facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Bude 3D tisk znamenat revoluci pro výrobu a logistiku?

DHL, 3D tiskSpolečnost DHL nedávno vydala zprávu se závěry studie o trendech v logistice s názvem Prostorový tisk a budoucnost dodavatelských řetězců. Odpovídá v ní na otázku, co lze očekávat od techniky, která donedávna patřila do světa sci-fi.Prostorový tisk, známý rovněž pod označením 3D tisk, existuje již od 80. let 20. stol.tí a v současné době má již potenciál nahrazovat některé druhy konvenčních výrobních metod. Proto se výrobní podniky v mnoha oborech o používání prostorového tisku stále intenzivněji zajímají. Povzbuzují je k tomu potenciální přínosy, které slibují například širší možnosti individualizace výrobků, menší množství odpadu a více lokalizovanou výrobu i rychlejší dodávky zákazníkům. Podle nedávného průzkumu 38 procent společností očekává, že bude prostorový tisk do pěti let používat ve své sériové výrobě, avšak tato metoda nenahradí konvenční výrobu kompletně. Společnost DHL proto hledala odpovědi na otázky: Jaký bude mít prostorový tisk skutečně vliv na globální výrobu a jaký vliv to bude mít následně na logistiku?

Kromě již výše zmíněných výhod patří mezi hlavní přínosy prostorového tisku v některých případech také neporovnatelně nižší náklady v porovnání s dosavadními technologiemi výroby, ale také vyšší kvalita produktu i značná flexibilita výroby, neboť jedna tiskárna může vyrábět rozmanité produkty. Prostorový tisk rovněž usnadní zavádění nových druhů produktů i realizaci nových strategií a modelů dodavatelských řetězců. U velmi složitých, resp. individualizovaných produktů vyžaduje prostorový tisk nižší počet kroků od návrhu designu až po výrobu. Decentralizované strategie výroby podle poptávky zákazníků zkrátí dodací lhůty. S tím souvisí také nižší náklady na logistiku i výrobu. Používání nejmenšího možného množství materiálu a energie při výrobě navíc slibuje zvýšení ekologičnosti a efektivity výroby.

V současnosti si technika prostorového tisku postupně proráží cestu do leteckého, strojírenského, automobilového a zdravotnického průmyslu. Například divize Mercedes Benz Trucks v roce 2016 oznámila, že dovolí svým zákazníkům používat prostorový tisk k výrobě některých náhradních dílů. Na podobném principu stojí autonomní výroba pomocí prostorového tisku v odlehlých oblastech. Může se jednat například o výrobu důležitých náhradních dílů, kterou v současnosti využívají především důlní společnosti, kosmické agentury a armády. Společnosti GE, BMW a Nikon investovaly do nově založené společnosti Carbon, zaměřené na prostorový tisk. Oborem, v němž je prostorový tisk dnes již běžnou metodou, je zdravotnictví. Pro pacienty se „prostorově tisknou“ rozmanité „náhradní díly“ lidského těla, ať se jedná o protézy, nebo zubní korunky. Pomocí skeneru a výpočetní jednotky se vytvoří přesný model nahrazované části lidského těla konkrétního pacienta a prostorová tiskárna zajistí jeho výrobu.

Přesto však prostorový tisk v globálním měřítku stále hraje ve výrobě pouze velmi okrajovou roli. Mezi faktory, které zatím brání většímu rozšíření této techniky, patří rozmanité problémy ekonomického a technického rázu. Například mnoho tiskáren dokáže používat pouze jeden materiál a náklady na zařízení, které by umožňovalo výrobu v průmyslovém měřítku, jsou stále ještě velmi vysoké. Zatímco nejlevnější tiskárna 3D pro spotřebitelské využití stojí necelých 400 dolarů, ceny komerčně využitelných tiskáren mohou dosáhnout jednoho milionu dolarů. Také ceny potřebných materiálů mohou být mnohem vyšší než při konvenční výrobě. Prostorový tisk zatím do značné míry zaostává za současnými požadavky také z hlediska rychlosti, pružnosti a sofistikovanosti. Například tisk golfového míčku trvá spotřebitelské tiskárně 4 až 5 hodin a výroba složitějšího předmětu stejné velikosti zabere i dvojnásobek času. A v neposlední řadě existují právní problémy, ať už se jedná o otázky záruky, odpovědnosti za škodu, nebo ochrany duševního vlastnictví.

Navzdory výše uvedeným překážkám může technika prostorového tisku brzy způsobit revoluci některých metod výroby. Podle odhadů konzultační společnosti McKinsey vzroste trh s prostorovým tiskem do roku 2025 na 180 až 490 miliard dolarů. Zmíněná studie DHL o trendech v logistice však dochází k závěru, že se prostorový tisk nestane náhradou hromadné výroby, nýbrž doplňkovým procesem. Vzrušující potenciál prostorového tisku ovšem spočívá ve schopnosti zjednodušit výrobu velmi komplexních a individualizovaných produktů a náhradních dílů. To by mohlo ještě více než dosud sblížit logistiku s výrobou. Ve střednědobém horizontu bude mít prostorový tisk největší vliv na logistiku a výrobu náhradních a individualizovaných dílů.

Irena Mižďochová, DHL Supply Chain Irena Mižďochová
Autorka článku působí ve společnosti DHL Supply Chain.

 
  

- Inzerce -

Konec požárům: umělá inteligence pomůže předejít milionovým škodám

Mít schopnost nahlédnout do bu­doucnosti by si někdy přál snad každý. Výherní čísla do loterie sice neřeknou, ale předvídat poruchy strojů, nebo dokonce vznik požáru už moderní chytré kamery dokážou. Místo křiš­ťá­lo­vé koule přitom spo­lé­ha­jí na umělou inteligenci a termovizi.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.