Pirátská strana
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Měření efektivity výroby OEE v praxi

Snadno a rychle aplikovatelné měření efektivity výroby za minimální náklady – to je stručně řečeno roční historie aplikace COMES OEE po roce od uvedení na trh. COMES OEE získal rychle své uživatele a stal se osvědčenou aplikací pro monitoring výroby, management prostojů DTM a klasifikaci neshod výrobků.
Díky automatickému sběru dat místo ručního vykazování a věrohodným informacím mohou manažeři operativně řídit výrobu. COMES OEE využívá webovou IT platformu štíhlého MES systému a tak mají uživatelé okamžité informace o výrobě a jejích rezervách u strojů, na PC i prostřednictvím mobilních zařízení. To pomáhá snižovat ztráty a zlepšovat výrobní procesy.

Příklad Andon obrazovky systému COMES OEE
Příklad Andon obrazovky systému COMES OEE


Jak využívají klienti COMES OEE v praxi – na to jsme se zeptali tří výrobních firem, které o systému řekli:

ACO

V současné době klade vedení naší společnosti enormní tlak na snižování nákladů, a tak se naše společnost ACO Industries, k.s., stejně jako mnoho dalších, vydala cestou monitorování svých pracovních postupů a hlídáním vytížení strategických strojů.

S tímto procesem jsme začali v roce 2011, kdy jsme vytížení sledovali na základě údajů ze stroje a jejich zapisováním do tabulky v Excelu. V průběhu roku 2012 jsme dospěli k názoru, že tato metoda je pracná a nepřesná a tudíž se naše pozornost zaměřila na možnost pořízení software, který by nám poskytl přesnější údaje v on-line režimu.

Na základě vyhodnocení dostupných řešení jsme si vybrali produkt společnosti COMPAS automatizace, spol. s r.o. Data pro sledování OEE sbíráme ze tří laserových vypalovacích strojů, jednoho vystřihovacího lisu Trumatic a dvou ohraňovacích lisů.

Uvedené řešení nám vyhovuje svou jednoduchostí, cenou i snadnou obsluhou a pomohlo nám při sledování OEE jednotlivých strojů a směn. Velkým přínosem je automatické poskytnutí informací v reálném čase bez nutnosti pracného zapisování a přepisování ručně pořizovaných dat, jak tomu bylo v minulosti.

V současné době nevyhodnocujeme typy prostojů, což chceme řešit v další etapě.

Karel Stehno, vedoucí servisního střediska

MEDIN

V roce 2012 došlo v naší společnosti Medin a.s., která je největším výrobcem zdravotnických nástrojů a traumatologických implantátů v České Republice, k zásadnímu rozšíření strojového parku. Důvodem byla vzrůstající poptávka po našich výrobcích a zároveň snaha vyrábět co nejefektivněji a nejekonomičtěji. Zásadní otázkou pro vedení podniku bylo to, jak zajistit, aby nová zařízení byla využívána v maximální možné míře. Rozhodli jsme se proto pořídit nějaký jednoduchý monitorovací systém, který by nám umožnil prostoje identifikovat, analyzovat a následně přijímat adekvátní nápravná opatření.

Po prozkoumání trhu jsme zvolili systém COMES OEE od společností COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Vyhovoval nám svou jednoduchostí, modulárností i cenou. Rozhodli jsme se jít cestou postupné implementace a instalovat monitorovací zařízení na jeden klíčový stroj, naučit se s ním pracovat, vyhodnotit jeho přínos a následně se rozhodnout o jeho případném rozšíření.

K nainstalování systému a jeho odzkoušení došlo v řádu dní. Příjemným překvapením pro mne byla jednoduchost použití, která umožnila vyškolit obsluhu doslova během pár desítek minut. V zásadě okamžitě po nainstalování mi systém hlásil, zda stroj jede nebo stojí. Během následujících dvou týdnů, kdy jsme se se systémem seznamovali, probíhala přímá komunikace s technickou podporou, která nám prakticky on-line pomohla s vyřešením veškerých nejasností.

