Pirátská strana
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Od vývoje po plnohodnotný produkt s výrobními moduly a správou dokumentace v IS KARAT

KARATSpojení vývoje a výroby produktu v prototypové výrobě, zachycení změn při výrobě, montáž, dokumentace skutečného stavu a uvedení produktu mezi opakovanou výrobu. To jsou hlavní cíle v oblasti prototypové a kusové výroby produktů radiační ochrany společnosti VF NUCLEAR. Díky výrobním modulům a správě dokumentace IS KARAT se jí těchto cílů podařilo dosáhnout.


Vývoj a výroba prototypu v zakázkové výrobě nemusí být nutně komplikovaná a časově náročná záležitost, jak dokazuje příklad naší firmy, která se zabývá výrobou a vývojem produktů radiační ochrany pro jaderné elektrárny, zdravotnická zařízení a laboratoře. V posledních letech se účastníme i modernizací českých jaderných elektráren, kde dochází k výměně původních zařízení za nové produkty, na něž jsou kladeny vyšší nároky. Takové produkty vznikají v krátkých časových horizontech, a proto je důležité moci se opřít o systém, který takovému vývoji napomáhá. Důležité je zmínit, že při vývoji nového produktu vzniká mnoho požadavků na změny.

Základní úkoly v rámci prototypové výroby:

  • Pořízení kusovníků a výrobní dokumentace.
  • Technická příprava výroby (TPV).
  • Plánování výroby.
  • Nákup materiálu od externích dodavatelů.
  • Kooperace a samotná výroba – zajištění kapacit a plánování.
  • Montáž prototypu a zpracování změn a zpětné vazby z výroby.
  • Dokumentace skutečného stavu a následná opakovaná výroba.

Prvním a důležitým bodem celého procesu je pořízení výrobních dat, a to kusovníku a výrobní dokumentace. O tyto dvě položky se stará v našem případě PDM Autodesk VAULT, který tyto údaje předává do informačního systému KARAT (dále IS KARAT) přes integrační rozhraní (CS Erp Connector G2). V PDM jsou dále na schvalovací procesy navázány publikační úlohy (ty se starají automaticky o publikaci výkresů v PDF, 3D modelů ve formátu STEP a 2D modelů ve formátu DXF). Všechny potřebné údaje jsou opět zapisovány do integračního rozhraní, kde si je přebírá DMS. Tato výrobní dokumentace je následně načítána do DMS IS KARAT, kde je verzována a na základě dat z PDM připojena k příslušnému technologickému postupu.

Po zajištění kusovníků a výrobních dat je nutné definovat postup výroby. Vzhledem k tomu, že naše výroba je ve většině případů závislá na externích dodavatelích, znamená to nastavit operace jako kooperační a definovat zdroje – dodavatele. Tato úloha je při absenci technologa ve firmě závislá na komunikaci mezi odděleními plánování, konstrukce a výroby.

Po nastavení operací a celého TPV se přikročí k vytvoření požadavku na výrobu. Konstruktér v modulu Projektové řízení IS KARAT zadává požadavek v příslušné etapě projektu. Tímto je jasně definována zakázka a náklady na vývoj a výrobu jsou striktně odděleny od další následné vícekusové výroby.

IS KARAT – Zakázkove postupy
IS KARAT – Zakázkove postupy

Tímto požadavkem je dán povel k naplánování výroby. Z požadavku na výrobu vzniká tzv. zakázkový postup, který je vlastní kopií technologického postupu, ze kterého je generován, a to pouze jednou. U prototypové výroby je tento způsob maximálně flexibilní, protože v této fázi je možné kusovník podle potřeby upravit, případně doplnit o rezervy, potřebné přípravky apod. Samozřejmostí je i pohodlná správa kusovníku operací. Tímto zásahem není ovlivněn původní kusovník v TPV.

Možnost zásahů do kusovníku ve fázi uvolnění zakázkového postupu do výroby prototypové sestavy produktu je velkým přínosem, protože tím lze jednoduše a přehledně vstoupit do celého procesu výroby. Vše je viditelné, uložené a zpětně dohledatelné.

U modulu Zakázkových postupů je samozřejmostí možnost zkontrolovat dostupnost jednotlivých položek. Potvrzením zakázkového postupu dojde k automatické tvorbě požadavků na skladové karty jednotlivých polotovarů a materiálů, přičemž se zobrazují jejich aktuální stavy. Pro výrobu jsou tyto požadavky vystavovány postupně na základě definovaných operací jednotlivých polotovarů v zakázkovém postupu. V modulu Výroba se o ně stará funkce „Generování kooperací z požadavků“.

Důležitým a nepostradatelným doplňkem je správa dokumentace (DMS) a její procesní propojení s výrobou přes TPV (tedy technologické postupy), Zakázkové postupy (výrobní kusovníky) a Kooperace (požadavky na kooperace). V TPV slouží při přípravě operací dokumentace pořízená z PDM jako základ pro definování výrobního postupu. Při spuštění výroby, tedy potvrzením zakázkového postupu, dojde k plnému propojení dokumentace z TPV na každou položku zakázkového postupu s vazbou na technologický postup. Výroba tak při objednávání v kooperacích má k dispozici platná a aktuální data, a to přímo v prostředí DMS IS KARAT. Při vyřízení zakázkového postupu se dokumentace uzamkne. Tento proces účinně pomáhá proti živelným změnám. Dále je tímto způsobem zajištěna dokumentace skutečného stavu výrobku.

IS KARAT modul DMS – Kontrola dokumentace
IS KARAT modul DMS – Kontrola dokumentace

IS KARAT modul DMS – Přehled výrobní dokumentace
IS KARAT modul DMS – Přehled výrobní dokumentace

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentace
IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentace

V průběhu takto spuštěné výroby je pro konstruktéra a garanta produktu důležité mít možnost nahlédnout do výroby a zajistit si tak podklady pro další plánování montáže nebo pro předání informací dalším členům týmu v projektu. V modulu kooperací jsou tato data poměrně jednoduše a přehledně dostupná a nabízí potřebný přímý pohled do výroby.

Po deseti letech zkušeností s prototypovou výrobou si dovolím tvrdit, že mezi opakovanou kusovou výrobou a vývojem nového produktu a jeho prototypu nemusí být zásadní rozdíl. Opakovaná výroba je v naší firmě jednoznačně definovaná a nevyžaduje účast konstruktéra při procesu výroby. A pokud část poznatků z tohoto typu výroby aplikujeme i do výroby prototypové a využijeme naplno nástroje, které systémy nabízejí, nemusí být výroba prototypů náročná a zdlouhavá, ale zábavná. IS KARAT v tomto ohledu nabízí značnou flexibilitu a především přehlednost. Z pohledu klíčového uživatele, který pomáhá kolegům a je součástí implementačního týmu, je přehlednost a dostupnost dat základem pro úspěšný vývoj a výrobu produktu.

Na závěr si dovolím poznamenat, že propojení PDM a DMS s jednotlivými výrobními moduly IS KARAT se ukázalo a stále ukazuje jako správný směr. V  blízké době se k tomuto spojení přidá ještě změnové řízení, které má v prototypové výrobě určitá specifika.

Ing. Martin Foral Ing. Martin Foral
Autor článku je konstruktér, správce PDM a klíčový uživatel ERP KARAT ve společnosti VF, a. s.


karat


 
Helios