facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Power BI jako doplněk ERP systému

ElinkxPower BI je efe­k­tiv­ní ná­s­troj, kte­rý mů­že jed­no­du­še po­rov­ná­vat re­ál­ná čís­la s plá­no­va­ný­mi ne­bo kde mů­že­me na­sta­vo­vat ur­či­té li­mi­ty (např. no­ti­fi­ka­ce, že se blí­žím k plá­no­va­ným vý­da­jům, ko­lik ješ­tě po­tře­bu­ji vy­fak­tu­ro­vat, kdy do­sáh­nu před­po­klá­da­né­ho ob­ra­tu). Ide­ál­ní je ta­ké pro pre­dik­tiv­ní ana­lý­zu (např. co se sta­ne s výs­led­kem, když sní­žím/zvý­ším ná­kla­dy) ne­bo ce­no­vou po­li­ti­ku (např. kte­ré pro­duk­ty jsou zis­ko­vé, kde se vy­pla­tí in­ves­to­vat).


A právě díky propojení ERP systému s Power BI je možné poskytnout uživateli pohled na vybrané data, který bude jednoduchý, přehledný a bude odpovídat jeho individuálním požadavkům. Patří mezi ně například kolik unikátních zákazníků u nás nakupuje, kteří se k nám vracejí atd. Jako dodavatel a tvůrce informačního systému Esyco Business připravujeme reporty dle potřeb a přání zákazníků zaměřeny na všechny oblasti obchodu - finance, logistika, obchod apod.

Pokud přemýšlíte, jak mít kontrolu nad svým businessem a přehledně sledovat firemní ukazatele je pro vás Power BI to pravé. Jeho cílem je totiž poskytnout uživateli interaktivní vizualizace a funkce business inteligence s dostatečně jednoduchým rozhraním tak, aby si každý mohl nechat připravit nebo vytvořil vlastní pohledy a dashboardy. Spolu se zkušenostmi našich specialistů se stanou vaše reporty nenahraditelné.

Elinkx
www.elinkx.cz