Dnes máme k dispozici data ohledně vytížení stroje, typu jednotlivých prostojů, produktivity a zmetkovitosti. Na základě těchto dat jsme schopni určit problémy a přijímat opatření k jejich odstranění. Navíc ve stejném systému připravujeme frontu práce pro daný stroj. Další přínosy systému COMES OEE osobně spatřuji v:
  • získání přehledu vedoucích pracovníků o aktuálním stavu a efektivitě zařízení (díky webové aplikaci prakticky kdykoliv a odkudkoliv)
  • odhalení plýtvání a to především díky vizualizaci a věrohodnosti automaticky sebraných dat
  • sledování efektivity starších zařízení, u kterých dnes nemáme přesné informace potřebné pro rozhodování o jejich případné obnově
  • změně přístupu obsluhy, která si je dnes vědoma toho, že jim vedoucí pracovníci „vidí pod ruce“ aniž by museli být fyzicky přítomni na pracovišti
  • Díky všem těmto indiciím jsme vyhodnotili celý projekt jako velice přínosný a rozhodli jsme se k rozšíření na další zařízení.
Michal Steinvald, výrobní ředitel společnosti MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě

KOVONA

Společnost KOVONA SYSTEM a.s. se zabývá především velkosériovou kovovýrobou. Jedním z principů, na kterých společnost staví, je nákladová optimalizace výroby formou využívání neustálého zdokonalování procesů a využíváním sofistikovaných technologií.

V roce 2012 jsme se rozhodli uskutečnit výběrové řízení na dodavatele výrobního informačního systému, který by nám napomohl zvyšovat efektivitu klíčových výrobních zařízení. V rámci výběrového řízení jsme v závěru roku zvolili společnost Compas automatizace, spol. s.r.o. s jejím produktem COMES OEE jako vítězného dodavatele. Tento systém nám vyhovoval svou univerzálností, modularitou, jednoduchou uživatelskou obsluhou, možností přizpůsobení funkcionality naším potřebám a v neposlední řadě i cenou.

Implementace, která zahrnovala i sepsání funkční specifikace trvala v řádu několika týdnů a byla dokončena v březnu 2013.

Systém nám momentálně umožňuje monitorovat chod 4 válcovacích linek na výrobu otevřených profilů a lisu 630 t pro výrobu kovových výlisků, přičemž signály o chodu a stání zařízení jsou brány přímo z řídicího systému linek a lisu. Obsluha je pak povinna jednoduchým způsobem přes dotykové terminály nebo PC, klasifikovat vzniklý prostoj z možných předdefinovaných prostojů, zadávat údaje o vyrobeném množství a kvalitě výroby. Mistři, vedoucí pracovníci a údržba jsou pak schopni dle potřeby rychle reagovat na vzniklou situaci.

Systém COMES máme propojen s nadřazeným ERP systémem, ze kterého načítáme výrobní příkazy pro konkrétní stroje, máme tudíž přehled o aktuálním stavu výroby (množství vyrobených kusů/tun, na výrobní příkaz, údaje o kvalitě, prostojích a dostupnosti zařízení). Poskytovaná data nám pak umožňují provádět hlubší analýzu, najít příčiny problémů a přijímat opatření, jež mají za cíl minimalizovat prostoje, zvyšovat efektivitu a kvalitu výroby. Modul COMES Historian nám dále umožňuje archivovat vybrané technologické parametry linek jako např. válcovací rychlost, nastavenou délku vyráběných profilů, teplotu ložisek aj. s možností zpětné analýzy v případě potřeby.

Implementace systému COMES byla pro nás určitě přínosným krokem a proto chceme tento systém i nadále rozšiřovat o zapojení dalších výrobní zařízení.

Jiří Chrastina, Výrobně-technický ředitel společnosti KOVONA SYSTEM a.s.

PŘÍNOSY SYSTÉMU COMES

Jednoduchost, komplexnost a snadné nasazení s podporou vývojářů COMES, IT specialistů zákazníků nebo aplikačních inženýrů partnerských firem, to jsou přednosti podporující rychlou realizaci s efektem úspěchu v podobě dobře provedeného projektu a spokojenosti zákazníka. Součástí systému COMES je vývojové prostředí, které umožňuje další rozšiřování pomocí standardních vestavěných funkcí nebo uživatelsky vytvořených funkcí – např. specifických výstupů, protokolů nebo statistik.

Univerzální aplikace COMES OEE s návazností na systém plánování výroby, funkcemi pro elektronické odvádění výroby, vestavěnými statistikami a ANDON panely pro výrobní haly umožňuje široké využití v průmyslové výrobě. COMES OEE je využíván pro operativní řízení hromadné výroby sérií výrobků a šarží ve strojírenství, potravin, zdravotnických pomůcek i farmacii a mnoha dalších oborech. Bližší informace o COMES najdete na webové stránce www.oee.cz.

Těší nás, že přispíváme k zlepšování výsledků výroby a úspěchu českého a slovenského průmyslu.

COMPAS automatizace, spol. s r. o.
info@compas.cz, www.compas.cz, www.oee.cz

 
Helios