facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Využití ukazatele OEE ke zlepšování celkové efektivity výroby

-PR-
Článek nabízí inspiraci pro využití ukazatele celkové efektivity pro zlepšení výroby a popisuje využití konkrétního nástroje pro zvýšení provozního zisku podniku v praxi.
Jednou z metod, jak může manažer rychle zlepšit ekonomické výsledky podniku, je zvyšování efektivity výroby. Vyšší efektivita znamená lepší využití současných zdrojů podniku, v tomto případě výrobních linek. Využití výrobních zařízení můžeme měřit pomocí nejznámějšího výrobního ukazatele – celkové efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness). Zkušenosti z naší praxe pro vyhodnocování efektivity zařízení ukazují, že zdaleka ne všechno je v tomto směru ve výrobních podnicích optimální a efektivita výrobních technologií a linek často kolísá. V mnoha případech je možné pomocí vhodných opatření zvýšit efektivitu výroby.

Manažeři podniků i mistři ve výrobě potřebují pro rozhodování informace o okamžitém stavu i o uplynulém časovém období. Pokud věrohodné informace mají, daří se jim výrobu zlepšovat. Na lidském faktoru nezávislý, automatizovaný sběr dat a monitoring výroby (na rozdíl od ručně pořizovaných údajů), představuje objektivní informaci hodnocení efektivity výroby. Vhodným pomocníkem pro zjišťování výsledků výroby v reálném čase a rozbor příčin hodnot neuspokojivých může být aplikace COMES OEE.

V praxi byl systém COMES OEE zákazníky zvolen mnoha uživateli, kteří oceňují vestavěné funkce, moderní architekturu i rychlost instalace. Aplikace dokáže automaticky monitorovat výrobní data a vyhodnocovat je v podobě mnoha statistik (obr.1).

Obr.1 – příklad statistiky aplikace COMES OEE
Obr.1 – příklad statistiky aplikace COMES OEE

Příklady z praxe

Je zajímavé, jak široké spektrum cílů bylo manažery podniků sledováno nasazením systému COMES OEE.

Zjišťování skutečné doby běhu technologií

Významný výrobce potravin má v několika závodech mnoho technologických zařízení. Protože dodává do obchodních řetězců, které rychle mění svoje požadavky, potýká se výroba neustále se splněním termínů a rozsahu výrobních objednávek. Z této situace plynuly i diskuse výroby s managementem, zda je technologických zařízení dostatek, zda není třeba pořídit další či zda pracuje údržba dostatečně při udržování zařízení v chodu. Cílem nasazení COMES OEE bylo rychle zjistit a zdokumentovat výrobní realitu. Realizace proběhla ve dvou etapách, nejprve proběhla instalace monitoringu běhu na vybraných zařízeních (v řádu dní od rozhodnutí) a po ověření přínosů byl monitoring rozšířen na 100 vybraných zařízení ve třech závodech. Výsledkem bylo zjištění skutečného vytížení zařízení a podklady pro optimalizaci organizace výroby.

Využívání pracovní doby

Významný výrobce pomůcek pro zdravotnictví pracuje na 2-3 směnný provoz. Management závodu chtěl ověřit, jak je využívána pracovní doba na klíčových strojích, která představují úzké místo produkce. Výroba sice plnila plán, ale management předpokládal, že by využití strojů mohlo být vyšší. Problémy byly indikovány především ve večerní a noční směně, kdy není přítomen management v plné míře. Po instalaci COMES OEE se ukázalo, že uvedené směny mají skutečně rezervy a po splnění plánu výroby není pracovní doba využita až do konce. Přitom je možné na klíčových strojích vyrobit více výrobků.

Informovanost výrobního týmu

Důležitým faktorem, kterým COMES OEE přispívá k úspěchu procesu zlepšování výsledků, je informovanost celého výrobního týmu včetně operátorů a dělníků. V praxi se osvědčilo přímé poskytování informací pracovníkům na terminálech u strojů nebo v podobě velkoplošných obrazovek Andon – obr.2, kteří jsou průběžně informováni o výsledcích své práce. Tato informovanost je první a samočinně působící faktor zlepšování výroby, jehož účinnost lze významně zvýšit zainteresovaností výrobního týmu na výsledcích.

Obr.2 – příklad Andon obrazovek nad linkami v potravinářském průmyslu
Obr.2 – příklad Andon obrazovek nad linkami v potravinářském průmyslu

Snížení zmetkovitosti výroby

Výrobce dílů v automotive vyrábí díly vstřikováním plastů a chtěl zlepšit rovnoměrnost kvality výrobního procesu. Cílem instalace systému monitoringu jakosti bylo okamžitě informovat údržbu zařízení, že nastávají opakované neshody v kvalitě výrobků opotřebením nebo poškozením formy. Po instalaci systému COMES došlo k okamžitému informování údržby forem a seřizovačů v případě neshod způsobených stavem formy, ale i z jiných příčin. Údržba tak může okamžitě zasáhnout (např. vyměnit formu) tak, aby počty neshodných kusů nepřekročily stanovenou toleranci a nedocházelo ke ztrátám efektivity. COMES OEE pomáhá zlepšit celkovou efektivitu zařízení v optimalizačních procesech:

Vyrobit více výrobků:

 • motivací výrobního týmu, využíváním pracovní doby,
 • snížením prostojů - díky evidencí a analýze skutečných příčin prostojů,
 • sledováním taktu - záznamem dosažených hodnot, upozorňováním na překročení výrobních cyklů,
 • sledováním propustnosti zařízení - např. vytížením jednotlivých zařízení v lince a rozborem příčin tohoto stavu.

Zlepšením poměru shodných a neshodných výrobků, evidencí a analýzou příčin:

 • chybovosti obsluhy,
 • seřizovacích časů, reakcí na odstraňování poruch,
 • problémů technologie výroby aj.

Systém COMES

Aplikace COMES OEE je samostatně využitelnou částí MES systému COMES, který obsahuje další potřebné výrobní IT funkce, které lze kdykoliv doplnit formou puzzle, např.:
 • krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní plány)
 • přehledová vizualizace a operativní řízení výroby
 • řízení pracovních sil ve výrobě
 • receptury a jejich správa
 • materiály a jejich správa (operativní inventura), kusovníky
 • označování výrobků (čárkový kód, 2D, RFID),
 • traceability
 • sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat
 • podpora optimalizace technologických procesů
 • podpora optimalizace jakosti
 • dokumentace výroby, výrobní protokoly
 • komunikace (na IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení)
 • řízení údržby
Systém COMES si mohou uživatelé také konfigurovat sami, nebo využít i služeb spolupracujících IT firem. Výrobce systému, firma COMPAS automatizace s.r.o., hledá nové systémové integrátory, kterým nabízíme spolupráci.

Modernizace automatizace

Firma COMPAS automatizace, spol. s r.o. pomáhá podnikům modernizovat technologická zařízení v části elektro a automatizace, přispívá tak ke zvýšení jejich spolehlivosti a v některých případech i ke zvýšení normovaného výkonu.

Přínosy zlepšování celkové efektivity OEE

OEE má přímý vliv na ekonomické výsledky podniku, náklady, produkci a provozní zisk. Je proto velmi důležitým ukazatelem pro management, který při jeho průběžném vyhodnocování může pozitivně ovlivňovat výsledky výrobního podniku často jen s minimálním úsilím nebo náklady na investice.

Osvědčenou, standardní aplikaci COMES OEE je možné instalovat pro prakticky jakékoliv zařízení v krátkém čase řádu dní a tak získat potřebné informace k dalšímu zlepšení výroby. Bližší informace o systému a nasazení v odvětvích strojírenství, automatice, potravinářství farmacii a dalších oborech najdete na www.oee.czwww.oee.sk.

Zajímají vás možnosti zvýšení efektivity vašich výrobních linek? Chcete zvýšit provozní zisk Vaší firmy?

Aplikace COMES OEE umožní zjistit rezervy ve výrobě a pomoci zvýšit její efektivitu až o desítky procent !

S COMES OEE získáte přehled o produkci strojů, jejich odstávkách - downtime management ( DTM ), počtu shodných a neshodných kusů a důvodech neshod - quality management.

Získáte nejdůležitější KPI statistiky jako jsou OEE a směnové protokoly jak na terminálech ve výrobě, tak i na PC manažerů nebo mobilních přístrojích. COMES OEE může také podporovat podnikový program neustálého zlepšování jako je štíhlá výroba - Lean manufacturing, Six Sigma, Kaizen nebo prostě "jen" pomůže k efektivnější výrobě.

COMES OEE přináší:
 • věrohodné informace o efektivitě vaší výroby v reálném čase
 • statistiky, ukazující kde a jak můžete zlepšit výrobu a zvýšit její efektivitu
 • motivaci výrobnímu týmu pro dosažení nejlepších výsledků
 • v praxi osvědčené řešení s referencemi pro dané odvětví průmyslu
 • rychlou implementaci řádově ve dnech a snadnou správu díky moderní IT platformě
Více informací, včetně referencí a zkušeností uživatelů, získáte na www.oee.czwww.oee.sk.

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Obchodní oddělení:
+420 567 567 200

POMÁHÁME VÁM K ÚSPĚCHU !

Ing. Vlastimil Braun, vlastimil.braun@compas.cz