facebook

COMES Maintenance - štíhlá údržba v každodenní praxi

CompasEfektivní řízení, plánování a provádění údržby ve výrobním podniku je křižovatkou zájmů, která dělá vrásky nejednomu řídícímu pracovníku. Z výroby přichází požadavky na zajištění „bezporuchového“ chodu výroby, doplněné současně požadavkem na minimální přerušování jejího bezproblémového chodu.

Vedení podniků přijíždí v automobilu s nápisem „minimalizace nákladů na údržbu“.

Vedoucí údržby musí neustále zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků, protože stroje a zařízení jsou čím dál sofistikovanější. Kvalitní pracovníky do údržby však není snadné získat. Součet požadavků znamená využívat preventivních činností v údržbě i efektivní odstraňování poruch v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady.

Často proto vedoucí pracovník údržby pátrá po vhodném softwarovém produktu (EAM či CMMS), který by jeho práci usnadnil, optimalizoval procesy údržby a podporoval rutinní činnosti, např. plánoval a pořizoval příslušné záznamy. Aby aplikace CMMS jak vedoucímu údržby, tak údržbářům a servisním technikům pomáhala při údržbě jednoduchým využitím přímo v místě údržby a aby CMMS v co největší míře ulehčil vedení často nenáviděného, zatěžujícího, ale přesto v nezbytné míře potřebného papírování a výkaznictví.

Společnost Compas automatizace již řadu let dodává produkt COMES, který je určený pro MES úroveň řízení a sledování výroby. V posledních letech si řada podniků pořídila jeden nebo více modulů COMES, např. oblíbený modul COMES OEE pro monitoring výroby, analýzu výkonu linek a zařízení, prostojů DTM, jakosti – neshod aj. COMES Historian slouží pro sběr, archivaci a analýzu technologických dat pro optimalizaci výrobních procesů. O takto získaná a v závodě pak všeobecně dostupná historická výrobní data se stále častěji zajímají i útvary údržby a používají je pro periodicko-preventivní činnosti.

U našich stávajících zákazníků jsme se často setkávali s vedoucími pracovníky z útvarů údržby, kteří se právem dotazovali, zda systém COMES obsahuje i modul CMMS na podporu jejich práce. Na základě požadavků uživatelů systému COMES vyvinula společnost COMPAS v roce 2015 štíhlý a nadčasový modul COMES Maintenance. Vyvinutý modul mohou nasadit jak stávající zákazníci COMES, tak i zákazníci noví, kteří moderní aplikaci pro řízení údržby hledají.

CMMS modul COMES Maintenance nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řešení řízení údržby. Je vyvinuto na moderních technologiích Microsoftu. Modul obsahuje rozhraní pro práci na mobilních zařízeních a kancelářských PC. Rozhraní jsou realizována pomocí webového prohlížeče. U mobilního rozhraní je umožněno uživatelům využívat fotoaparát pro dokládání fotografií a načítání čárových kódů.

Moderní design CMMS

Vývojáři COMES Maintenance se zaměřili především na snadné ovládání a mobilního klienta údržby. Úzce spolupracovali s vybranými výrobními podniky, od kterých získali spoustu cenných připomínek a praktických informací o procesech údržby.

CMMS aplikace COMES Maintenance představuje nové inovativní řešení řízení údržby se základními vlastnostmi, jako je:

 • Kompletní webová funkčnost bez nutnosti instalace SW na prostředcích uživatelů, přístupná odkudkoliv přes webové rozhraní.
 • Orientace na mobilní prostředky údržbáře (tablety, smartphone, NTB), ale i stacionární PC.
 • Snadné a intuitivní ovládání, uživatelská přívětivost.
 • Základní jednoduchá evidence požadavků na údržbu a jejich zpracování.
 • Minimalizace činnosti pracovníků v kancelářích, zpřístupnění potřebných informací (instrukce, pracovní postupy a jiné dokumenty k zařízením) v terénu s využitím informačních terminálů ve výrobě i mobilních přístrojů.
 • Vysoká míra automatizace vykazování úkonů údržbáře, a to již během jeho vlastní práce, odbourání či minimalizace následné činnosti u PC za účelem zpětného pořizování dat a jiného „výkaznictví“.
 • Umožnit jednoduché zákaznické úpravy konfiguračním způsobem bez spolupráce dodavatele CMMS (např. volitelné přidávání položek do karty zařízení).
 • Sklad náhradních dílů (s možností dodání i jako samostatná aplikace).
 • „Štíhlost“ a jednoduchost celé aplikace, zejména základních funkcí CMMS.

Součástí konceptu je i minimalizace finančních a ekonomických agend, které mají být řešeny v ERP podniku. Tedy poskytovat pro ERP veškerá potřebná data, jako jsou odpracovaná doba na úkolech údržbáře, náklady externích služeb, spotřebované díly apod.


Obr. 1 – COMES Maintenance workflow požadavku na údržbu
Obr. 1 – COMES Maintenance workflow požadavku na údržbu

Přehled procesů řízení údržby:

 • Zpracování (Workflow) požadavků na provedení operativní údržby (viz obr. 1).
 • Zpracování požadavků preventivní údržby, rozvrh údržby.
 • Požadavky na specifikaci zařízení a osob/organizací (flexibilní konfigurace zařízení údržby, činností aj.).
 • Evidence údržbových prací (kromě záznamů lze přikládat dokumenty, fotky, zvukové záznamy a klipy).
 • Automatické informování údržby s upozorněním (SMS, e-mail, zvukové) s možností eskalace na vedoucí.
 • Vykazování údržby, výstupy a statistiky (konfigurovatelné formuláře).

