System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 1. 3. 2021 - Petra Troblová

Jak se nespálit při výběru dodavatele WMS

SKLADVíce než polovina firem zahrnutých do studie Trendy v české logistice 2020, kterou realizoval spolek SKLAD, se chystá v letošním roce investovat do WMS (Warehouse Management System), tedy do systému řízení skladu. Jak se při výběru dodavatele systému WMS nespálit?Dívejte se na svůj projekt očima vizionáře

WMS je páteřní systém vaší logistiky, oboru, který v posledních letech prochází dramatickým vývojem. Nemluvíme jen o digitalizaci logistických procesů. Řeč je především o postupující automatizaci a robotizaci. I když zrovna nestavíte sklad na zelené louce, můžete uvažovat o přínosech nových technologií.

Projekty, které se týkají zavádění nebo úprav WMS, by proto neměly řešit jen aktuální situaci, ale měly by brát v potaz i rozvoj, který budete ve skladu řešit za rok, za pět nebo i za deset let. Poptávejte silný a robustní nástroj, který dokáže z pozice systémového integrátora napojit a řídit technologie různých výrobců, propojit se s dalšími systémy ve společnosti a připravit logiku skladu pro veškeré procesy.

Hledejte partnera, ne dodavatele

Nehledejte dodavatele řešení. Hledejte někoho, kdo bude nad projektem přemýšlet s vámi, aktivně navrhovat zlepšení a korigovat vaše představy. Strategického a dlouhodobého partnera, díky kterému se stanete úspěšnými vy i váš projekt.

Ptejte se, jaké má dodavatel zkušenosti, chtějte portfolio případových studií, poproste o referenční návštěvu. Zajímejte se o to, jaký tým má pro vás dodavatel k dispozici, a zjistěte, zda a jak investuje do svého rozvoje. Zamýšlejte se nad tím, zda s vámi udrží tempo i v dalších letech.

Dobře promyslete návratnost

Podle studie zmíněné v úvodu je cena, respektive návratnost projektu hlavním kritériem pro rozhodování o dodavateli WMS. Abyste dokázali vybrat vhodné řešení a projekt následně správně vyhodnotili, je jistě zásadní popsat a vyčíslit jeho přínosy. Některé jsou zřejmé – úspora pracovní síly a její přesun ke kvalifikovanějším činnostem, zrychlení práce, finanční úspory dané snížením chybovosti nebo efektivnějším využitím prostoru.

Byla by ale chyba zaměřit se výhradně na tento ukazatel. Další benefity totiž nemusí být tak snadno vyčíslitelné, přesto je nesmíte opomenout. Jde například o získání kvalitních dat (pro plánování nebo optimalizaci), transparentní nastavení skladových procesů nebo usnadnění práce – a s tím souvisí také nižší fluktuace zaměstnanců.

Dívejte se i za hranici aktuálního projektu

Chtějte svou autonomii v rámci práce s vybraným systémem. Máte před sebou rozsáhlý a relativně drahý projekt, jehož fungování je načrtnuté minimálně na příštích deset let. Možnost vlastních úprav a konfigurovatelnost systému je oblast, která vám může dát velkou svobodu a ušetřit nejen čas, ale hlavně peníze.

Zajímejte se tedy, jak pružný je vybraný systém a jakou míru úprav vám dodavatel umožní. Pouze kosmetické změny vám stačit nebudou, potřebujete nástroj, kde si jednotlivé procesy přizpůsobíte na míru potřebám svého rozvoje. Vybudujte interní tým specialistů a chtějte systém, který si budete schopni flexibilně dolaďovat sami. Díky tomu nebudete muset s každým drobným požadavkem procházet zdlouhavý a po všech stránkách náročný proces definice, zadávání, schvalování, nacenění, odsouhlasování, testování…

Zkrátka mějte stále na paměti, že nasazením systému práce na něm (a tím i vaše spolupráce) nekončí.

Sáhněte si do svědomí

Je dobře, že hledáte perfektního dodavatele. Jak se ale dobře připravit na svůj díl odpovědnosti za úspěch projektu?

  • Zpřesněte svá očekávání. Časový rámec, interní kapacity, kritické funkčnosti, ale i definování oblastí, bez kterých se (zatím) obejdete. Je dobré si vše promyslet předem. Když budete vědět, co u partnera pro projekt hledáte, snáze najdete toho správného.
  • Alokujte nejen peníze, ale i schopný tým a jeho čas. Aby byl projekt úspěšný, je třeba kromě peněz „dát na stůl“ i čas a kompetence celého týmu. Úpravy WMS nejsou vhodné jako „vedlejšák“.
  • Nedejte na dojmy, sbírejte a vyhodnocujte data. Nebo s tím alespoň začněte. S tím vám moderní Warehouse Management System ostatně také dokáže pomoci.

…a nakonec? Nezapomeňte na chemii!

Vztah mezi zákazníkem a dodavatelem je ve výsledku vztah jako každý jiný. Musíte si „sednout“. Proto by mezi vámi měla panovat otevřenost, upřímnost a důvěra, že vám vybraný partner pomůže vyrůst. Držíme palce při výběru i při realizaci vašich projektů. Pokud budete potřebovat pomocnou ruku, neváhejte se na nás obrátit.

Petra Troblová Petra Troblová
Autorka článku je výkonná manažerka spolku SKLAD, který sdružuje firmy se specializací na obory, které úzce souvisejí s výrobními a logistickými halami.

 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -