facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 22. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová služba Evidenu monitoruje únik citlivých informací do prostředí dark webu

Společnost Eviden nově nabízí službu prediktivní bezpečnosti založenou na řešení LUMINAR monitorující únik citlivých infor­mací do prostředí dark webu. Jde o službu, která firmám na zákla­dě kontinuálního monitoringu umožňuje vyhledávat a sledovat data a informace, které by útočníci mohli zneužít pro kyberne­tický útok a proaktivně tak přijímat preventivní opatření.Nová služba je vhodná pro větší firmy, které již nějaký systém bezpečnostního monitoringu využívají a přináší jim doplnění stávajících informací o neveřejné zdroje jako je deep i dark web. Dodává informace a analýzy do stávajícího bezpečnostního monitoringu tak, že k již známým, stávajícím bezpečnostním hrozbám doplňuje ty, které doposud nenastaly, nebo o nich organizace vůbec neví. Typickým příkladem jsou odcizené přístupové údaje zaměstnanců, odhalená konfigurace sítě, nebo v případě bank například údaje z platebních karet.

Tomáš HlavsaÚnik a zne­u­ži­tí dat totiž ne­zna­me­ná pou­ze finan­ční pro­b­lé­my, ale zej­mé­na na­ru­še­ní dů­vě­ry klien­tů a po­věs­ti firmy. „Velké firmy si uvě­do­mu­jí, že i jeden jedi­ný ukra­de­ný pří­stup k emai­lo­vé adre­se je velký pro­b­lém, a proto ke své bez­peč­nos­ti při­stu­pu­jí pro­ak­tiv­ně. V době vy­so­ce so­fis­ti­ko­va­ných kyber­úto­ků, kdy útoč­ní­ci vy­u­ží­va­jí i např. AI již ne­sta­čí adek­vát­ně re­ago­vat ve chvíli útoku, je potřeba jej předvídat. Poptávka po prediktivní bezpečnosti je v současné době vysoká i z důvodu blížící se účinnosti evropské směrnice NIS2,“ komentuje Tomáš Hlavsa z divize Big Data & Security společnosti Eviden.

Monitoring v rámci služby LUMINAR probíhá formou kontinuální ana­lý­zy a sběru neveřejných zdrojů informací, typicky deep a dark web, a prostřednictvím pravidelného reportingu, nebo lépe napojením získaných informací do stávajícího bezpečnostního monitoringu je zákazník informován o tzv. indikátorech kompromitace.

Samotná platforma je jednou z mála v Česku dostupných služeb, které využívají deep a dark web. Monitoring provádí nepřetržitě a při objevení hrozby okamžitě upozorní pověřené a vyškolené specialisty, kteří následně navrhnou řešení situace tak, aby eliminovali riziko útoku, případně minimalizovali jeho následky.

Zákazník ze soukromého i veřejného sektoru může službu využívat formou konzultací, nebo používat platformu LUMINAR s vlastními experty. Platforma je dostupná jak on premise, tak i formou služby v cloudu a je možné ji napojit na již existující SIEM (Security Information and Event Management) či SOC (Security operations center) systémy.


 
  

- PR -

Wittmann zálohuje a chrání svá data s Acronis Cyber Protect Cloud

Skupina WITTMANN Group se sídlem ve Vídni působí na celém světě. Prostřednictvím 10 výrobních závodů v 6 zemích a 37 poboček je zastoupena na všech důležitých světových trzích plastikářského průmyslu.

  

- PR -

Chytřejší sítě, bezpečnější firewally

Role AI ve firewallech a cloudové platformě Nebula od Zyxel Networks


V poslední době se neustále mlu­ví o umělé inteligenci a o tom, jak všechno změní. Ve spo­leč­nos­ti Zyxel Networks jsme toho názoru, že ačkoliv umělá inte­li­gen­ce bude nepochybně hrát stále větší roli, nepředstavuje vlastně úplnou novinku. Umě­lou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) totiž naše platforma Nebula pro správu sítí v cloudu používá už nějakou dobu.