facebook

Trasování nakažených koronavirem v ČR spuštěno

Covid19czSkupina českých IT firem spustila ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi řešení pro trasování šíření nákazy koronavirem. Cílem je zrychlit, zpřesnit a zefektivnit proces dohledávání šíření nákazy, a to za pomoci lokačních dat telekomunikačních operátorů a bank. Aktivitu skupiny Covid19cz schválila už 18. března Vláda ČR.Součástí aktivit Covid19cz je mimo jiné již zřízená informační linka na čísle 1212 se speciálním call centrem o 200 operátorech. Ta již zásadně ulevila přetížené lince 112 či 155 a slouží jako informační servis pro situaci okolo koronaviru. Jen od neděle 15. do čtvrtka 19. března se na linku dovolalo 28 tisíc osob. Operátoři z řad hygieniků, profesionálních zaměstnanců call center i dobrovolně přihlášených mediků aktivně kontaktují osoby nakažené koronavirem Covid19. Díky nové funkci analýzy dat z jejich mobilních telefonů a bankovních transakcí mohou nově zmapovat, kde se osoby pohybovaly a upozornit na to lidi, kteří se s nimi mohli potkat.

Volaný nejprve musí udělit před rozhovorem výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu a případně s využitím jeho platební historie, analytické nástroje poté data automaticky zpracují. Odborný operátor call centra (obvykle zdravotník) získá podrobnou vzpomínkovou mapu v rozhraní aplikace CleverMaps s vyznačením hlavních oblastí výskytu, kde se volaný v posledních až 3 týdnech pohyboval a kde a jak dlouho člověk pobýval. Cílem rozhovoru je pak zjistit zejména s kým se volaný mohl během této doby potkat.

Hygienici tak už nebudou odkázaní na paměť nakažených a mohou klást cílenější otázky na nejrizikovější momenty a místa, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi. Cílem projektu je totiž také získat kontakty na lidi, kteří přišli s nakaženými do styku a ty okamžitě propojit s příslušnou hygienickou stanicí kvůli jejich případnému umístění do karantény.

„Analýza dat a jejich vizualizace do podoby vzpomínkových map, kterou provádíme, umožňuje zejména zrychlit a zefektivnit současný proces trasování. Cílem je co nejrychleji vytrasovat současnou potvrzenou i potenciální nákazu a přejít z plošné karantény do „chytré“ tzn.cílené karantény a snižovat reprodukční číslo infekce R,“ uvádí Ondřej Tomas, zakladatel společnosti CleverMaps.

„Řízený a daty podpořený trasovací rozhovor je dobrý začátek, ale my se musíme rychle posunout dál. Potřebujeme zapojit další řešení, data a technologie. Pracujeme na využití mobilních aplikací v telefonech, které vysílají řádově přesnější polohu než síťová data operátorů. V nejbližších dnech bychom měli spustit i mobilní aplikace na bázi bluetooth, která detekuje setkání vašeho telefonu s ostatními telefony. Obrovskou výhodou je, že aplikace funguje i offline tam, kde není signál, například v metru,“ doplňuje Tomas.

Souhlasem se zpracováním údajů z aplikací se tak budou moci občané aktivně zapojit do boje s šířením koronaviru. I proces trasování polohy osob nakažených koronavirem je od začátku podmíněný jejich výslovným souhlasem, uděleným před začátkem rozhovoru. Nastaveny jsou ale i další bezpečnostní opatření. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musí být použitá data z aplikace smazána.

Trasovací call centrum vzniklo za použití technologií společností Keboola, Daktela a CleverMaps a díky neúnavné a nadšené práci mnoha desítek dobrovolníků. Nelze také opomenout maximální kooperaci a překonání mnoha bariér ze strany českých telekomunikačních operátorů a bank. Patří jim za to velký dík.

Obr. 1: Ukázky trasování telefonního čísla (pouze demo číslo). Operátor má možnost procházet historii po 6hodinových blocích, ke každé lokalitě je dostupná strávená doba a přesnost polohy
Obr. 1: Ukázky trasování telefonního čísla (pouze demo číslo). Operátor má možnost procházet historii po 6hodinových blocích, ke každé lokalitě je dostupná strávená doba a přesnost polohy


 
GFI
  

- Inzerce -

Service Desk jako účinný pomocník Správy základních registrů

GordicSpráva základních registrů (SZR) byla zřízena na základě zákona č. 111/2009 Sb. Vznik úřadu je datován k 1.1.2010, kdy je zahájeno budování registrů. Vlastní provoz SZR byl pak odstartován k 1. 7. 2012.

  

- Inzerce -

Čas na multicloud v ČR

Platforma nové generace přináší výhody hybridních cloudových prostředí bez dětských nemocí


DellBez ohledu na to, zda multicloud vznikl zcela záměrně nebo jako důsledek živelného přechodu na cloudové technologie, postupně vykrystalizoval jako optimální model, který spojuje výhody veřejného a privátního cloudu a zároveň eliminuje jejich hlavní nedostatky.