facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Připravujete účetní závěrku dle IFRS 16?

ENEWIOd 1. 1. 2019 platí nový účetní standard pro vykazování leasingů IFRS 16. Převody desítek položek leasingových smluv probíhají na „stisknutí tlačítka“ v plně automatizovaném IT řešení, které zrealizovaly společnosti ENEWI a VYDAS – software. Systém byl úspěšně nasazen u významné nadnárodní společnost působící v ČR.


Systém IFRS 16 vznikl jako nadstavba informačního systému Reality od společnosti VYDAS – software s. r. o., která se od svého založení v roce 2004 věnuje vývoji a podpoře softwaru pro správu nemovitostí a facility management.

VYDAS SOFTWARE

Do systému Reality přispívá společnost ENEWI s. r. o. modulem pro automatizaci sběru energetických dat. V tomto modulu ENEWI využila svých zkušeností z vývoje SGMS - Smart Grid Management System, který umožňuje zpracování velkých objemů informací v reálném čase.

ENEWI

Leasingové smlouvy jsou v systému IFRS 16 zpracovávány podle své povahy v jednom ze tří modulů. U leasingu nemovitostí se jedná o nákladové a výnosové smlouvy včetně podnájemních smluv. Samostatně se zpracovává leasing dopravních prostředků, případně jiných movitých věcí.

Všechny moduly sdílejí číselníky diskontních sazeb a kurzovní lístek ČNB s možností doplnění vlastních interních kurzů. Samozřejmostí je možnost definice vlastních účetních operací, účetních období a napojení na účetní software.

„Samotný výpočet jednotlivých leasingových komponent není příliš složitý. Síla systému se ukáže v okamžiku, kdy je třeba ve smlouvách dělat změny,“ říká vedoucí vývoje Petr Nádvorník.

Základními požadavky na funkčnost modulu nákladových smluv jsou evidence leasingového aktiva, jeho odpisů, výše leasingového závazku a evidence jeho splácení. Podle termínů a výše splátek se na denní bázi v závislosti na diskontní sazbě vypočte úrok. Podle data účetních závěrek jsou vypočteny krátkodobé části závazku a odpisy s přesností na dny. Evidence smluv umožňuje jejich prodloužení dodatkem či využitím opce a naopak jejich zkrácení či předčasné ukončení. U smluv je možné měnit velikost pronajaté plochy a samozřejmostí jsou platby v různých měnách, využití rent free období, jednorázové platby či příspěvky, změny ve výši nájemného a jeho indexaci. Aplikace rovněž umožňuje zadání impairmentu leasingového aktiva. V případě změny ve smlouvě dochází k přepočtu výše závazku, účetní hodnoty aktiva a návazně denních odpisů.

Výnosové smlouvy mají v případě podnájemních smluv návaznost na head lease. Jsou vypočteny pohledávky, úroky, krátkodobé části pohledávky a poměrné části úroků a odpisů podle data účetní závěrky. Možnosti změn jsou obdobné jako u nákladových smluv.

Unikátní je nadstavbový modul IFRS 16 pro modelování budgetu. Řešení umožňuje modelovat varianty budgetu na základě plánovaných změn výnosových a nákladových smluv dle vstupních dat ze systému Reality IFRS 16. Výstupem jsou výpočty pro aktuální rok a tři po sobě následující.

Zárukou správné implementace normy IFRS 16 je účast poradenské firmy Fučík & partneři s. r. o., která již více než 25 let působí na poli poradenských služeb, auditu a daní, na vývoji systému.

Součástí výstupních sestav je kromě IFRS 16 také export do českého účetnictví. Odpadne tak potřeba duplicitního zpracování u stejných smluv. Uživatelské rozhraní, výstupy a reporty mohou být jak v českém, tak anglickém jazyce. Systém IFRS 16 může být implementován i v menším měřítku, přizpůsoben potřebám klienta a plně integrován do jeho informačního systému.

Pro vývoj IFRS 16 byla použita vysoce výkonná databáze poskytující takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná, a která je navíc doplněna o integrační nástroje umožňující vstup a výstup dat z aplikací třetích stran. Celý systém prošel jak auditem dle normy IFRS 16, tak náročnými penetračními testy a vyhověl tak nejvyšším požadavkům na bezpečnost.