facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Distribuční portál

Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je držitelem licence pro „distribuci plynu“ udělenou Energetickým regulačním úřadem a v rámci své činnosti nabízí zákazníkům kompletní služby v oblasti distribuce zemního plynu na území hlavního města Prahy a přilehlých obcí

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvořit portál zaměřený na B2B komunikaci s důrazem na maximální míru zabezpečení. Toto portálové řešení má za úkol splnit legislativní nařízení zakotvené ve vyhlášce č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem, která provozovateli distribuční soustavy ukládá povinnost o elektronické komunikaci, pro kterou doposud nebylo připraveno systémové prostředí. To znamená vytvořit srovnatelné funkční a informačních možnosti pro všechny obchodníky s plynem a zároveň reagovat na současné trendy v elektronické komunikaci v prostředí trhu s energiemi.

Požadavky na řešení

Úkolem portálu je zabezpečit následující body:
  • elektronickou podatelnu s možností sledování průběhu vyřízení požadavku, případně s možností doplnit požadované informace a dokumenty v průběhu řízení – zpracování případu vytvořeného zákazníkem se děje obecně v režimu automatické podatelny, nebo v režimu podatelny manuální,
  • maximální integraci se stávajícím prostředím,
  • minimalizaci objemu informací uchovávaných ve vlastních datových strukturách portálu a maximální využití informací a služeb již existujících v informačním systému zadavatele.

detail-podani

Analýza a implementace

Klíčovou oblastí pro analýzu Portálu byly business scénáře, které by měly procházet přes Portál. Scénář je chápán jako sled akcí, které mohou přesahovat funkčnost samotného Portálu, zasahovat do dalších systémů, nebo zahrnují manuální činnost řešitelů.
Vzhledem k tomu, že Portál byl plánován na provoz ve stávajícím infrastrukturním prostředí koncernu PPAS, měl implementační projekt maximálně využívat stávajících hardwarových i softwarových komponent. Celé řešení je postaveno na open source a nebyly použity žádné proprietární či komerční frameworky. Kladl se zde důraz na jednoduchost jak z hlediska uživatelského, tak i z hlediska technologického. Bylo hleděno také na jednoduchost grafického rozhraní. Portál je postaven na produktu Liferay Portal, který je vůdčí společností pro open source podnikových portálů. Samotný produkt Liferay Portal nabízí ve svém základu správu uživatelů, rolí, témat, struktur organizací, komunit a také nabízí možnost rozšíření funkčnosti pomocí zásuvných modulů. Jedná se o dobrý základ, na kterém lze stavět. Dalšími použitými technologiemi a frameworky byly zejména JSP, jQuery, JasperReports v prezentační vrstvě a Java, Oracle, SOAP v backendu.

ppd

Většina informací v koncernu Pražské Plynárenské, a.s., je uložena v podnikovém systému SAP, ze kterého portál čerpá data, posílá požadavky obchodníkům a sleduje jejich zpracování. Propojení mezi portálem a okolními systémy zajišťují především webové služby (WS). Portál samotný uchovává pouze informace, které jsou nezbytné pro přístup uživatelů a řízení procesů. Pro implementaci business procesů portálu posloužil workflow engine jBPM, který implementuje známé standardy pro notaci (BPMN) a používá jednoduchý značkovací XML jazyk (JPDL).
Bezpečnost portálu je postavena na šifrované komunikaci (HTTPS) mezi klientskou stanicí a serverem. U klienta je vyžadován kvalifikovaný certifikát (certifikát splňující požadavky dané legislativou ČR a EU – zejména zákonem o elektronickém podpisu), který slouží nejen k autentizaci, ale také k elektronickému podpisu požadavků či podání. Obchodník může využít tento certifikát také pro komunikaci se státní správou a samosprávou. Z důvodu jednoduchosti používání portálu musela být funkčnost elektronického podpisu dostupná přímo z webových stránek.
Požadavek elektronického podepsání příloh je řešen pomocí vypočtu kontrolního součtu (SHA-1) souboru a následným požadavkem na elektronické podepsání spočteného kontrolního součtu. Tím se vyloučí možné podvržení dokumentu, ale také se zjednoduší proces elektronického podpisu samotného souboru.
Během vývoje byla implementovaná řešení konzultována a v některých případech zjednodušena či změněna oproti původnímu návrhu. Tím se dosáhlo požadované funkčnosti a obě strany (dodavatel–odběratel) byly s výsledným řešením spokojeny.

Jiří Stuchlík
Autor působí jako solution architekt společnosti AMI Praha.

Portálová řešení B2B

Petr Urban

logo Pokud máte ve společnosti v provozu více aplikací a jejich používání se stává nepřehledné a organizačně či časově náročné, právě pro vás je portálové řešení vhodné.

Portál je webová platforma sloužící k integraci aplikací z pohledu prezentace dat a uživatelského přístupu k informačním zdrojům. Uživatelé portálu mají veškeré pro ně potřebné informační zdroje a aplikace na jednom místě. Jejich dostupnost je navíc řízena dle uživatelských skupin či jednotlivých uživatelů, a tak lze zajistit pro každého přístup právě k těm datům a prostředkům, které jsou pro jeho práci důležité. Jiné informace a aplikace pak mohou využívat interní uživatelé, jiné externí uživatelé, administrátoři apod.). Samotné přihlášení do portálu může být pro uživatele usnadněné možnostmi SSO (single sign-on), kdy portál přebírá přihlášení například do systému MS Windows, a automaticky předává údaje pro přihlášení všem v portálu dostupným aplikacím.

Konkrétní možnosti portálů a v nich využívaných aplikací jsou nepřeberné. Jmenujme například:
  • podporu procesů, které zajišťují hladký oběh a schvalování dokumentů,
  • podporu spolupráce uživatelů skrze nástroje groupware (wiki, chat, sdílený kalendář apod.),
  • prostředky pro ochranu v portálu obsažených dat,
  • možnosti integrace dalších aplikací od různých dodavatelů,
  • nástroje pro přímé zapojení partnerů do interních procesů (odběratelé, dodavatelé, externí obchodní zástupci, reklamní a mediální agentury a další).
Portálová řešení je možné využívat jak pro komunikaci uvnitř firmy (tzv. intranet), tak pro komunikaci s externími uživateli z řad partnerů (B2B portály) nebo zákazníků (B2C portály). Ve všech případech s sebou portál přináší přehlednost práce, personifikaci obsahu, automatizaci procesů a úsporu času.

Petr Urban je obchodním ředitelem společnosti AMI Praha a.s.