eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Česká kancelář pojistitelů používá Text Miner

Společnost StatSoft CR implementovala další ze svého analytického software, STATISTICA Text Miner, v České kanceláři pojistitelů. Důvodem k poptávce po tomto nástroji ze strany ČKP byla nutnost celkového rozšíření prováděných analýz, přesněji potřeba aplikace, která umí pracovat s nestrukturovanými texty – text miningu. Kombinací již zmíněného nástroje a další statistické techniky – data miningu, očekává ČKP rozšíření rizikových znaků, které predikují výskyt závažných nároků škod na zdraví jedinců již v rané fázi šetření případu. To umožní přesnější odhady celkové výše škod.Implementovaný Text Miner z nestrukturované textové informace, jakou je například popis nehodového děje, získá reprezentativní klíčová slova (JIP, vrtulník, apod.), která jsou následně zpracována do standardních datových položek. Z takto připravených datových položek se za použití Data Mineru (STATISTICA Data Miner využívá ČKP dlouhodobě) získá zpřesněný odhad výše škody na zdraví pro specifické nehodové děje, jež by bez analýzy nestrukturovaného textu nebyly odhalitelné a statisticky vyhodnotitelné. Zpřesnění odhadu výše závažnosti škody na zdraví člověka vede k lepšímu řízení rizik v rámci nejzávažnějšího segmentu škod povinného ručení. V konečném důsledku dochází v sektoru pojišťovnictví k přesnému plánování zdrojů.

 
Helios
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.