Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Česká pošta spouští systém i-zakázky

podnikatelům usnadní přístup k veřejným zakázkám

Česká pošta představila tento týden novou službu i-zakázky, která má usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k důležitým informacím, které se týkají veřejných zakázek. Podle zástupců Pošty a technologického partnera projektu, firmy Corpus Solutions, je ambicí systému automaticky sdružovat na jednom místě informace o veřejných zakázkách a podle zvolených kritérií je za paušální poplatek doručovat zákazníkům. Služba bude v off-line verzi dostupná od 15. dubna, on-line podobu spustí Česká pošta 15. června.


„Naším cílem je vnést světlo do složitého systému zadávání veřejných zakázek a zpřístupnit je každému,“ uvedl ředitel ICT České pošty Tomáš Ječný. Každý podnikatel nebo živnostník získá za měsíční poplatek 199 korun přístup k nejnovějším výběrovým řízením podle oboru činnosti, regionu a dalších kritérií.

„Dnes máme systém, který sbírá informace z tisíců různých zdrojů – státní instituce, ministerstva, kraje, města, obce, ale také poptávky lokálních zadavatelů. Sledujeme více než 120 oborů. Samozřejmě informujeme o obřích tendrech, ale umíme vyhledat také tisíce malých zakázek. Jejich průměrná hodnota je osmdesát tisíc korun, proto je služba určená zejména malým a středním podnikatelům,“ dodal Ječný.

„Za i-zakázkami stojí sofistikovaný systém pro vyhledávání a agregaci dat. Největší výzvou byla v tomto projektu schopnost zpracovat velké množství strukturovaných, a především nestrukturovaných dat a přiřazovat je výsledkům nejen na základě klíčových slov,“ uvedl ředitel pro strategický rozvoj společnosti Corpus Solutions Martin Pavlica.

Projekt připravovaný více než rok by měl být spuštěn 15. dubna v off-line verzi. Zákazníci budou moci podávat žádosti o informace například na pobočkách České pošty nebo skrze systém datových schránek. Odpovědi s výpisem dostupných výběrových řízení jim pak budou chodit buďto e-mailem nebo v papírové podobě, a to do dvou dnů od podání. On-line portál bude spuštěn 15. června.

Na i-zakázky chce Pošta v blízké době navázat dalšími službami. Již v květnu představí systém i-předpisy, který by měl podnikatelům a veřejnosti poskytovat právní servis a usnadnit jim orientaci v legislativě a nejnovějších předpisech.

Služba i-zakázky bude k dispozici na adrese www.i-verejnezakazky.cz.

foto (zleva): Tomáš Ječný, Martin Pavlica; archiv ČP

 
Helios
  

- Inzerce -

Vzdálený monitoring a správa se SolarWinds RMM od ZEBRA SYSTEMS

Zebra SystemsPodle společnosti Forbes patří poskytování IT služeb typu „as-a-service“ mezi pět nejdůležitějších technologických trendů příštích 12 měsíců. S neustávající pandemií COVID-19 a nutností sociálního odstupu cítí IT firmy silný růst poptávky po cloudových IT službách. Společnost ZEBRA SYSTEMS jim vychází vstříc nabídkou SolarWinds RMM, jedním z nejlepších produktů dostupných na trhu, včetně možnosti jeho nezávazného vyzkoušení.

  

- Inzerce -

Kolaborativní roboty: Potenciál automatizace v průmyslu kovů a obrábění

Universal RobotsKo­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, ne­bo­li ko­bo­ty, vyt­vá­ře­jí dal­ší pří­le­ži­tos­ti pro au­to­ma­ti­za­ci ob­rá­bě­ní ko­vů. Jsou cha­rak­te­ris­tic­ké je­jich schop­nos­tí pra­co­vat ve spe­ci­fic­ké vý­rob­ní ob­las­ti, po bo­ku pra­cov­ní­ků. Dá­le pak rych­lou imp­le­men­ta­cí a snad­ným pře­su­nem na no­vé úko­ly. V ne­pos­led­ní řa­dě i in­tu­i­tiv­ním pro­gra­mo­vá­ním a ob­slu­hou. Mo­hou fir­mám všech ve­li­kos­tí po­mo­ci v pro­ce­sech ja­ko je ob­slu­ha stro­jů, kons­truk­ce, ne­bo sva­řo­vá­ní.