System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 4. 3. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Přechod na online prodej a digitální platby potrvá i po skončení pandemie

Situace kolem šíření onemocnění COVID-19 je pro malé firmy v Evropě devastující. Potvrzuje to nedávný průzkum Visa, podle kterého se více než 65 procent malých firem obává o budoucnost svého podnikání. Z důvodu mnoha nejrůznějších nařízení včetně uzavření provozoven začala spousta firem podnikat online a přijímat digitální platby. Data Visa potvrzují, že přes deset evropských zemí zaznamenalo během pandemie dvacetiprocentní nárůst v online prodejích. V Česku vzrostl počet karetních transakcí v e-shopech dokonce o 30 procent.Tyto trendy v platbách mají ale nezvratný charakter. Podle průzkumu Visa plánují dvě třetiny zákazníků nadále využívat digitální platby i po skončení pandemie, a to alespoň ve stejné míře jako dnes. Pouze 16 procent dotazovaných odhaduje, že po návratu do normálu bude opět platit pomocí původních metod.

Visa proto připravila na podporu malých firem iniciativu Where You Shop Matters a zavázala se pomoci osmi milionům malých a středních firem v Evropě s přesunem podnikání na internet ve spolupráci s bankami, vládním i soukromým sektorem a technologickými partnery.

Mezi ty nejvýznamnější prvky uvedené iniciativy patří zejména:

  • Snazší placení kartou - v rámci projektu Česko platí kartou získají drobní živnostníci platební terminály na rok zdarma. Vlády ve dvaceti devíti zemích také navýšily limity pro bezkontaktní platby, aby umožnily spotřebitelům nakupovat snadno a bezpečně bez nutnosti zadávat PIN kód.
  • Nová technologie k akceptaci plateb - Visa letos spustila program Tap to Phone, který obchodníkům umožňuje přijímat platby pouze prostřednictvím mobilního telefonu.
  • Nové online nástroje - s Digitální dílnou Visa radí živnostníkům, jak úspěšně budovat svou značku na internetu a získávat nové zákazníky online.

 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -