facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 21. 3. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Tuzemské firmy posilují bezpečnost hlavně v oblasti firewallu a VPN

Společnost GFI Software zveřejnila výsledky průzkumu, který provedla mezi svými partnery v ČR a na Slovensku, ze kterého vyplynulo, že za poslední rok lokální firmy posílily svou IT bezpečnost nejvíce v oblastech firewallu/VPN sítí, ochrany e-mailů a softwarové zranitelnosti. Z průzkumu také vyplynulo, že SMB firmy provozují v průměru 2 - 4 bezpečnostní aplikace a přestože zájem o cloudové služby roste, stále převládá prodej klasických licencí.Průzkum byl proveden v únoru 2022 mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem řešení GFI Software. Respondenti, kteří dodávají bezpečnostní řešení zejména do segmentu malých a středních firem (SMB), uvedli, že v tomto segmentu stále převažuje zájem o perpetuální licence, ačkoliv je vidět zřetelný posun k modelu předplatného a cloudových služeb. Hlavním důvodem preference perpetuálního modelu je úspora nákladů na software, zásadní nevýhodou jsou pak z dlouhodobého hlediska chybějící aktualizace a postupná zastaralost systémů.

K nejzajímavějším statistikám průzkumu patří:

  • Firmy v posledním roce nejčastěji posilovaly o řešení firewallu/VPN (35,2 %), ochrany e-mailů (24,5 %), patch managementu (15,7 %) a správy hesel (15,7 %).
  • 79 % SMB firem využívá v průměru 2 - 4 samostatné aplikace IT bezpečnosti, jedinou používá 16 % a 5 - 8 řešení 5 %.
  • Perpetuální softwarové licence preferuje 59,8 % firem, model předplatného využívá 23,5 % a cloudové služby 13,7 % firem. Zbylá 3 % preferují open source.
  • Faxování využívá necelých 7 % podniků, zejména větších organizací, a to výhradně pouze formou digitálního faxování či faxování jako služby.

Marie Baranová„České a slovenské spo­leč­nos­ti rea­gu­jí na nové hroz­by po­si­lo­vá­ním ochra­ny svých klí­čo­vých in­fra­struk­tur,“ řekla Marie Ba­­ra­­no­­vá, sales mana­žer pro řeše­ní GFI Soft­ware v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku ve spo­­leč­­nos­­ti ZEBRA SYSTEMS. „Avšak průz­kum také uká­zal, že se stále velká část firem spo­lé­há na řeše­ní bez kon­ti­nu­ál­ní údrž­by, což může být poměr­ně ne­bez­peč­né za situ­a­ce, kdy nová rizika vznikají velmi rychle a vyžadují aktualizaci bezpečnostních nástrojů.“

 

 
  

- Inzerce -

Lepší je být bohatý a zdravý...

IT Systems 11/2022Aktuální vydání IT Systems vás zavede do světa peněz, které necinkají, ale přesouvají se mezi účty díky novým metodám placení. Je to další proces, který lze díky chytrým digitálním technologiím zefektivnit. Modernizace platebních metod a souvisejících služeb zajímá firmy v oblasti e-commerce, ale i klasický retail a další obory.