System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 2. 3. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

IT Security Workshop se zaměří na slabiny živelné digitalizace

IT Security WorkshopProgram jubilejního 15. ročníku IT Security Workshopu je venku! Slabiny živelné digitalizace státu, novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti, zkušenosti s kontrolou ze strany NÚKIB, obrana proti kybernetickým útokům, ochrana dat či nákladově efektivní kybernetická obrana. Tato a mnohá další témata již 23. března ONLINE.„Nedigitální virus nám ukázal v plné nahotě slabiny digitalizace státu tím, že nás do živelné digitalizace v podstatě vehnal,“ komentuje téma svého příspěvku Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Co všechno vyplavalo na povrch, jak karanténa nastavila zrcadlo naší digitální gramotnosti a jak z toho ven? Na co při cestě ven nezapomenout a co nepřehlédnout? Jasné odpovědi čekejte z úst Aleše Špidly.

Sumarizaci a následné představení novinek a legislativních změn svázaných se Zákonem o kybernetické bezpečnosti si za své vezme Jan Tomíšek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Přínosné zcela jistě bude i sdílení dosavadních praktických zkušeností s kontrolou ze strany NÚKIB.

Budování nákladově efektivní kybernetické ochrany se v době, kdy mnohé firmy hledají především ekonomicky reálné modely, stává sílícím trendem. O nacházení alternativ v podobě sdílení kvalifikovaných pracovníků bezpečnostního dohledu, tzv. SOCu a o tom, jakými konkrétními kroky a nástroji společnost Novicom cestu aktivního SOCu podporuje, pohovoří Jindřich Šavel.

Zajímá vás, kolik aplikací nebo funkcí potřebujete na dostatečné zabezpečení vaší sítě? Pak rozhodně nevynechejte přednášku Josefa KačalyGFI Software. V rámci GFI Unlimited vytvořili tzv. Solution sety, se kterými lze expandovat v rámci množství používaných bezpečnostních funkcionalit bez zatížení firemního rozpočtu.

Další z prakticky orientovaných témat, kterému se v rámci svého příspěvku budou věnovat Ondřej Nekovář a Ian Pohl ze Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., je Attack surface modelování za využitím OSINT (Open Source Intelligence). Za pomoci praktických ukázek předvedou, jakým způsobem hledat a najít informace, které o vás může zjistit útočník bez toho aniž by aktivně vstoupil do vaší sítě. A dále jak tyto informace využije při stanovení plánu a výběru techniky útoku.

Jak ochránit hodnoty firmy a zajistit, aby vaše data zůstala tam, kde je chcete mít, nastíní v navazující přednášce Roman Zavadil ze společnosti Safetica. O pár okamžiků později se od Tomáše Barta a Božetěcha Brablce dozvíte, jaké nástroje a programy lze pro zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti a chování uživatelů v síti aktuálně využít.

Závěr konference bude patřit Tomáši Pluhaříkovi ze společnosti HuMalnn. Pohled do výzev kybernetické bezpečnosti mimo běžné IT prostředí okoření anonymizovanými příklady z praxe a ukázky rizik zneužití známých technologií.

K příjemně strávenému dni přispěje závěrečné slosování ankety o ceny pro všechny účastníky.

Podrobný program a registrace na https://itsw.konference.cz/

Pořadatelem akce je eventová agentura Exponet s.r.o.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -