System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 26. 2. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

KVADOS rozšířil nabídku o řešení Honeywell Voice pro hlasové ovládání skladu

Honeywell VoiceSpolečnost KVADOS oznámila, že uzavřela spolupráci s Honeywellem pro oblast technologií hlasového ovládání. KVADOS tak rozšířil své řešení mySTOCK WMS vedle klasických PDA terminálů i o hlasové ovládání Honeywell Voice.„Zákazníkovi na základě analýz poradíme, která z variant je pro jeho sklad efektivnější. Je možné zvolit také možnost, která kombinuje čistě hlasové ovládání s využíváním PDA. Vzhledem k povaze konkrétní práce může skladník část směny využívat talkmana a sluchátka, a když je potřeba, vytáhne PDA a naskenuje čárový kód,“ říká Hana Prauzková, obchodní a marketingová ředitelka společnosti KVADOS.

Hlasové ovládání přináší při správném nastavení snížení chybovosti a větší rychlost vychystávání zboží. Technologie rozpoznávání hlasu totiž v posledních letech významně pokročila a zvykli jsme si na její využívání ve svých vozidlech nebo při ovládání mobilních telefonů, které podporují i diktování textu. Kvalita je už dnes díky umělé inteligenci vysoká, pro provoz ve skladech je však potřeba hledat řešení, které je také stoprocentně spolehlivé. Pohybujeme se zde v náročném prostředí, kde si s běžným uživatelským hlasovým ovládáním nevystačíme. Systém si například musí umět poradit se zvýšenou hlučností provozu a zaručit, že skladník bude povelům ve sluchátcích rozumět. Sluchátka navíc musí být navržena tak, aby vyhovovala ergonomickým požadavkům a mohla být pohodlně využívána po celou směnu.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -