facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku

Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.


Dodavatelem konektoru je společnost Arkance Systems (dříve CAD Studio), která prodává a podporuje CAD/CAM řešení na našem trhu již 30 let. Je největším partnerem společnosti Autodesk v České a Slovenské republice a disponuje i vlastním vývojovým týmem.

V posledních letech se průmyslové výrobní podniky zaměřují na minimalizování času nutného ke zpracování zakázek a vývoji produktů od návrhu přes prototyp po výrobu, ale také na eliminaci chyb při manuálních činnostech a na maximálně efektivní využití dostupných nástrojů.

„Podle našich postřehů nyní firmy největší přínosy spatřují v automatizaci při tvorbě návrhů, ve standardizaci postupů a možnostech konfigurování produktů, ale také zkrácení doby uvedení na trh,“ říká ing. Radomír Žvak ze společnosti Arkance Systems, která na českém trhu dodává CAD/CAM řešení. Jak ale upozorňuje, s urychlováním fáze návrhu je nutné zároveň urychlovat a zkvalitňovat přenos dat a informací do ostatních částí firmy a odstraňovat manuální přepis informací.

Při vývoji nového produktu, kdy konstruktér začíná prakticky od nuly, je nutné na cestě k zahájení výroby a finálnímu výrobku překonat řadu nástrah, včetně rychlých změn, k nimž běžně dochází. Konstruktér se zpravidla procesu účastní při zahájení výroby, během ní i při montáži, aby mohl řešit technologické požadavky a zpětnou vazbu z výroby a zajistit dokumentaci skutečného stavu.

Propojení CAD/CAM s ERP KARAT

Vývoj a výroba prototypu nemusí být nutně komplikovaná a časově náročná záležitost, jak dokazuje příklad společnosti VF, a. s., která dodává produkty radiační ochrany pro jaderné elektrárny, zdravotnická zařízení a laboratoře. Ta je dlouholetým uživatelem informačního systému KARAT s modulem CAD a komunikačním rozhraním s PDM systémem Autodesk VAULT. Díky provázanosti modulu CAD a DMS modulu systému IS KARAT prostřednictvím konektoru od společnosti Arkance dokáže zvládat činnosti spojené s vývojem prototypu a zaváděním produktů do výroby rychleji a přehledněji.

PDM Autodesk VAULT předává údaje do IS KARAT přes integrační rozhraní (CS Erp Connector G2). V PDM jsou dále na schvalovací procesy navázány publikační úlohy, které se starají automaticky o publikování výkresů v PDF, 3D modelů ve formátu STEP a 2D modelů ve formátu DXF. Všechny potřebné údaje jsou opět zapisovány do integračního rozhraní, kde je přebírá DMS. Výrobní dokumentace je následně načítána do DMS IS KARAT, kde je verzována a na základě dat z PDM připojena k příslušnému technologickému postupu.

„Po deseti letech zkušeností s prototypovou výrobou si dovolím tvrdit, že mezi opakovanou kusovou výrobou a vývojem nového produktu a jeho prototypu nemusí být zásadní rozdíl. Opakovaná výroba je v naší firmě jednoznačně definovaná a nevyžaduje účast konstruktéra při procesu výroby. Propojení PDM systému s IS KARAT znamenalo velký krok kupředu, protože vedlo k úplné provázanosti jednotlivých oddělení,“ říká ing. Martin Foral, konstruktér a správce PDM ve společnosti VF, a. s.

Největším přínosem propojení modulů je rychlost pořízení kompletní výrobní dokumentace z návrhového systému až do TPV. Odpadá ruční zpracování dat a tím se snižuje chybovost. Z pohledu uživatele je pak důsledkem přehlednost celého procesu. Informace, které jsou definovány v rámci konstrukce (v CAD aplikaci), jsou automaticky při změně stavu převáděny do podnikového ERP a dále se s nimi pracuje při nákupu materiálu, dílů, plánování a řízení výroby. V prostředí CAD aplikace příslušný konstruktér vytvoří výkresovou dokumentaci a kusovník a následně jednoduše nové položky převede do ERP systému. Zde je možné tyto informace upravit, doplnit či ihned naplánovat a realizovat výrobu.

Výsledným efektem je především zkrácení času od zahájení konstrukčních prací po zaplánování výroby spojené s přenosem informací mezi CAD a ERP systémem a dále je minimalizována pravděpodobnost chyb spojených s tímto oboustranným předáváním dat mezi systémy. Stejně tak je velkou výhodou, že konstruktér má informaci o skladové dostupnosti dané položky a může používat jen ty, které jsou skladem. Tím, že má danou informaci okamžitě k dispozici, se zkracuje čas a minimalizuje množství nutných položek na skladě.

„Výhodou zvoleného řešení je především komunikace položek směrem k PDM. Za tímto si lze představit položky, jejichž platnost je řízena informačním systémem, například nakupované položky. Komunikace díky modulu CAD rozhraní funguje oboustranně. Konstruktér si v PDM vytvoří žádost o založení nakupovaného dílu a odešle ji směrem k IS přes integrační rozhraní. Modul CAD rozhraní si tento požadavek zpracuje a zobrazí ho nákupčímu. Nákupčí požadavek zpracuje a stav opět vyřídí směrem k PDM. Vše probíhá automaticky v pravidelných časových intervalech,“ vysvětluje Martin Foral.

Technické řešení

IS KARAT podporuje komunikaci nejen přes specializovaný konektor (CS Erp Connector G2), ale též přímý zápis a čtení ze strany PDM do tabulek CAD modulu IS KARAT. Podmínkou je, aby byly databáze umístěné na témže serveru. Alternativně lze data do rozhraní také plnit ze souborů XLS.

Pro informační systém KARAT jsou k dispozici napojení nejen na CAD/CAM a PDM produkty Autodesk, ale také na konstrukční software Solidworks, SolidEdge, EPLAN, ALTIUM a další. Využívá je řada významných českých průmyslových firem, mimo jiné ČKD Blansko Holding, a. s., P & L, spol. s r. o., Conteg, spol. s r. o., WAMAG, spol. s r. o., nebo POLAK CZ, s. r. o. Těm ERP systém KARAT slouží k řízení klíčových podnikových procesů, od projektového managementu přes logistiku, sklady a výrobu po business intelligence a manažerské řízení.

KARAT