facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Digitalizace zpracování dokumentů

Řízená správa dat jako konkurenční výhoda

V nejširším slova smyslu dokumentem rozumíme záznam informace a informaci zase chápeme jako entitu umožňující poznání a rozhodování. V životě i v businessu nám tedy informace přeneseně umožňuje přežití nebo jinak řečeno konkurenční výhodu a naší přirozenou snahou je maximalizovat její kvalitu a rychlost získání.


Pro přenos informace je prokazatelně nejefektivnější její digitální forma. Bezproblémový přenos je ale jen dílčí výhodou digitalizace, která pak zpřístupňuje další procesy, jako jsou uchovávání, vyhledávání, ověřování, schvalování a bezpečnost, jež mají zpětně zásadní vliv na již zmiňovanou kvalitu.

Digitalizace je tedy jen přirozeným vyvrcholením naší snahy, jak lépe pracovat s informacemi, a tedy s dokumenty. Pojmy jako Industry 4.0, IoT, atd. jsou pak jen logickým vyústěním této snahy.

Systémy, které zastřešují výše uvedené procesy, nazýváme obecně Data Management Systems (DMS) a v případě výrobních podniků pak Product Data Management / Správa produktové dokumentace (PDM) nebo šířeji Product Lifecycle Management / Správa životního cyklu výrobku (PLM). Všechny tyto systémy mají společné přínosy ve formě automatizace rutinních činností a integraci na další datové systémy. V dalším textu se zaměříme na oblast PDM.

Digitalizace ano, ale…

Výše zmíněné je pro naprostou většinu výrobních podniků již známým faktem a nutnost digitalizace dokumentace si již plně uvědomují. Většinou však zůstává jen u základní úrovně digitalizace, tedy kdy veškerá data jsou sice tvořena digitálně a ukládána na společné úložiště, ale bez možnosti širšího využití výše zmíněných procesů, tj. bez řízeného systému správy těchto dat. Typický příklad je následující: návrhová data v CAD systému, podpůrná data v Office balíčcích a transakční informace pak spravuje ERP systém. Důvody pro tuto úroveň digitalizace se různí, většinou však převládá názor, že implementace systému řízené správy a s ní spojené sjednocení procesů tvorby a údržby dat je natolik komplikovaná, že nevyváží celkové přínosy.

Lze souhlasit, že systémy PDM jsou komplexní a jejich nasazení vyžaduje revizi a mnohdy vytvoření nové procesní vrstvy. Tato se z pohledu stávajícího řešení zdá být pro uživatele zbytečná, protože je většinou zastoupena manuální rutinou, která je však dlouhodobým používáním v podstatě legitimizována. Pokud se navíc ještě připojí přirozená rigidita uživatelů a lpění na statu quo, tedy doposud to fungovalo, tak proč to měnit za cenu zdlouhavých a časově náročných změn, pak jediným možným řešením je nabídnout komplexní službu zkušeného implementátora promítnutou do maximálně přednastaveného řešení.

ADAMVirtuální asistent ADAM

Společnost Arkance Systems při­chá­zí s ře­še­ním Sprá­vy pro­duk­to­vé doku­men­ta­ce PDM, které vychá­zí z 15­leté praxe nasa­zo­vá­ní PDM sys­té­mů spo­leč­nos­ti Auto­desk ve výrob­ních spo­leč­nos­tech. Jeho hlav­ní před­nos­tí je velmi rych­lé nasa­ze­ní v řádu něko­li­ka týdnů, s mini­mál­ním nega­tiv­ním vli­vem na stá­va­jí­cí pro­voz kon­struk­ční­ho oddě­le­ní a mož­nost splát­ko­vá­ní imple­men­ta­ce for­mou měsíč­ní­ho platu „asis­ten­ta ADAMa“.

Po základ­ní imple­men­ta­ci pře­chá­zí celý sys­tém do reži­mu říze­né údrž­by (nepře­tr­ži­tý moni­to­ring a kvar­tál­ní pro­fy­la­xe ser­verů) a iden­ti­fi­ka­ce dal­ší­ho roz­vo­je, například:

  • Zapojení dal­ších aktiv­ních uži­va­te­lů z dal­ších oddě­le­ní (obchod, výroba)
  • Zapojení CAM uži­va­te­lů (pro­gra­má­to­rů CNC strojů)
  • Integrace s ERP sys­té­mem pro auto­ma­ti­zo­va­nou výměnu dat

Po prvním roce uží­vá­ní dojde k vyhod­no­ce­ní uží­vá­ní sys­té­mu a úpra­vě platu „asis­ten­ta“ pro opti­mál­ní pokry­tí nákla­dů na údrž­bu, rozvoj a upgrady systému.

Přínosy ADAMa v detailu

Jednotné datové uložiště

Jádrem ADAMa je PDM systém Autodesk Vault Professional, který slouží jako datové úložiště pro veškerou projektovou dokumentaci a přitom zachovává veškeré výhody verzování a revizí. Lze tak pod jednou zakázkou mít pod kontrolou například i soubory MS Office, obrázky, videa, PDF soubory a mnohé další.

Automatické číselníky

V podnicích se využívá řada číselníků (výkresy, modely, revize, verze, …). Agendu spojenou s řízením těchto číselníků přebírá ADAM. Celý tým konstruktérů pracuje nad společnými daty, ADAM zná stav číselníků a automaticky přiděluje novým datům správné označení.

Opakované využití návrhových dat

Všichni konstruktéři pracují v jednom prostředí, mají stejné nastavení a mají také stejná data. Nabízí se tak možnost lépe využívat data, která již v minulosti vznikla.

ADAM obsahuje nástroje pro vyhledání dat podle libovolné vlastnosti zapsané v jeho databázi. Vyhledávat můžete i v historii dat. Snadno tak najdete díl i sestavu. V prostředí je také zaintegrován speciální nástroj pro kopírování návrhu. Určíte, které komponenty se opakovaně použijí, které budete měnit, a ADAM nové díly očísluje, upravovaným zvýší revizi a opakovaně je propojí.

Automatizovaný export a distribuce dat

Součástí systému je softwarový nástroj Holixa Publisher4VLT pro plně automatické exportování dat do předem zvolených formátů a jejich distribuci odpovědným osobám. Typicky se tak jedná o virtuální tisk modelů a výkresů do STEP, PDF, DWG, DXF a případných dalších formátů.

Správa uživatelů a rolí

Pro správnou posloupnost distribuce dat jsou nastavena přístupová práva a role jednotlivých uživatelů. Výroba tak například nedostane výkresy, dokud jsou ještě ve stavu rozpracovaném, či nákupní oddělení nedostane kusovníky, dokud nejsou uzavřeny a schváleny.

Systematické změnové řízení

Jakákoliv změna stavu, ať už vychází z konstrukčního oddělení, technologie, či je požadována od výroby, je vždy zaznamenána a data jsou patřičně označena tak, aby každý uživatel ihned věděl, že probíhá změna. Uživatel tak ihned ví, že data nelze použít do doby, než bude změnové řízení uzavřeno.

Komunikace a propojení – budoucí možné rozšíření

Architektura Vaultu Professional je vytvořena tak, aby pracoval nikoliv se soubory, ale s položkami, což je stěžejní vlastnost pro možnou komunikaci s podnikovým informačním systémem (ERP).