facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Pokročilé detailní plánování umožňuje společnosti KORADO lépe reagovat na požadavky trhu

KORADOSpolečnost KORADO je přední světový výrobce ocelových otop­ných těles. Společnost potřebo­va­la zkrátit dodací lhůty svých výrobků na základě požadavku zákazníků a interně potřebovala snížit objem admini­stra­tivy při operativním řízení výroby.


Příčinou této situace byl vzrůstající sortiment nabízených produktů, kdy společnost reagovala na požadavky trhu. S tím souvisel také nárůst počtu výrobních dávek.

Nové modely si vyžádaly nové technologie výroby. U složitějších modelů je nutná vyšší kooperace, jak s obsluhou, tak se sklady. Zvýšil se počet výrobních operací na více pracovištích, do výroby vstupuje více druhů materiálu. Bylo třeba snížit dobu procesu zpracování objednávek, z týdnů na dny. Podmínka materiálové zajištěnosti byla v některých odůvodněných případech přesunuta až před vybrané výrobní operace, což umožnilo lépe optimalizovat výrobní dávky. Při zadání do výroby neexistovala přesná vazba mezi obchodní zakázkou, pracovním příkazem a materiálem. Společnost potřebovala rozšířit funkcionalitu ERP systému o pokročilé detailní plánování, APS systém.

Nedostatek včasných informací brzdil plánovací proces

Plánování probíhalo vzhledem k nižší jednoduchosti výroby, která představovala velké výrobní dávky a nižší počet operací, za pomoci na míru vytvořené aplikace a ručního vstupu. V průběhu výroby často docházelo k operativnímu řízení mezi odděleními obchodu, výroby a nákupu ve formě dotazů a urgencí, což bylo značně neefektivní. To vše vedlo ke zvýšeným nárokům na plánovače výroby, který musel zabezpečovat více oblastí jako dobu dodání, kapacitu výroby, dostatek vstupního materiálu apod. Obchodníci neměli aktuální přehled o stavu dodávky a celkově bylo třeba proces zpracování zákaznické objednávky zrychlit. Tyto nedostatky se mohly brzy odrazit například v poklesu prodejů z důvodu zklamání zákazníka při nedodržení slíbené doby dodání nebo ve ztížení podmínek pro uvádění nových modelů na trh, kdy je třeba opět reagovat s krátkou dobou dodání.

Potřeba plánovacího systému a optimalizace procesu

Od APS systému KORADO požadovalo vysokou integraci s ERP systémem QAD, což vedlo ke zvýšeným nárokům na dodavatele nového řešení. Mezi klíčovými požadavky byla schopnost dokončit projekt v termínu, nabídnout dostatečné kapacity věnovat se zákazníkovi a poskytnout odborné poradenství v oblasti modernizace a změny celé filozofie řízení výroby. Dlouholeté vazby a dobré zkušenosti se společností Minerva Česká republika, která v KORADu působí řadu let v pozici systémového integrátora, podpořily rozhodnutí pro výběr dodavatele, tedy Minervu. Minerva dodala APS řešení Opcenter Scheduling, který implementuje dvě desítky let.

Cíle projektu byly především stanoveny ve sféře zvýšení uspokojení zákazníka nabídkou většího sortimentu s jasně definovanou dobou dodání; ve snížení interní náročnosti na obsluhu systému především v oblasti operativního řízení výroby; zvýšení informační základny při spolupráci oddělení nákupu, výroby a obchodu a optimalizaci skladových zásob, zejména v přehledu o dostupnosti.

