facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 18. 4. 2013

V Praze se uskuteční Smart Cards & Devices Forum 2013

Problematice čipových karet a chytrých mobilních zařízení se bude 23. května věnovat konference Smart Cards & Devices Forum 2013. Šestý ročník akce určené pro odbornou veřejnost a manažery v oblasti ICT se uskuteční v konferenčním sále společnosti OKsystem v Praze.


Konferenci každoročně navštíví více než 200 odborníků z komerčního i veřejného sektoru. Hlavními tématy setkání letos budou:

• Novinky v oblasti čipových karet,
• technologie pro správu čipových karet,
• bezkontaktní technologie (aplikace a bezpečnost),
• a v neposlední řadě i chytrá mobilní zařízení.

Vstup na konferenci je pro registrované účastníky bezplatný. Registrovat se lze na stránkách www.smartcardforum.cz, kde naleznete i kompletní program a informace o řečnících. Smart Cards & Devices Forum 2013 se uskuteční v konferenčním sále společnosti OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4. Mediálním partnerem akce je časopis IT Systems.

foto: Smart Cards & Devices Forum 2012, archiv OKsystem

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -