facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Řízení diskrétní výroby

CompasŘízení diskrétní výroby se uplatňuje v mnoha odvětvích průmyslu vyrábějících kusové výrobky, především ve výrobě automobilů, strojírenství, stavebních prvků i ve finálních procesech výroby potravin, léčiv aj. Operativní plánování a řízení výroby i údržby řeší koncept firmy COMPAS, který zahrnuje IT funkce pro řízení diskrétních výrob a který využívá MES systém COMES, produkt firmy COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Konfigurace systému COMES a příprava diskrétní výroby

Uživatelé rychle nasadí COMES na svoji výrobu díky možnosti konfigurovat konkrétní aplikaci pomocí číselníků (lidé, směny, stroje, formy, výrobky …) pomocí číselníků, pracovních postupů, technologických postupů a vestavěných MES funkcí.

Technická příprava výroby TPV je obvykle řešena v podnikovém IT systému ERP. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace a využívá je pro plánování, řízení, monitoring i sledování výroby. V případě, že TPV není v ERP řešena je možné TPV specifikace provést v systému COMES. Jednotlivé TPV specifikace se vytváří z uživatelsky předdefinovaných číselníků COMES, které mohou být dále synchronizovány z ERP. Volba jednotlivých parametrů, které bude TPV obsahovat, záleží na uživatelské specifikaci konkrétního zákazníka.

Práce s materiály a řízení skladů

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Přínosem řešení materiálového managementu v úrovni MES jsou integrované funkce skladování, přípravy materiálů a práce s materiály ve výrobním procesu (lokální sklady, supermarkety), kam obvykle ERP systémy nedosahují. COMES tak podporuje celkovou optimalizaci interní logistiky podniku včetně řízení materiálových toků a jejich dokumentaci ve výrobě.

Sběr dat z výroby a přenos řídicích programů do strojů

Základní funkčnost se týká sběru výrobních dat a odvádění výroby i údajů pro preventivní plánování údržby. Z výrobních dat jsou sbírány počty kusů, cykly stroje, prostoje, poruchy, neshodné výrobky a typy jejich neshod. Součástí sběru dat jsou i další zařízení jako příprava materiálů, pomocné operace, montážní pracoviště aj.

Monitoring výroby řeší včetně výstupů a statistik univerzální konfigurovatelná aplikace COMES OEE.

Funkce zahrnují i možnost přenosu řídicích programů do zařízení a strojů, např. do obráběcích strojů CNC, receptur a parametrů lisů, nebo jednoúčelových strojů z databáze COMES.

Sběr technologických veličin a optimalizace procesů

Sběr technologických veličin (teploty, tlaky, časy operací aj.) řeší modul systému COMES Historian. Dokáže sbírat spojité i diskrétní technologické veličiny v průběhu výroby i z jednotlivých operací, včetně možnosti monitoringu s výrobou souvisejících veličin (vlhkostí a teplot) výrobních a skladovacích prostor. Hodnoty vybraných parametrů jsou kontrolovány na povolenou toleranci a v případě jejího překročení je upozorněn odpovědný pracovník (SMS, e-mail). Je možné grafické zobrazení vývoje parametrů v čase (trendy).

Operátorské terminály

Přehledné uživatelské rozhraní s možností touch ovládání je pro operátory snadné. Terminál může sloužit pro jeden stroj nebo pro skupinu strojů. Operátorské terminály mohou mít různé krytí a jsou vybaveny čtečkami čárových kódů či RFID případně i tiskárnou štítků. Jsou využívány pro následující funkce:
 • Přihlášení uživatele (operátora, seřizovače aj.), následně jsou všechny operace na terminále auditovatelné (dosledovatelné ke konkrétnímu uživateli).
 • Čtečky lze využít jak pro identifikaci zaměstnanců (docházkové karty, čárové kódy BC, RFID čipy), tak k identifikaci obalů, materiálů, strojů a nástrojů.
 • Součástí funkčnosti může být kontrola školení výrobních operátorů z hlediska jejich kvalifikace, BOZP a dalších oborových předpisů (např. v automotive).
 • Přidělení výrobní zakázky nebo operace.
 • Prohlížení výrobní dokumentace (instrukce, výkresy, seřizovací informace).
 • Spuštění elektronicky přidělené výroby nebo ručního skenování výrobního příkazu.
 • Zobrazování stavů (plán versus skutečnost).
 • Vkládání dat (klasifikace prostojů, neshod, úkonů a činností).
 • Přivolání údržby (SMS, e-mail).
 • Odvádění výroby - k automatickému čítání výrobků je možné přidat i ručně odvedené kusy, neshodné výrobky.
 • Na pracovištích, kde dochází ke kompletaci výrobků, probíhá tisk štítků, které se následně používají ve skladových systémech.
 • Vkládání dat - výrobní administrativu.
 • Přenosy dat do ERP systému.
 • Pro práci seřizovače je možné nahrát/stáhnout aktuální řídicí program stroje, dokumentaci, informace o údržbě aj.