facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 12. 11. 2015

Poptávka po cloudových službách roste

V loňském roce byl trh cloudových služeb jednou z nejrychleji rostoucích oblastí IT. V roce 2014 investice do služeb veřejného a privátního cloudu v České republice rostly zhruba o čtvrtinu a dosáhly hodnoty 71,46 miliónů USD. V roce 2015 IDC očekává nárust trhu cloudových služeb o dalších 22 % na přibližně 88 milionů USD. Veřejný cloud v portfoliu cloudových řešení převažuje díky pestré nabídce aplikačních řešení.Rychlý nárůst cloudových řešení neznamená, že operovat na trhu cloud computingu je snadné. Na trhu o své místo na slunci soupeří mezinárodní poskytovatelé cloudu, technologické firmy, místní integrátoři, telekomunikační společnosti, stejně jako provozovatelé lokálních datových center. Ti první jmenovaní Salesforce, Amazon Web Services, Google stejně jako Microsoft a IBM získávají podíl na trhu a zaujímají významný podíl trhu cloudových služeb.

Tato globální konkurence je hrozbou zejména pro lokální provozovatele datových center a zároveň výzvou pro zákazníky, kteří rozhodují o použití cloudu a stojí před obtížným úkolem vybrat nejlepšího dodavatele.

Analýzy IDC ukazují, že otevřenost k využívání cloudových služeb v České republice závisí na velikosti podniku nebo odvětví, ve kterém působí, pouze v malé míře. Mnohem důležitější je moderní přístup k využívání IT a pochopení, že cloud může být nástrojem pro podporu obchodních příležitostí. Úspěšnými se stanou ti dodavatelé, kteří jsou schopni takové zákazníky oslovit, a hlavně jim nabídnout řešení, která jim ve svém důsledku pozitivně ovlivní hospodářské výsledky.

Autoři zprávy uvádějí, že v závislosti na dalším rozvoji trhu, budou v blízké budoucnosti stále méně důležité cloudové služby jako takové. Ti, kdo budou chít uspět, budou muset použít cloud jako platformu na podporu rozvoje nových IT řešení kombinující nástroje pro analytiku (nebo pro velká data), mobilitu a sociální média – tedy to, co IDC nazývá technologiemi třetí platformy.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -