Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.


Vývoj a výroba nového produktu v zakázkové výrobě nemusí být vždy časově náročná. V minulých letech jsme se s naší společností zúčastnili projektu modernizace v oblasti radiační ochrany českých jaderných elektráren, kde vznikaly nové produkty. Na tyto produkty byly kladeny vyšší nároky a musely vzniknout prakticky od nuly a v krátkém čase. V takovém případě je dobré mít proces vývoje produktu dobře nastaven a využít naplno systémy pro správu kusovníků a dokumentace.

Cíle vývoje a výroby produktu v prototypové výrobě:

  • Pořízení kusovníků a výrobní dokumentace.
  • Technická příprava výroby (TPV).
  • Plánování výroby.
  • Nákup materiálu od externích dodavatelů.
  • Kooperace a samotná výroba – zajištění kapacit a plánování.
  • Montáž prototypu a zpracování změn a zpětné vazby z výroby.
  • Dokumentace skutečného stavu a následná opakovaná výroba.

Prvním cílem je pořízení výrobních dat. Mezi tato data patří především kusovníky a výrobní dokumentace jednotlivých dílů a sestav. V tomto procesu využíváme PDM Autodesk VAULT, který se stará o správu výrobní dokumentace. Zde jsou nastaveny jednotlivé procesy schvalování. Všechny potřebné údaje jsou pak předány nadřazenému systému ERP (přes integrační rozhraní CS ERP Connector G2). Během schvalovacích procesů probíhají plně automatizované publikační úlohy, které generují, přesně dle typu dílu a požadavků konstruktéra, výrobní data ve formátech PDF, STEP a DXF. Tato data nejsou slepě vystřelena, ale spolu s nimi odchází ERP informace o jejich existenci a umístění. Tím je zaručeno propojení výrobních dat s položkami kusovníku. Tyto informace si přebírá DMS a načítá výrobní data přesně pod jednotlivé položky kusovníku do prostředí ERP KARAT. Dokumentace je tak uložena přímo v DMS a ERP je jediným zdrojem výrobní dokumentace.

IS KARAT modul DMS – Kontrola dokumentace
IS KARAT modul DMS – Kontrola dokumentace

Inicializace procesu výroby prototypu pak vzniká v projektovém modulu ERP KARAT, kdy je zadán požadavek na výrobu pro danou položku buďto vrcholové sestavy, nebo jednotlivých podsestav. Zde jsou požadavky rozděleny do jednotlivých etap a tím jsou řízeny náklady na vývoj.

V dalším kroku je potřeba definovat operace a vytvořit tak technologický kusovník. Vzhledem k tomu, že většinu operací kooperujeme u externích dodavatelů, je nutné nastavit pouze příslušné operace typu kooperace a požadovaný zdroj. V tomto kroku je již nutné vidět příslušnou výrobní dokumentaci. Při absenci technologa je důležitá komunikace mezi jednotlivými odděleními, která výrobu zajišťují. Zde je důležité připomenout, že už v tento moment vstupují do hry výrobní moduly ERP KARAT, konkrétně TPV, CAD/CAM a DMS. Tyto tři moduly se starají o to, že při definování operací a zdrojů jsou výrobní data na svém místě a k dispozici osobě, která technologický postup a kusovník tvoří. I díky pokročilým funkcím nabízí, například konstruktérovi, možnost kontroly kompletnosti dat, zda byla data správně načtena, a to vše v náhledu strojního kusovníku tak, jak je na to zvyklý.

V tento moment dochází, především ve výrobní dokumentaci, i k prvním požadavkům na změny. Jedná se především o změny technologické, protože se rozhoduje o možnostech výroby. Přestože tyto změny probíhají, dochází pouze k verzování výrobních dat jednotlivých položek a vše si hlídá modul DMS. Opět v závislosti na informacích z PDM, kde konstruktér provede úpravy.

Jako další krok je potřeba vytvořit samotné požadavky na kooperace. Tyto požadavky zajistí výrobní modul a „Zakázkové postupy“. Ty jsou tvořeny z technologických postupů a v podstatě je kopírují, a to pouze jednou. Spolu s tímto vzniká opět provázání s DMS, tudíž má oddělení výroby výrobní data na dosah a přesně v čase, kdy je potřebuje. I v tento moment může přijít požadavek na změnu, třeba v podobě chybějících informací na výrobní dokumentaci, která vyplyne z technologických požadavků kooperanta. I zde platí provázání PDM a DMS. Výhodou zakázkových postupů je, že neovlivňují Technologické postupy, což při kusové nebo prototypové výrobě nabízí prostor pro vytváření rezerv při výrobě nebo doplnění potřebného materiálu, který ale nemá vliv na původní kusovník. A to vše zcela pohodlně a přehledně.

„Možnost zásahů do kusovníku ve fázi uvolnění zakázkového postupu do výroby prototypové sestavy produktu je velkým přínosem, protože tím lze jednoduše a přehledně vstoupit do celého procesu výroby. Vše je viditelné, uložené a zpětně dohledatelné.“

IS KARAT – Zakazkove postupy
IS KARAT – Zakázkove postupy

U kusovníku příslušného zakázkového postupu je samozřejmostí možnost zkontrolovat dostupnost jednotlivých položek. Potvrzením zakázkového postupu dojde k automatické tvorbě požadavků na skladové karty jednotlivých polotovarů a materiálů, přičemž se zobrazují jejich aktuální stavy. Pro výrobu jsou tyto požadavky vystavovány postupně na základě definovaných operací jednotlivých polotovarů v zakázkovém postupu. V modulu Výroba se o ně stará funkce „Generování kooperací z požadavků“.

Jak jsem již zmínil výše, v celém procesu výroby na pozadí pracuje správa dokumentace (DMS), která spravuje výrobní data na straně ERP a plně spolupracuje s jednotlivými funkcemi a moduly ERP, tak i PDM. I díky využití vlastního verzování je zajištěna dohledatelnost a přehlednost změn.

V průběhu takto řízené výroby je pro konstruktéra a garanta produktu důležité mít možnost nahlédnout do jednotlivých fází výroby a zajistit si tak informace a přehled pro další plánování navazujících prací (montáž, navazující kooperace apod.). V modulu kooperací jsou tato data poměrně jednoduše a přehledně dostupná a nabízí přímý pohled do výroby.

IS KARAT modul DMS – Přehled výrobní dokumentace
IS KARAT modul DMS – Přehled výrobní dokumentace

Z pohledu klíčového uživatele, který pomáhá kolegům a je součástí implementačního týmu, je přehlednost a dostupnost dat základem pro úspěšný vývoj a výrobu produktu. A díky takto nastaveným procesům nemusí být práce časově náročná. Na závěr si dovolím poznamenat, že propojení PDM a DMS s jednotlivými výrobními moduly ERP KARAT se ukázalo a stále ukazuje jako správný směr. V blízké době se k tomuto spojení přidá ještě změnové řízení, které má v prototypové výrobě určitá specifika.

KARAT

Ing. Martin Foral Ing. Martin Foral
Autor článku je konstruktér, správce PDM a klíčový uživatel ERP KARAT ve společnosti VF, a. s.