facebook
ERP systémy, Aktuality -> Analýzy - 14. 10. 2019 0:01

PC HELP, a.s. představuje Business Intelligence v edici iNUVIO HELIOS Orange

V poslední době velice často využívaná zkratka BI nejen mezi manažery středních a velkých organizací. BI neboli Business Intelligence je označení pro analytické a reportingové firemní aplikace, které shromažďují a zpracovávají veškerá firemní data včetně dat budoucích - plánovaných. Cílem těchto aplikací je vytvoření takových uhlů pohledů na shromážděná data, které následně napomáhají manažerům rozhodovat o další strategii firmy.


V dnešní době se BI stává nepostradatelnou součástí informačních systémů firem a vytváří konkurenční výhodu v rychle se měnících tržních podmínkách.

Právě jednou z hlavních novinek nové edice HELIOS Orange iNUVIO je přednastavený BI, který doplňuje firemní data uložená v HELIOSu o manažerský pohled a poskytuje tak okamžitou podporu pro řízení firmy. Z různých pohledů umožňuje sledovat a vyhodnocovat vývoj hospodaření firmy, výroby, skladových zásob, prodeje či pohledávek a závazků. HELIOS využívá aplikaci Reporting.cz, což je plnohodnotný BI nástroj, který mimo jiné prostřednictvím přehledného dashboardu vytváří přístup ke sledování a vyhodnocování nejdůležitějších oblastí pro řízení firmy. Stejně tak může uživatel využít pokročilé BI funkce k analýze dat, vytvářet strukturu, obsah a formát reportů a nad nimi pak definovat vlastní pohledy. Aplikace je responzivní, tudíž použitelná ve všech zařízeních od počítače až po chytré telefony - prostřednictvím webového prohlížeče.

Samozřejmostí je snadné řízení přístupových práv a definování rolí, sdílení reportů mezi kolegy i ochrana citlivých dat před zneužitím. Reporting.cz je nástroj, který se přizpůsobí požadavkům malé firmy, ale i mezinárodním korporacím či skupině firem např. v holdingové struktuře, které potřebují mít společný přehled.

Aplikace jako taková pokrývá celý proces od sběru a uložení dat do datového skladu a jejich zpracování, až po ucelený přehled koncovému uživateli. Takový přehled může mít více forem od klasických tabulek, grafů s množstvím aktivních a intuitivně ovládaných funkcí pro detailní analýzy (filtrování, třídění, rozpady) až po tzv. Custom View (pohled vytvořený přesně na míru), který je součástí defaultního nastavení v nové edici iNUVIO.

PC HELP
Obr. Custom View v iNUVIO


Reporting.cz napojený na iNUVIO přináší automatizované výstupy v těchto oblastech:

  • Finanční reporting
  • Řízení splatností pohledávek a závazků
  • Reporting v oblasti výroby
  • Skladový prodejní reporting

Finanční reporting je založen nad transakcemi hlavní účetní knihy a je vystavěn na kombinaci dimenzí neboli rozměrů, podle kterých lze výsledky hospodaření nebo vybrané bilanční položky smysluplně vyhodnocovat. S ohledem na strukturu dat v iNUVIO lze data vyhodnocovat přes následující dimenze: Nákladový okruh, Útvar, Zakázka, Partner, Položka, Sortiment.

PC HELP
Obr. Finance (Výkaz zisků a ztrát)


Reporting.cz v oblasti řízení splatností
je založen na transakcích knih pohledávek, závazků a úhradami a je opět vystavěn na kombinaci dimenzí. Vyhodnocování splatnosti probíhá nad těmito rozměry: Aging, Nákladový okruh, Útvar, Zakázka, Partner.

Výrobní reporting je založen na transakcích modulu Výroba a zaměřuje se na výrobní efektivitu. Dimenze, nad kterými má smysl efektivitu vyhodnocovat, jsou: Nákladový okruh, Útvar, Zakázka, Partner, Produkt, Sortiment, Stroj. Důležité jsou samozřejmě Ukazatele efektivity, a to: Normovaný čas, Skutečný čas, Efektivita (vypočítaný ukazatel).

PC HELP
Obr. Výroba


Skladový prodejní reporting
je založen na skladových transakcích opět s kombinací rozměrů, podle kterých má smysl skladové transakce vyhodnocovat: Nákladový okruh, Útvar, Zakázka, Partner, Produkt, Sortiment, Druh pohybu, Sklad, Časová osa. Součástí položkového reportu jsou Ukazatele jako veličiny, které má smysl vyhodnocovat, tj.: Prodejní cena, Množství, Množství Prodej, Nákladová cena (obratové veličiny); Množství stav, Nákladová cena stav (stavové veličiny), Hrubá marže (vypočítaný ukazatel).

Základní nastavení reportingu je možné upravovat a rozšiřovat dle individuálních potřeb zákazníka. Lze do něj integrovat data i z jiných ERP systémů, tedy nejen z HELIOS Orange. Reporting.cz umožňuje import plánů a následné porovnávání se skutečně dosaženými hodnotami. Je to otevřený systém. Proškolení uživatelé tedy mohou maximálně využívat jeho potenciál při tvorbě vlastních přehledů ve všech sekcích, do kterých mají přístup.

Více informací a kontakty na obchodní a implementační tým: www.helios-servis.cz/edice-inuvio

PC HELP, a.s.
Produktový tým HELIOS Orange


 
EDU Trainings IT školení