System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 8. 4. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

MANTA nabídne analýzy datových toků s využitím grafových databází od Neo4j

MANTAČesko-americký startup MANTA navázal spolupráci s formou Neo4j, která je lídrem v oblasti správy grafových databází. Toto spojení umožní uživatelům MANTY detailnější a rychlejší analýzu stále komplexnější mapy datových toků ve firmě, minimalizaci datových incidentů i datových odstávek a výpadků.MANTA je příkladem českého technologického startupu s celosvětovým úspěchem, který stále posiluje své postavení zejména na americkém trhu. V oblasti datového managementu nabízí unikátní řešení pro analýzu datových toků technologicky založené na využití grafových databází. Datové toky reprezentují znalost o původu dat a o jejich komplexní cestě od okamžiku vzniku až po konečné využití v manažerských či analytických reportech a dalších typech informačních výstupů pro uživatele. Znalost a kontrola datových toků je na jedné straně klíčová pro nastavení důvěry v data, která každý den používáme pro rozhodování, na straně druhé pak pro zajištění efektivního a agilního data operations.

„Práce s datovými toky představuje jednu z klíčových výzev pro budoucnost data managementu. Často mluvíme o velkých datech a s nimi spojených problémech, zavíráme ale oči před skutečnou složitostí, kterou jsou miliony výpočtů, datových algoritmů a transformací, kterými musí projít data od okamžiku vzniku do momentu, kdy je v podobě informací konzumujeme a na základě nich se rozhodujeme. Datová prostředí u našich klientů jsou obrovská a mapy datových toku extrémně komplexní a rozsáhlé. Spojení s Neo4j nám umožňuje posunout výkonnost naší platformy na další úroveň a rozšířit jak možnosti analýzy tak i zobrazení toků dat na libovolné úrovni detailu. Chceme, aby náš systém byl srozumitelný nejen pro datové profesionály, ale aby byl přínosný i pro manažery, kteří ho mohou využít ve svém strategickém rozhodování. Naším cílem je srozumitelně ukázat firmám, jak se jejich data chovají, kudy tečou a jak se po cestě proměňují. Pochopení vazeb přináší jednak možnost optimalizace firemních procesů, zvyšuje dramaticky důvěru v data a jejich kvalitu, a v neposlední řadě výrazně pomáhá při řešení problémů spojených s ochranou osobních (nebo obecně citlivých) údajů (GDPR). To je v poslední době velké téma,“ říká Tomáš Krátký, zakladatel a CEO MANTY.

Tomáš Krátký
Tomáš Krátký

Nová technologie významně urychlí proces analýzy datových toků a vytvoření aktuální mapy i pro velmi rozsáhlá datová prostředí, současně také umožní chytřejší a flexibilnější dotazování a analytickou podporu. „Data a práce s nimi je v dnešní době naprosto klíčová pro jakýkoliv byznys, jsou pro organizaci jedním z nejcennějších zdrojů a my je stavíme do širšího kontextu. Datové toky, metadata, DataOps či data governance by se měly stát součástí slovníku každé větší firmy. Díky MANTĚ mohou ušetřit čas i peníze a zvýšit produktivitu datových týmů až o desítky procent,“ doplňuje Tomáš Krátký.

I přesto, že se MANTA zaměřuje především na zahraniční trhy a jejími klienty jsou nadnárodní společnosti a korporace, své vývojářské centrum má stále v Praze.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -