pravidla obezřetnosti, řízení rizik, řízení střetu zájmů, odborné péče, a možností výpočtu úplaty za obhospodařování i na základě benchmarků. ARBES Technologies proto ve svých systémech poskytuje například vedení evidence osob se vztahem k IS (pro řízení střetu zájmů), vedení deníku obchodníka, kontrolu otevřené pozice závazkovou metodou, nebo kontrolu limitu na likviditu kolaterálů REPO.

 

Vylepšené funkce v systémech ARBES TA a ARBES TOPS dále umožňují vedení a správu všech typů právních forem fondů, nastavení nových limitů pro speciální fondy a pro úvěry nemovitostních fondů, evidenci pod-fondů, vyplácení výnosů formou dividend nebo růstového fondu, vedení emisí fondu v různých třídách aktiv i v jiné měně, či rozšíření možnosti výpočtu NAV o výpočet NAV třídy jako poměrné části NAV fondu.


 
Sophos
  

- Inzerce -

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.

  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.