facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Mobilní řešení pro servis a údržbu

Společnost IFS spustila čtvrtou generaci mobilního klienta pro servis a údržbu. Klient běží na smartphonech a tabletech se systémem Android. Nové řešení využívá mobilní technologii Metrix Mobile pro systém Android určenou pro práci v terénu, kterou společnost IFS získala akvizicí společnosti Metrix v loňském roce. Toto řešení je integrováno do IFS Aplikací a představuje kompletní mobilní aplikaci pro správu údržby a servisu v terénu. Vzhledem k tomu, že je optimalizována pro systém Android, nová verze rozšiřuje stávající mobilní řešení společnosti IFS určená pro platformu Microsoft Windows Mobile.Nové řešení si poradí s celým procesem – od okamžiku přijetí objednávky technikem až po její vykázání a odeslání zpět na server z mobilního zařízení. Aktualizace stavu práce jsou zaznamenávány do pracovní objednávky a okamžitě odesílány do dispečinku. Technik v terénu může pořizovat fotografie, využívat navigaci včetně mapy a dokončit úlohu vyplněním informací o čase, materiálu a nákladech. Prostřednictvím funkce řešení dotazů lze veškerá data pořízená v terénu – od pokynů týkajících se pracovní bezpečnosti - až po data související s péčí o zákazníka – snadno konfigurovat pro každého zákazníka a typ pracovního procesu zvlášť.

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -