facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 21. 3. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Tuzemské firmy posilují bezpečnost hlavně v oblasti firewallu a VPN

Společnost GFI Software zveřejnila výsledky průzkumu, který provedla mezi svými partnery v ČR a na Slovensku, ze kterého vyplynulo, že za poslední rok lokální firmy posílily svou IT bezpečnost nejvíce v oblastech firewallu/VPN sítí, ochrany e-mailů a softwarové zranitelnosti. Z průzkumu také vyplynulo, že SMB firmy provozují v průměru 2 - 4 bezpečnostní aplikace a přestože zájem o cloudové služby roste, stále převládá prodej klasických licencí.Průzkum byl proveden v únoru 2022 mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem řešení GFI Software. Respondenti, kteří dodávají bezpečnostní řešení zejména do segmentu malých a středních firem (SMB), uvedli, že v tomto segmentu stále převažuje zájem o perpetuální licence, ačkoliv je vidět zřetelný posun k modelu předplatného a cloudových služeb. Hlavním důvodem preference perpetuálního modelu je úspora nákladů na software, zásadní nevýhodou jsou pak z dlouhodobého hlediska chybějící aktualizace a postupná zastaralost systémů.

K nejzajímavějším statistikám průzkumu patří:

  • Firmy v posledním roce nejčastěji posilovaly o řešení firewallu/VPN (35,2 %), ochrany e-mailů (24,5 %), patch managementu (15,7 %) a správy hesel (15,7 %).
  • 79 % SMB firem využívá v průměru 2 - 4 samostatné aplikace IT bezpečnosti, jedinou používá 16 % a 5 - 8 řešení 5 %.
  • Perpetuální softwarové licence preferuje 59,8 % firem, model předplatného využívá 23,5 % a cloudové služby 13,7 % firem. Zbylá 3 % preferují open source.
  • Faxování využívá necelých 7 % podniků, zejména větších organizací, a to výhradně pouze formou digitálního faxování či faxování jako služby.

Marie Baranová„České a slovenské spo­leč­nos­ti rea­gu­jí na nové hroz­by po­si­lo­vá­ním ochra­ny svých klí­čo­vých in­fra­struk­tur,“ řekla Marie Ba­­ra­­no­­vá, sales mana­žer pro řeše­ní GFI Soft­ware v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku ve spo­­leč­­nos­­ti ZEBRA SYSTEMS. „Avšak průz­kum také uká­zal, že se stále velká část firem spo­lé­há na řeše­ní bez kon­ti­nu­ál­ní údrž­by, což může být poměr­ně ne­bez­peč­né za situ­a­ce, kdy nová rizika vznikají velmi rychle a vyžadují aktualizaci bezpečnostních nástrojů.“

 

 
  

- Inzerce -

ERP systém pro laboratorní techniku

Česká společnost Lavat vyrábí a dodává přesné strojírenské součás­ti nebo výrobky z oboru laboratorní a vakuové techniky. Optimalizovat firemní procesy a zvyšovat efektivitu práce zaměstnanců jí pomáhá řešení Helios iNuvio z produkce Asseco Solutions.

  

- Inzerce -

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.

Nepodařilo se připojit k serveru.
- inzerce -
Nepodařilo se připojit k serveru.
- inzerce -
 
Nepodařilo se připojit k serveru.