Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Integrovaná komunikační brána Zyxel ISG50

ZyXEL uvádí na trh první integrovanou platformu, která v sobě spojuje procesování dat, VoIP komunikaci a síťové zabezpečení. Zcela nová řada ISG50 je postavena na inovativním konceptu a je speciálně určena pro podnikové uživatele s výkonným síťový centrálním systémem, kteří požadují spolehlivou, rychlou a nadstandardně zabezpečenou podnikovou komunikaci s využitím VoIP a s ochranou před síťovými útoky. Nová řada ISG50 je multifunkční integrovaná komunikační brána, která dokáže pro podniky a jejich detašované kanceláře zajistit IP telefonování, Firewall, VPN a směrovací služby. IP telefonování využívá internetový protokol pro telefonování v rámci podniku i mimo něj a představuje cenově optimální alternativu k tradičním telefonům. ISG50 reaguje také na nárůst významu chytrých telefonů a umožňuje jejich trvalé připojení přes App konfiguraci s podporou příjmu hovoru přes všechny protokoly.ISG50 využívá pokročilou síťovou zabezpečovací technologii ZyXEL s Firewallem a VPN funkcemi ověřenými v praxi. Tyto funkce se starají o ochranu dat i hlasové komunikace před současnými i budoucími hrozbami. Bezpečnostní funkce se starají o to, aby hlasová komunikace byla vždy a všude zcela bezpečná.

 

ISG50 je první bránou v průmyslové třídě, která splňuje nový ekologický standard EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az pro úsporné zacházení s energií. Díky své konstrukci dokáže ISG50 ušetřit až 73 % energie.


 
Helios
  

- Inzerce -

Kolaborativní roboty: Potenciál automatizace v průmyslu kovů a obrábění

Universal RobotsKo­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, ne­bo­li ko­bo­ty, vyt­vá­ře­jí dal­ší pří­le­ži­tos­ti pro au­to­ma­ti­za­ci ob­rá­bě­ní ko­vů. Jsou cha­rak­te­ris­tic­ké je­jich schop­nos­tí pra­co­vat ve spe­ci­fic­ké vý­rob­ní ob­las­ti, po bo­ku pra­cov­ní­ků. Dá­le pak rych­lou imp­le­men­ta­cí a snad­ným pře­su­nem na no­vé úko­ly. V ne­pos­led­ní řa­dě i in­tu­i­tiv­ním pro­gra­mo­vá­ním a ob­slu­hou. Mo­hou fir­mám všech ve­li­kos­tí po­mo­ci v pro­ce­sech ja­ko je ob­slu­ha stro­jů, kons­truk­ce, ne­bo sva­řo­vá­ní.

  

- Inzerce -

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze


GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.