Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 11. 8. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Společnost MSSL spustila v Česku globální přechod na ERP QAD

MSSLVýrobce plastových dílů MSSL Advanced Polymers s.r.o. (MSP CZE), který je součástí mezinárodní skupiny MSSL, spustil ostrý provoz ERP systému QAD. Tato implementace, kterou realizovala Minerva ČR, je odrazovým můstkem pro další roll-outy řešení QAD v rámci celosvětové skupiny MATE.MSP CZE je 100% dceřiná firma společnosti Motherson Sumi System Limited (MSSL). Vyvíjí a vyrábí širokou škálu produktů od jednoduchých plastových dílů po vysoce integrované systémy a moduly. Nadnárodní korporace MATE, do které společnost MSSL patří, má více než 24 závodů po celém světě a pro QAD je novým zákazníkem. Historicky totiž MATE používá vlastní systém nazvaný eMPro. Nově ovšem vedení koncernu MATE učinilo strategický záměr implementovat QAD jako standard ve všech svých mezinárodních závodech (mimo Indii). Mezi klíčové požadavky MATE proto patřila schopnost implementačních služeb QAD provést roll-out do dalších závodů rychlým a bezproblémovým způsobem.

Závod v České republice se stal pilotním projektem. Bylo proto třeba zajistit, aby se závod v České republice stal referenčním místem z hlediska metodiky implementace, podpory, podnikových procesů, adopce uživatelů a výhod zvoleného ERP systému. Společnost Minerva ČR v MSP CZE úspěšně implementovala jádro systému ERP QAD ve verzi 2018 EE (Enterprise Edition) a modul QAD Automation Solutions. Implementace v MSP CZE se tak stala odrazovým můstkem pro budoucí roll-outy v rámci skupiny MATE.

„Budoucí plán implementace QAD na dalších místech MATE závisí na úspěchu implementace v České republice. Úspěšné dokončení tohoto projektu je výsledkem dobře koordinované a bezproblémové spolupráce mezi nadnárodními týmy Minervy ČR, MATE CZ, QAD a MATE HQ,“ dodal k důležitosti projektu Amit Bhakri, generální ředitel MSSL.


 
Helios
  

- Inzerce -

Kolaborativní roboty: Potenciál automatizace v průmyslu kovů a obrábění

Universal RobotsKo­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, ne­bo­li ko­bo­ty, vyt­vá­ře­jí dal­ší pří­le­ži­tos­ti pro au­to­ma­ti­za­ci ob­rá­bě­ní ko­vů. Jsou cha­rak­te­ris­tic­ké je­jich schop­nos­tí pra­co­vat ve spe­ci­fic­ké vý­rob­ní ob­las­ti, po bo­ku pra­cov­ní­ků. Dá­le pak rych­lou imp­le­men­ta­cí a snad­ným pře­su­nem na no­vé úko­ly. V ne­pos­led­ní řa­dě i in­tu­i­tiv­ním pro­gra­mo­vá­ním a ob­slu­hou. Mo­hou fir­mám všech ve­li­kos­tí po­mo­ci v pro­ce­sech ja­ko je ob­slu­ha stro­jů, kons­truk­ce, ne­bo sva­řo­vá­ní.

  

- Inzerce -

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze


GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.