Mobilní charakter COMES Maintenance

COMES Maintenance podporuje orientaci údržbáře na plnění denních úkolů v terénu a minimalizuje čas strávený u PC v kanceláři různým výkaznictvím. K tomu slouží možnost využívání tabletů, případně chytrých telefonů a budoucích mobilních prostředků.

Užitečné funkce pro údržbáře při práci v provozu:

 • Seznam úseků s jimi uvedenými požadavky na činnosti v těchto výrobních provozech.
 • Zásobník úkolů s termíny a prioritami provedení.
 • Detailní informace o každém servisním úkolu.
 • Přístup k dokumentům všeho druhu (návody, postupy, výkresy apod.).
 • Automatické vykazování času stráveného při zpracování každého úkolu.
 • Načítání potřebných informací pomocí integrované kamery (BC, QR kódy, …).
 • Pořizování fotek, které můžeme připojit k objektům údržby.
 • Ruční odečty různých veličin a jejich přenos do centrální DB COMES Maintenance.

Implementace COMES Maintenance

COMES maintenance obsahuje základní (PC, server) a mobilní část.

Základní část aplikace

PC část je určena pro základní konfiguraci aplikace, administraci aplikace, pořízení prvotních dat ,a především pro analytické a reportovací služby. Základem PC části aplikace je konfigurace struktury zařízení v závodě, organizační struktury osob provádějících údržbu (včetně externích pracovníků a dodavatelů), směnových vzorů, struktury dokumentů apod. Uživatel může při zadávání dat efektivně kopírovat prvky, přiřazovat více prvkům stejné vlastnosti, které lze stanovit pro podřízené prvky jako děditelné a zadávat je tak pouze jednou a na jednom místě (např. jedna definice preventivní údržby pro více strojů). Efektivně lze používat i různé funkční ikony v záhlaví formulářů. Ve formulářích (statistikách, protokolech či vytváření reportů) lze používat různé filtrovací prvky ve shodě se zavedenými standardy, např. s MS Excel.

Mobilní část aplikace

Mobilní část je optimalizována pro tablety a mezi její hlavními přínosy pro údržbáře patří:
 • Online evidence činností údržbáře
 • Rozdělování práce údržbářům
 • Zobrazování historie činností a parametrů zařízení
 • Zobrazování elektronické dokumentace
 • Pořizování fotodokumentace
 • Vyhledávání zařízení podle čárových kódů
 • Rozlišení činností podle jednotlivých stadií zpracování
 • Jednoduché a intuitivní zadávání nového požadavku na údržbu
 • Dostupnost vhodné dokumentace, kterou lze na tabletu smysluplně používat
Obr. 2 – COMES Maintenance přehled činností údržbáře na mobilním zařízení
Obr. 2 – COMES Maintenance přehled činností údržbáře na mobilním zařízení

Souhrnně o COMES Maintenance

COMES Maintenance dostává vedoucí údržby i jeho tým jednoduchý a mocný nástroj na podporu své každodenní činnosti. Díky použití mobilních platforem získává údržbář příjemného pomocníka pro práci v provozech při odbourání dosud běžného papírování a výkaznictví, takže mu zbude více času na údržbu svěřených zařízení.

COMES Maintenance podporuje nákladově štíhlou údržbu a poskytuje:

 • Jednoduchou konfiguraci zdrojů a předmětu údržby s možností hierarchického členění.
 • Vizuální plánování údržby v různých režimech.
 • Evidenci provedených úkonů.
 • Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její následné využívání.
 • Možnost sofistikované preventivní údržby.
 • Vedení skladu náhradních dílů.
 • Komunikaci s externími systémy, jak řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP).
 • Přehledy, statistiky a protokoly.

COMES Maintenance umožňuje snadné propojení na ostatní moduly COMES (COMES pro řízení diskrétní výroby, COMES OEE pro monitoring a vyhodnocování výroby, COMES plánování, COMES Historian). Hlavní výhody propojení jsou:

 • Automatický zápis motohodin či výrobních cyklů do karty zařízení a využití těchto hodnot při plánování preventivní údržby.
 • Bezpapírová agenda „Odečet hodnot“ pomocí funkce Provozní deník (odečtová aplikace na mobilním prostředku) či plně automatizovaným odečtem.
 • Možnost automatického generování požadavků na údržbu a jejich eskalaci na základě:
  • dosažení limitních hodnot vybraných veličin,
  • příslušných typů prostojů klasifikovaných v aplikaci COMES OEE.
 • Poskytnutí dat pro vyhodnocování efektivity práce údržby porovnáním délky prostoje zařízení s reakční dobou údržby.

Aplikace COMES Maintenance má minimálními náklady na IT administraci díky klient-server architektuře. Klientská část je tvořena webovým prohlížečem a díky tomu odpadají nároky IT na správu klientských PC. Případná IT podpora může být prováděna vzdáleným přístupem vlastními pracovníky podniku nebo výrobcem COMPAS. Velkou předností je možnost provázání na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho komplexními MES funkčnostmi (např. sběr výrobních dat a moto-hodin strojů, prostojů zařízení, poruch evidovaných v řídicích systémech technologií) a rovněž na související aplikace, např. docházku, sklady či ERP. Stávající uživatelé COMES získávají s CMMS aplikací COMES Maintenance moderně orientovaný nástroj, který představuje ve výrobním procesu přínos pro vyšší efektivitu, úspory, informovanost a prosperitu provozů.

Systém COMES ve svém konceptu podporuje filozofii nového průmyslového standardu Industry 4.0, spolupráci s inteligentními zařízeními a řídicími systémy strojů průmyslového podniku a bude s dalším rozvojem standardu Industry 4.0 dále vyvíjen.

Ing. Josef Dušek a Ing. Vlastimil Braun
Autoři článku působí ve společnosti COMPAS automatizace, s. r. o.
www.compas.cz