Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

COMES WMS pro komplexní řízení interní logistiky továrny

COMESCOMES WMS je jedním z konceptů výrobního informačního MES/ MOM systému COMES pro řízení interní logistiky podniku. K jeho přednostem patří flexibilní konfigurace a využitelnost pro různé typy procesů, od kusových, sériových až po dávkové výroby.


Podnik využije COMES WMS od řízení malého skladu náhradních dílů až po kompletní interní logistiku včetně automatické traceability.

S architekturou webových technologií lze COMES WMS provozovat na libovolných koncových zařízeních. Pro práci s materiály jsou k dispozici odolné mobilní terminály určené do průmyslového prostředí, se snímači s volitelným dosahem a množstvím příslušenství, které zpříjemňuje a usnadňuje celodenní práci manipulanta.

Pro méně intenzivní práci umožňuje COMES WMS využít běžné tablety nebo smartphony. Identifikace materiálů (čárové nebo 2D kódy) lze snímat fotoaparátem těchto koncových zařízení.

COMES WMS a digitální továrna Compas

Digitální továrna znamená v pojetí společnosti Compas automatizace plnou integraci:

  • výrobního IT (výrobní informační MES/MOM systému COMES)
  • řídicích systémů a jejich SW pro automatizaci strojů a technologií
  • strojů, zařízení a technologií včetně implementace robotů

V dalším popisu se nebudeme věnovat běžným WMS funkčnostem, jako jsou příjem nebo výdej materiálu, jeho uvolnění a zaskladnění na určené skladové lokace. Tyto funkčnosti jsou součástí rozhraní mobilního terminálu COMES WMS a byly již popisovány v článku COMES WMS pro interní logistiku a digitalizaci továrny, který byl uveřejněn v časopise IT Systems 9/2018. Zaměříme se proto na nové vlastnosti COMES WMS pro řízení skladu, výrobní logistiky a využití COMES WMS ve výrobním procesu.

COMES WMS a řízení skladu

Zaskladňování materiálu můžeme automatizovat pomocí skladu s automatickým zakladačem nebo skladového vozíku (regálového zakladače), který je přímo řízen COMES WMS. Operátor skladového vozíku je řízen frontou práce COMES WMS. Jednotlivé požadavky mu jsou zobrazovány na terminálu skladového vozíku, kde si je vybírá a postupně zpracovává. Po výběru požadavku COMES WMS zašle skladovému vozíku souřadnice zdrojové a cílové lokace materiálu. Na tyto souřadnice vozík automaticky najede. Ukončení skladové operace potvrdí operátor pomocí čtečky.

Koncepty COMES jsou uživatelsky konfigurovatelné výrobní IT funkce. Patří mezi ně koncepty COMES: APS, HR, MOM, OEE, WMS a Maintenance.

Příprava materiálu do výroby

V praxi obvykle celopodnikový IT systém (ERP) průběžně předává COMES (COMES APS) data požadavků na výrobu (objednávky zákazníků, výrobní příkazy, požadavky). COMES na základě těchto dat vytváří detailní rozvrh výroby. Dle nastaveného algoritmu (např. čas před plánovaným začátkem výroby) jsou na základě rozvrhu výroby vytvářeny v COMES WMS požadavky na přípravu/vychystání materiálů. Plán práce (fronta výrobních příkazů) je taktéž předáván konceptu COMES OEE, který výrobní příkazy zobrazuje na operátorských terminálech jednotlivých pracovišť.

COMES WMS řídí přesun potřebných materiálů ze skladu na konkrétní pracoviště tak, aby byly k dispozici před zahájením výroby. V průběhu výroby jsou do fronty práce skladníka generovány požadavky na doplnění materiálu na pracoviště (zajišťuje COMES OEE na základě sběru dat z výroby). Navíc může operátor přímo ve výrobě vytvořit mimořádný požadavek na materiál, požadavek zpracuje COMES OEE a zašle do fronty práce COMES WMS.

COMES WMS a sledování meziproduktů

V továrnách a jejich procesech je stále více vyžadována funkce dosledovatelnosti (traceability), a to nejenom v automotive nebo regulovatelných výrobách (farmacie, kosmetika, potravinářství, zdravotní pomůcky), ale i mnoha dalších odvětvích. Pracoviště je v COMES WMS uvažováno jako skladová lokace, tudíž COMES WMS na této lokaci eviduje kompletní historii materiálů. Funkčnost Traceability v rámci řízení pohybů materiálů od surovin přes meziprodukty až po produkty automaticky zabezpečuje COMES WMS.

Řízení interní logistiky je integrováno s řízením a sledováním výroby, které zabezpečuje koncept COMES OEE. Na jednotlivých pracovištích jsou v COMES OEE (na operátorských terminálech) spouštěny operace výrobních příkazů. Pro flexibilní procesy nabízíme možnost uplatnění principu Industry 4.0 „výrobek řídí svoji výrobu dle svojí specifikace“. To je vhodné řešení pro procesy s potřebou častých změn výrobních operací v reálném čase, až do zcela individuálního řízení operací pro konkrétní výrobek. Na lince tak mohou být vyráběny různé varianty výrobků využitím konceptu COMES MOM.

Pokud je na pracovišti vyroben meziprodukt, který může být přesunut na další pracoviště nebo uložen na skladovou lokaci, generuje COMES OEE požadavek na přesun tohoto meziproduktu do fronty práce COMES WMS. Následná výrobní operace je dána specifikací v technologickém postupu zhotovení výrobku. Manipulant logistiky (nebo automatický dopravní systém) provede fyzický přesun meziproduktu, který potvrdí ve frontě práce na terminálu COMES WMS (např. naskenováním čárového kódu). Pokud jsou přepravní obaly (přepravky, krabice, kontejnery, …) označeny čipem RFID, který lze na jednotlivých lokacích snímat, probíhá potvrzování požadavků ve frontě práce COMES WMS zcela automaticky.

Všechny přesuny jsou ukládány v COMES WMS a jsou následně využívány pro traceabilitu výrobku.

Závěr

Článek stručně popisuje část možností COMES WMS pro automatizaci skladových operací a řízení i sledování interní logistiky výroby. Ukázali jsme vzájemnou provázanost výrobních IT funkcí v našem řešení Digitální továrna Compas pro diskrétní i dávkové výrobní procesy a provázanost jednotlivých konceptů COMES, který tvoří jádro řešení.

S využitím služeb firem Compas automatizace a Compas robotika mohou podniky budovat funkčně integrované a plně automatizované investiční celky s jednotným řízením procesů, počínaje specifikací výrobků přes řízení a ovládání výrobních operací, řízení ručních nebo automatických přesunů materiálů k zařízením obsluhovaných roboty s automatizovanými sklady materiálů. Využitím Compas řešení můžete dosáhnout vysoké automatizace (produktivity, efektivity a jakosti), snižování ztrát a nákladů výroby a směřovat k celkové optimalizaci výroby. Kromě Digitálních továren řízených hierarchicky nabízíme i nově vyvinuté decentralizované řízení výroby s využitím „chytrých“ prvků výroby a jejich digitálních dvojčat (AAS) a nabízíme řešení „Chytré“ digitální továrny v rodícím se standardu platformy Industrie 4.0. Pomáháme vám budovat továrny budoucnosti.

Autoři článku Roman Brázda a Vlastimil Braun působí ve společnostech Compas automatizace, spol. s r.o. a Compas robotika, s.r.o.
info@compas.cz

 
Inzerce