Zákazník:
Název společnosti: KORADO, a.s.
Lokalita: Česká Třebová, ČR
Výroba a technologie: Otopná tělesa a další systémy pro vytápění

Popis řešení:
QAD Enterprise Applications: QAD EE 2014
Nadstavbové aplikace: APS Opcenter Scheduling, m.b2b, m.edi
Databáze: Progress

Implementační proces a splnění cílů

„Implementace APS přinesla jednodušší práci v plánování a zjednodušení pracovního procesu. Systém uživatele motivuje k využívání a plnění správnými daty, které jim usnadňují běžný život. Máme také větší informační základnu pro zpětné analýzy, kdy lze dohledat důvody případného nechtěného stavu. Na velmi dobré úrovni byl styl komunikace se zástupci dodavatele, kteří jsou vybaveni dostatkem praktických znalostí nejen z IT oblasti, ale právě z procesu výroby, což bylo pro projekt velmi důležité a přínosné. Oceňuji schopnost dodavatele naslouchat našim celkovým potřebám a přicházet s praktickými řešeními, které ocení i běžný zaměstnanec, nikoliv jen datový specialista nebo IT analytik,“ hodnotí implementaci Marek Musil, vedoucí IT ve společnosti KORADO.

„Používáním APS Opcenter Scheduling se nám podařilo redukovat neefektivní komunikaci mezi odděleními a dát více relevantních informací zákazníkům. Tento systém nás podpořil v získání zákazníků nového typu, kde jsme generovali pro nás nové požadavky z hlediska výrobků, ale i služeb vzájemné spolupráce,“ uvádí výčet hlavních výhod APS řešení Musil.

Výstupem projektu byla také změna ve fungování společnosti v operativní rovině, kde bylo možné zjednodušit operativní řízení výrobního procesu, včetně vazby na materiálový vstup a ve vztahu k zákazníkovi. Obchodníci v KORADu získali více aktuálních informací ohledně zakázek. V KORADu významně zrevidovali proces MRP v oblasti řízení vstupního materiálu, zefektivnili komunikaci se zahraniční dceřinou společností, včetně vazby na plánování místních zdrojů a přibyl automatický reporting rozpracovanosti ve výrobě. Relevantní reporty se podařilo sjednotit do jedné platformy.

„Používáním APS Opcenter Scheduling se nám podařilo zkrátit dobu výroby, usnadnit přístup k informacím a zvýšit spokojenost zákazníků.“
Marek Musil, vedoucí IT ve společnosti KORADO

Plánování po zavedení APS

V současné době plánování výroby v KORADu odráží potřebu firmy zkrátit dobu reakce na požadavky zákazníků. Pokud v dávné minulosti bylo běžné, že požadavky na výrobu od obchodu se předávaly ve třítýdenních cyklech, včetně jednorázové ruční kontroly materiálové zajištěnosti, tak dnes je stav téměř na denní bázi s vysokou mírou automatizace kontroly dostupnosti materiálu, ale i dalších navazujících souvislostí jako jsou termíny zakázek a optimalizační parametry výroby. APS Opcenter Scheduling podporuje operativní řízení výrobních technologií, tzn. rozvrhování výroby řádově ve dnech po jednotlivých pracovištích. Poskytuje reporty o stavu výroby, materiálu a obchodních zakázek a integruje data z různých částí ERP, včetně vybraných dat z dceřiné společnosti.

Přínosy nasazeného řešení

Řešení integruje všechna důležitá data, která usnadňují práci plánovačům a ostatním uživatelům. Plánovač se věnuje opravdu jen plánování a neřeší neproduktivní záležitosti. Během implementace se podařilo optimalizovat vybrané navazující procesy. Přínosem bylo i široké zapojení uživatelů z většiny oddělení firmy. Lidé tak mohli vnímat, jak jsou jejich datové vstupy důležité a stejně tak si sami říci, jaké relevantní výstupy z IS jim práci usnadní.

„Nejvíce na APS Opcenter Scheduling z pozice vedoucího IT oceňuji spokojenost uživatelů, kteří mají nástroj pro opravdovou pomoc na denní bázi. Dále datovou integraci a redukci pomocných řešení na různých platformách při souběžném vytvoření prostředí pro zpětné analýzy a reporting. Pozitivně hodnotím zapojení datových zdrojů z jiné firmy skupiny, data ze zahraničí získává uživatel stejně snadno jako data od kolegy z vedlejší kanceláře. V neposlední řadě je to zpřehlednění vazeb a zvýšení informovanosti uživatelů,“ shrnuje přínosy Musil.

Foto: Korado

KORADO