facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 11. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze PS IMAGO PRO 7.0 pro pokročilou analýzu dat

PS IMAGO PRO 7.0V těchto dnech vychází nová verze softwaru PS IMAGO PRO 7.0, což je statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics, které obsahuje nástroje pro zjednodušení vybraných základních procedur, nové grafy a výstupní procedury.Nová verze PS IMAGO PRO zahrnuje novou verzi IBM SPSS Statistics 27, od které jsou nově do modulu Base zahrnuty moduly Data Preparation a Bootstrapping. Tato změna umožňuje všem přístup k pokročilým funkcím, které jsou v obou modulech obsaženy, a to napříč všemi typy licencí. Modul Data Preparation přináší řadu funkcí, které pomáhají při rychlé přípravě dat a umožňují větší soustředění na samotnou analýzu. Modul Bootstrapping pomáhá při bootstrapových analýzách k měření přesnosti výběrových odhadů. Oba moduly byly v minulosti dostupné pouze v Professional, resp. Premium edici nebo zakoupením jako doplněk.

Další vylepšení přináší modul Power analysis, která hraje klíčovou roli při plánování experimentů. Nově přináší 11 procedur pro power analýzu, které pomáhají určit optimální rozsah výběru dat. Procedury umí spočítat nejenom potřebný rozsah výběru pro požadovanou sílu, ale i sílu testu pro daný rozsah. Ve verzi 27 je také nově zařazena statistická metoda Weighted Kappa, která se používá při vyjádření shody mezi dvěma hodnotiteli na ordinální škále a umožňuje použít váhy pro různou míru neshody. Dialogy t-testů a Anova jsou obohaceny o výpočet tzv. effect sizes, které zobrazují míru porušení nulové hypotézy. IBM SPSS 27 přináší také vylepšení procedury MATRIX o nové funkce a rozšířila se nabídka procedury kvantilové regrese o možnost efektivněji zadávat mřížku kvantilů. Mezi další příjemné změny může patřit např. kompatibilita programu s vyšší verzí Pythonu 3.8.2.

Nová verze PS IMAGO PRO 7.0 přináší i nové procedury pro textové proměnné. Jedná se o Clear Text, která umožňuje vyčistit analyzovaný text /textové proměnné/ na základě speciálních pravidel, které si zvolí uživatel. Procedura Compare Text zase porovnává obsah dvou textových proměnných a umožňuje uložit skóre a podobnost do datové matice.

PS IMAGO PRO 7


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.