facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 11. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Sledování vybraných zemědělských plodin pomocí internetu věcí

iot zemědělstvíSpolečnosti CCA Group a pojišťovna Allianz podepsaly smlouvu o spolupráci na pilotním projektu pro vzdálené on-line sledování úrody vybraných zemědělských plodin. Cílem projektu je poskytnout ucelený přehled o aktuálních podmínkách, ale také predikovat možnosti vývoje stavu úrody v závislosti na počasí i plánovaných pěstitelských postupech.Výsledkem projektu bude aplikace pro zemědělce, která zjednoduší časování jednotlivých činností a poskytne okamžitý přehled o stavu plodin. Aplikace by měla být zdarma. Na projektu se budou podílet také České Radiokomunikace, které poskytnou odbornou garanci za oblast senzorů a pokrytí sledovaného území signálem sítě internetu věcí LoRaWAN.

„S vývojem aplikace pro oblast zemědělství máme již zkušenosti. V roce 2018 jsme realizovali projekt Český chřest. Při jeho pěstování je obzvlášť důležité přesné naplánování a dodržení termínu sklizně pro zajištění odbytu a co nejvýhodnější výkupní ceny z počátku chřestové sezóny. Zde bylo tedy přesné plánování a okamžitá reakce na měnící se půdní i povětrnostní podmínky naprosto klíčové,“ řekl Martin Špaňo, obchodní ředitel CCA Group.

„Cílem našeho pilotního projektu je vytvořit systém, který výrazně zefektivní procesy pro pěstování vybraných zemědělských plodin. Ten by měl být ve výsledku nápomocný nejen samotným zemědělcům, ale i pojišťovnám a případně i ministerstvu zemědělství například při vyplácení refundací,“ řekl Martin Kábela, ředitel zemědělského pojištění Allianz.

V současné době není k dispozici jednotný ucelený systém vzdáleného nepřetržitého sledování důležitých půdních parametrů, které ovlivňují úrodu a výnosy. Sledováním půdní vlhkosti, půdní teploty, koncentrace prvků NPK a současným měřením parametrů ovzduší – vzdušná vlhkost, teplota, koncentrace organických těkavých látek na dané polní ploše, je možné získat nejen přehled o aktuálním stavu, ale především předpovědět vývoj podmínek a včas zareagovat. Včasnými opatřeními lze maximalizovat výtěžnost, odhadovat výnosy a efektivně naplánovat například zálivku, dávkování hnojiva či mechanické úpravy půdy, ale třeba i servis strojů.


 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.