facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.


Kdy jste ERP systém Esyco Business implementovali a co bylo prvotním impulzem pro implementaci systému?

V roce 2015 jsme jako společnost stáli před rozhodnutím, jakým směrem se vydat, abychom byli i v budoucnosti stále konkurenceschopní. Zavedením ERP systému Esyco Business jsme reagovali na stále větší poptávku po online objednávkách a detailním přehledu našich zákazníků nad skladovými zásobami. Úplně prvotním impulzem byla nutnost dodat zákazníkům funkční a jednoduchý e-shop. Hned vzápětí to byla potřeba zavedení, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu produktů, adresných skladů.

Spuštění do ostrého provozu se uskutečnilo 1. 5. 2016, kdy jsme zavedli ERP systém Esyco Business, společně s adresovaným skladem a e-shopem B2B. Vše proběhlo v pořádku, bez problému a komplikací.

Kam jste se za tu dobu posunuli? Co se výrazně zlepšilo?

K velkému posunu došlo především ve skladu, kde jsme zavedli adresovaný sklad s čtečkami. Dnes má každé místo (lokace) ve skladu svůj čárový kód. Společně s čárovými kódy také zaznamenají skladníci na produktech při příjmu, pomocí čtečky čárových kódů (skeneru) s displejem, kam produkt zapolohovali. Při výdeji do objednávky už je pak skladník naveden přímo na konkrétní místo pro konkrétní produkt a neztrácí čas hledáním. Dále může vytisknout přepravní štítek k objednávce, který je online přenesen přepravci s informací, že bude balík připraven ke svozu.

Aplikace ve skenerech nám pomáhá také při inventurách, které jsme výrazně zkrátili a nemusíme jimi trávit víkendy. Další funkce aplikace jako informace o produktu nebo o lokaci po přečtení čárového kódu jsou pro skladníky vítanou pomocí pro jednoduchý přehled. Celkově je naše expedice výrazně rychlejší, přehled o skladu daleko přesnější, a navíc sjednocený s informacemi na e-shopu a v informačním systému Esyco Business. Zaškolení nových skladníků či brigádníků je pak hračka, protože se prakticky učí hlavně práci se skenerem a zbožíznalství je už věcí aplikace. Klíčové oblasti, které jsme potřebovali vyřešit, byly stabilita, rychlost a uživatelská přívětivost a to se určitě povedlo.

Co považujete za jeho největší přínos?

Mezi největší přínosy patří kromě zmíněné stability, rychlosti a funkčnosti také zefektivnění skladových zásob. Díky adresovanému skladu, který funguje s Esyco Business online, máme na našich e-shopech uvedenu vždy aktuální skladovou zásobu a jsme schopni našim klientům poskytovat kvalitní služby. Po nasazení systému došlo k ročnímu nárůstu obratu o 35 %. Systém se stal samozřejmě také hlavním pracovním nástrojem pro naše zaměstnance, kteří ho společně s e-mailem využívají denně.

Plánujete do budoucna u vás nějaké vylepšení, rozšíření?

Ano, v budoucnu plánujeme nasazení nové šablony e-shopu a dále napojení na naše odběratele pomocí EDI komunikace. Vzájemná spolupráce je postavena na přátelské úrovni, vzájemném respektu a důvěře. Ať už v rámci implementace nebo běžném provozu jsme se společností E LINKX a jejími zaměstnanci spokojeni, vždy se nám snaží vyjít vstříc a splnit naše požadavky. Proto doufáme, že i nadále se bude naše spolupráce vzájemně rozvíjet.

ELINKX
www.elinkx.cz