facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Technický informační systém (TIS) nejen pro utility a energetiku

PopronTechnický informační systém (TIS) je specializovaná nadstavba informačního systému HELIOS Green, určená primárně pro komplexní podporu procesu údržby jakýchkoliv zařízení a objektů – preventivní a periodickou údržbu, revize, opravy, plánování, řešení havarijních stavů, realizaci a vyhodnocování investičních akcí.


Technická evidence

HeliosModul Technická evidence je určen ke správě databáze objektů údržby (strojů, zařízení atd.) a k nim souvisejících údajů. Mohou to být jednotlivé stroje nebo jejich části, technologické celky, budovy a stavební objekty, areály, pozemky, úseky síťové infrastruktury atd. Mezi hlavní funkce a přednosti modulu patří:

 • stromová struktura umístění objektů až do deseti úrovní
 • vazba umístění na adresy validované dle RUIAN
 • snadná lokalizace objektů na mapách a integrace s GIS
 • evidence libovolného množství vlastností objektů
 • záznam provozních hodnot u objektů s možností integrace na SCADA systémy
 • možnost slučování objektů do provozně-funkčních celků
 • evidence náhradních dílů, komponent objektů s vazbou na skladové hospodářství
 • evidence záruk, zjištěných neshod a hodnocení stavů objektů
 • přiložení dokumentace k objektům s libovolným úložištěm (např. Microsoft Sharepoint)

Plánování

Modul Plánování slouží pro přípravu, sledování, řízení a vyhodnocování plánů údržby a oprav. Řeší celou šíři plánování údržby, od rámcových dlouhodobých plánů až po podrobné kapacitní plány údržby konkrétních zařízení. Mezi zásadní funkce a přednosti modulu patří:

 • automatické plánování údržeb a revizí dle časových period nebo provozních hodnot
 • generování přehledných (týdenních) harmonogramů prací dle středisek
 • záznam zjištěných stavů objektů (naměřené hodnoty, závady, fotodokumentace)
 • integrace modulu s mobilním klientem pro realizace údržby
 • detailní vazba na ekonomiku, sledování interních i externích nákladů na údržbu a vyhodnocování efektivity
 • management lidských a technických zdrojů (rezervace, blokace, kolize)
 • ucelená tvorba ročních plánů investic a oprav s vazbou na ekonomiku

Havarijní management

Modul Havarijní management umožňuje sledovat, řešit a vyhodnocovat havarijní stavy objektů údržby od jejich nahlášení až po likvidaci. Nabízí možnosti:

 • evidence Hlášení (interní, externí, automatické ze ZIS),
 • evidence Výstrah (získané měřením nebo automatické ze SCADA),
 • možnost řízení a sledování výjezdů Zákrokové nebo Pohotovostní služby (podpora směn, předávání rozdělené práce mezi směnami, havarijní dodavatelské služby),
 • evidence Havárií (libovolné typy, závažnosti, sledování průběhu likvidace).

Funkce pro online propojení s GIS umožňují zaznamenání zákresu havárie do mapy, lokalizaci havárie (dle zákresu nebo dle adresy) a také spouštění specifických topologických úloh, např. vymezení provedených Manipulací nebo zjištění oblasti nebo konkrétních odběrných míst s Výlukami zásobování. V Náhradním zásobování jsou současně evidovány požadavky na zajištění náhradního zásobování a řízen postup jejich zajištění. K dispozici jsou funkce:

 • případná evidence Rozkopávek včetně zajištění povolení,
 • záznam Hlášených prací na likvidaci havárií dispečerům umožňuje udržovat aktuální přehled o stavu a průběhu prací a pohybu pracovníků po udržovaných objektech,
 • postup servisního zásahu a plnění dohodnutých termínů kvality dle SLA lze evidovat v Servisních záznamech,
 • automatické sledování Pohybů osob v objektech (ze SCADA čidel), sledování přidělování přístupů do areálů a k objektům,
 • automatická Oznámení uživatelům, partnerům nebo úřadům o havarijní situaci a jejím řešení e-maily nebo SMS,
 • podpora dispečerského centra pro online přehled všech potřebných agend,
 • automatická online publikace probíhajících havárií na webový portál.
Popron

Možnosti integrace TIS

Významnou součástí řešení TIS je datová a funkční integrace s GIS. Interface zahrnuje přenos informací o síťových objektech a prvcích definovaných v GIS do technické evidence TIS a aktualizaci jejich vlastností, definovaných a udržovaných v GIS, oboustrannou lokalizaci prvků technické evidence, možnost využití topologických úloh GIS pro stanovení např. oblasti s výlukou nebo oblasti obsluhované konkrétním zařízením.

Interface se zákaznickým systémem ZIS je využíván zejména v modulu Havarijní management TIS. V ZIS jsou evidována hlášení provozních událostí, která se předávají do TIS k řešení. Po ukončení řešení v TIS (likvidaci havárie) je do ZIS předána informace o uzavření hlášení. Oba směry předávání dat fungují online pomocí webových služeb, v cílovém systému se informace objeví ihned po jejím založení nebo aktualizaci ve zdrojovém systému.

TIS je také integrován s technologickými systémy SCADA, zejména pro zjištění mezních provozních hodnot při vyhodnocení havarijních stavů nebo hodnot provozního počítadla pro stanovení intervalu pravidelné údržby – evidence souvisejících nákladů.

Popron

Mobilní řešení

Pro podporu práce v terénu prostřednictvím mobilních zařízení TIS doplňuje naše mobilní řešení EMA – Enterprise Mobile Application. Mobilní aplikace je určena k řízení servisních techniků a sběru dat o činnostech provedených v rámci servisu nebo údržby. Manažer tak získává informace o průběhu prací v daném dni a výkonu jednotlivých techniků. Montér – servisní technik pomocí aplikace obdrží pracovní příkazy naplánované na daný den, zapisuje informace zjištěné na místě servisního zásahu.

Aplikace dále slouží pro podporu Zákrokové služby, která má přehled o nevyřízených hlášeních možných havárií a současně pomocí mobilní aplikace předává dispečerům informace z terénu (například fotografiemi místa zákroku).

Mobilní řešení EMA je postavené na třívrstvé architektuře, komunikace klienta se serverem je řešena webovými službami. EMA je nativní aplikace Androidu, která má obecné jádro, na míru naprogramované funkčnosti a vlastní databázi. Aplikaci je možné provozovat v online i offline režimu.

Popron Systems

Společnost Popron Systems

Společnost Popron Systems, s. r. o., se již více než 20 let zabývá službami v oblasti IT – vývojem a implementací HW a SW, poradenskou činností a systémovou integrací komplexních informačních systémů provozovaných na platformě Microsoft.

Naše společnost nabízí praxí ověřené produkty a služby, které dlouhodobě pomáhají našim zákazníkům dosahovat svých cílů prostřednictvím informačního systému, a to s důrazem na co nejefektivnější využití vložené investice.