facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Digitální dokumentace

Základ jaderného businessu

KARATPro všechny subjekty, které pracují se zdroji ionizujícího záření, společnost VF Nuclear vyvíjí, vyrábí, instaluje a udržuje komplexní systémy monitorování radiace, které spolehlivě detekují a měří ionizující záření, a zajišťují tak bezpečí lidí, pracovního prostředí i technologií.


Za dobu svého působení firma zrealizovala přes 3000 zakázek ve více než 40 zemích světa. A nemusí to být nutně jen jaderné elektrárny, nukleární medicína nebo armáda, ale např. firmy, které nakládají s radioaktivními odpady, metrologické laboratoře, výzkumná centra, průmysl a další. V poslední době je firma velmi aktivní v oblasti černobylské zóny, kde se po více než 30 letech začíná „uklízet“ a je zde potřeba kvalitních měřících zařízení a služeb s tím spojených.

VF Nuclear dělí výrobu na tři základní typy: zakázkovou s vysokým podílem jedinečnosti, zakázkovou s nižším podílem jedinečnosti a opakovanou malosériovou výrobu standardních produktů. Při výrobě konstrukčně a technologicky rozmanitých dílů VF Nuclear spolupracuje s externími dodavateli a má i menší vlastní kovovýrobu využívanou zejména pro fázi prototypování.

Důvody pro výběr nového ERP

Hlavními důvody rozhodnutí o nutnosti pořízení nového ERP řešení v roce 2011 byly nové potřeby vyplývající z téměř dvacetileté úspěšné historie firmy. První z nich byla nutnost zajištění profesionálního servisu na vysoké úrovni pro nově uváděné produkty, avšak při zachování schopnosti poskytovat servis i pro dříve dodaná zařízení. To vyžaduje dokonalý přehled o historii každého výrobku od okamžiku objednání až po jeho dodání zákazníkovi a následný servis. Druhá potřeba souvisela s plánovaným spuštěním tzv. opakované výroby standardních produktů VF Nuclear. Oba důvody měly jeden společný cíl – nové řešení musí umožnit kompletní přehled o veškeré dokumentaci a jejích vazbách na produkty společnosti.

Prvním krokem výběru byl interní datový audit, který potvrdil, že pro téměř všechna oddělení je klíčová dostupnost kvalitní, a především aktuální dokumentace jakožto základní předpoklad dalšího rozvoje společnosti. Doposud byly veškeré dokumenty ukládány v souborovém systému podle sice propracovaného, ale již nevyhovujícího systému jednotné nomenklatury. Bylo potřeba změnit stav, kdy každý výrobek byl v podstatě unikátní originál s vlastní originální dokumentací na stav, kdy unikátní na každém výrobku bude pouze jeho individuální (unikátní) část. Tuto změnu pohledu na způsob řízení vývoje a správy dokumentace z vertikálního na horizontální systém nebylo možné realizovat bez důsledného propojení konstrukčních systémů se správou technické dokumentace a novým ERP řešením. Tak vznikl plán na zavedení firemní infrastruktury PDM, PLM a ERP systémů, díky níž by všechny profese pracovaly se stejnými položkami a jejich synchronizovaným stavem, v budoucnu i s komplexně propojeným změnovým řízením.

Firma postupně zavedla softwarové řešení CAE EPLAN pro dokumentaci a řízení projektů elektrotechnické automatizace, MCAD modeler AUTODESK Inventor a PDM řešení Vault Professional pro správu položek kusovníku tak, aby ve Vault Professional vznikl mechatronický kusovník. Dalším úkolem bylo propojení se systémem pro správu projektů elektronických modulů PDM ALTIUM Vault doplňujícího Altium Designer pro vývoj PCB a se systémy pro řízení vývoje SW aplikací a FW jednotlivých modulů. Následovala provozní a ekonomická optimalizace celého prostředí spočívající v zavedení ERP systému, který všechny ostatní systémy smysluplně propojí.

Struktura PDM&PLM

Pro výběr ERP byly proto od počátku stanoveny tři základní klíčové parametry:

 • standardní funkce moderní, technologicky vyspělé ERP aplikace (důležitý základ),
 • možnosti pokročilé správy dokumentace, DMS a integrace s CAD systémy (nejdůležitější pro integraci s PLM),
 • projektové řízení a podpora Workflow (důležité pro rozvoj implementace procesů společnosti do jednoho systému).

Třetí klíčová oblast, projekty, byla pro firmu důležitá zejména z toho důvodu, že firemní kultura byla vždy postavena na projektovém řízení, kdy na rozdíl od procesního řízení je nejdůležitější osobou projektový manažer a jeho projekt. Postupem doby sice firma stále větší měrou přijímala i tradiční procesní řízení, avšak samotný projekt a jeho řízení zůstává i nadále důležitou součástí řízení firmy. Tento princip měl být ve společnosti zachován, ale zároveň vhodně doplněn o zavedení standardních principů řízení kusové a malosériové výroby.

Důvody pro výběr IS KARAT

Do účasti na výběrovém řízení na nový ERP systém v roce 2012 bylo vyzváno 10 dodavatelů, mezi kterými byl i KARAT Software. Po prvotní volbě jiného soutěžícího, s nímž se spolupráce ukázala jako neuspokojivá, se společnost VF Nuclear rozhodla oslovit druhého kandidáta v pořadí výběrového řízení, společnost KARAT Software. Po porovnání výsledků předimplementační analýzy obou dodavatelů si nakonec společnost VF Nuclear zvolila jako vítězné ERP řešení informační systém KARAT.

