facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

CETIN přechází na GIS platformu Esri

Unicorn SystemsPo zhruba 10 letech přistoupila společnost CETIN ke generační obměně svého GIS řešení. S tím se pojí i zásadní změna technologie, konkrétně přechod na platformu Esri. Nový systém, který zajistí přehlednou prezentaci síťové infrastruktury nad mapou, začal CETIN budovat ve spolupráci s firmou Unicorn Systems.Nový webový geografický informační systém (WGIS) umožní CETINu zefektivnit plánování FTTx sítě a poskytování telekomunikačních služeb. Systém WGIS v sobě integruje velké množství informací, dat a uživatelů. Proto je u něj kladen velký důraz na intuitivnost ovládání, vyhledávání a geolokalizace. Právě mobilita a možnost přístupu širokého spektra uživatelů k informacím je pro CETIN klíčová.

Základem systému je zobrazení tras telekomunikačních kabelů a umístění rozvaděčů a prvků telekomunikační sítě. Uživateli tak WGIS zpřístupňuje přehlednou topologii celé sítě. Tyto informace pak doplňují další data – dostupnost služeb, počet a hustota zákaznických přípojek, ale i potenciální rizika pro provoz sítě, jako jsou záplavové nebo bouřkové mapy.

„Systém WGIS je budován moderní formou tak, aby měl konkrétní uživatel k dispozici svou sadu dat, informací a funkcí nezbytných pro výkon své práce. Tento architektonický přístup nazýváme satelitní aplikace nad centrálním GIS systémem. Výhodou tohoto přístupu je například postupný náběh systému s využitím existujících zdrojových systémů, což zajistí minimalizaci nákladů a provozních rizik, které by byly spojené s přepisem funkčností existujícího řešení,“ vysvětluje Karel Peška, ředitel produkčního streamu Unicorn Systems.

Projekt právě odstartoval. Kompletní přechod na Esri platformu by měl být dokončen ve druhém kvartálu 2022.


 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.