„Přestože je ‚biologický‘ informační systém ve firmě důležitý, s rostoucím počtem realizovaných zakázek a narůstající dobou od jejich realizace přijde potřeba přejít k systému digitálnímu.“
Ing. Martin Večeřák, ředitel vývojového a výrobního centra VF Nuclear.

Průběh implementace a kritické faktory úspěchu

Implementace IS KARAT byla od počátku rozdělena na 4 klíčové etapy s pevně daným harmonogramem realizace:

 1. 2015–2016
  • Standardní funkce ERP aplikace v oblasti EKO, PaM, Nákupu a Prodeje
  • Výroba
  • BPM (základní firemní procesy)
 2. 2016–2017
  • DMS (produktová a výrobní dokumentace)
  • PLM (kompletní správa portfolia společnosti)
 3. 2018
  • Projektové řízení (náhrada řízení pomocí MS Project)
  • DMS (zakázková/projektová dokumentace)
  • Servisní modul
 4. 2019
  • CRM

Samotná implementace proběhla u většiny již realizovaných etap z hlediska termínu, kvality i ceny na výbornou. Problém nastal v roce 2018 u projektového řízení, které si vyžádalo větší úsilí a rozpočet oproti původnímu plánu kvůli zaměření IS KARAT na projektově orientované řízení výroby, nikoliv na projektově orientované řízení dodávek produktů zákazníkovi. Na začátku letošního roku se však podařilo i tento problém vyřešit a aktuálně je i tato etapa předána a funguje v rutinním provozu.

Doporučení a zkušenosti z implementace

„Minimalizovat firemní úpravy a ty, které se jeví jako nezbytné, rozdělit na skutečně zásadní a na takové, které lze označit jako‚ vítané, nikoli nutné‘. Soustředit se na ty opravdu podstatné a ty, které nejsou nezbytné, se snažit odsunout do pozdějších etap, protože z praktické zkušenosti mohu říct, že řada z nich stejně do dvou let skončí v zapomnění,“ říká Ing. Martin Večeřák, ředitel vývojového a výrobního centra VF Nuclear, a dodává: „Nelze očekávat, že implementace nového ERP řešení vyřeší procesní problémy na jednotlivých pracovištích a odděleních.“

Ing. Martin Večeřák

„Zpětně lze konstatovat, že investice do jedné předimplementační analýzy navíc se vyplatila a ve srovnání s dalšími střednědobými výdaji na provoz ERP ji lze považovat z hlediska nákladů za zanedbatelnou.“
Ing. Martin Večeřák, ředitel vývojového a výrobního centra VF Nuclear

Zdůrazňuje také, že pro dlouhodobou údržbu a rozvoj ERP systému je nezbytné si již v rámci implementace začít vychovávat klíčové uživatele, kteří následně táhnou rozvoj kupředu. „Jeden nadšenec celý systém sám neutáhne,“ varuje Ing. Martin Večeřák.

Zkušenosti s IS KARAT a spolupráce s KARAT Software

Ačkoli celý projekt provázela snaha o minimalizaci proprietárních firemních řešení, jedno zásadní projekt přesto obsahuje. Jedná se tzv. Knihu produktů, která zde slouží jako PLM řešení s vazbou do DMS a BPM. Zjednodušeně lze říci, že jde o systém pro řízení změn, který zastřešuje produkty celé firmy a má vazbu do všech návrhových systémů. Na druhou stranu se právě při vývoji tohoto firemního řešení projevila zcela unikátní flexibilita ERP aplikace s pevnými aplikačními jádry, na které jsou napojena řešení standardní i firemní. Má-li navíc standardní i firemní řešení graficky sjednocené uživatelské prostředí, jedná se z pohledu uživatele o ideální stav. Aktuálně lze říct, že jedna z hlavních věcí, která odlišuje VF Nuclear od konkurence, je digitální zpracování dokumentace, kterého bylo dosaženo integrací všech návrhových systémů s ERP aplikací.

Za největší přidanou hodnotu spolupráce s KARAT Software považuje společnost VF Nuclear kvalitu vzájemné komunikace, především přímočarost a otevřenost při řešení problémů. Po přibližně pěti letech spolupráce již překvapení nad příkladností realizace nevyjadřují ani tak pracovníci společnosti VF Nuclear, jako potenciální další zákazníci, které společnost KARAT Software přivádí na referenční návštěvu.

„Zpětně lze konstatovat, že investice do jedné předimplementační analýzy navíc se vyplatila a ve srovnání s dalšími střednědobými výdaji na provoz ERP ji lze považovat z hlediska nákladů za zanedbatelnou.“
Ing. Martin Večeřák, ředitel vývojového a výrobního centra VF Nuclear

Plány do budoucna a další rozvoj spolupráce

Aktuální plány do budoucna jsou spojeny s doladěním funkcí projektového řízení. Především zapracovat nové standardní funkce pro operativní plánování, které byly do standardního projektového řízení IS KARAT implementovány v průběhu roku 2018. V oblasti TPV pak pokračovat v realizaci tzv. konfigurátoru výrobků a podle původního harmonogramu byla v letošním roce zahájena poslední klíčová etapa celé implementace – řešení CRM.

KARAT


 
Helios
- inzerce -