facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 2. 12. 2020 - Zdeněk Gric

Přehlídku technologií budoucnosti na Fakultě elektrotechnické ČVUT uvádí robot z lega

Mluvící a pohybující se robot Ludvík společně se studentskými moderátory provede 10. prosince 2020 zájemce o studium Fakultou elektrotechnickou ČVUT během jejího prvního online dne otevřených dveří. Ludvík, kterého z 37 tisíc dílků lega složili studenti bakalářského studia Martin Šrámek a Matěj Štětka, představuje jen jednu z řady špičkových technologií na největší elektrotechnické a informatické fakultě v České republice. Humanoidní robot v roli průvodce je symbolickým příspěvkem ke 100. výročí od chvíle, kdy tomuto slovu vložil konkrétní obsah Karel Čapek ve své hře R.U.R.„Pojali jsme den otevřených dveří jako virtuální prohlídku našich pracovišť s trendovými technologiemi, které budou výrazně ovlivňovat náš život v blízké budoucnosti. Roboty, drony, autonomně řízené formule, grafické či biomedicínské aplikace, telekomunikační sítě, alternativní energetické zdroje či zařízení pro kosmický program mohou studenti na naší fakultě nejen studovat, ale také se prakticky podílet na jejich vývoji,“ řekl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Fakulta elektrotechnická ČVUT jako jedna z předních pěti vědeckých institucí v České republice vyniká unikátním poměrem jednoho pedagoga na sedm studentů. I díky tomu jsou katedry schopné vedle samotné výuky své studenty efektivně zapojovat do vědeckého výzkumu, často už na bakalářském stupni studia.

Nejenom zájemci o studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT, ale i nadšenci do technologií a makeři se budou moci připojit k jejímu dni otevřených dveří 10. prosince 2020 v 16.30 hodin prostřednictvím odkazu www.fel.cvut.cz/dod. K dispozici jim budou studenti a pedagogové v interaktivních chatech, kteří budou připraveni zodpovědět dotazy k přijímacímu řízení, studijním programům či prezentovaným technologiím.

Součástí programu dne otevřených dveří bude vedle virtuální prohlídky pracovišť a řady rozhovorů také mimo jiné anketa mezi významnými absolventy fakulty. Ke studiu na FEL mají motivovat videa o klíčových studentských projektech, eForce týmu a jeho autonomně řízené formuli, Robosoutěži organizované pro nižší stupně škol a týmu studentek, které pod názvem wITches popularizují elektrotechniku a programování mezi dětmi. Inspirovat chce rovněž video o prázdninovém FEL Campu, kde studenti řeší zábavné úkoly uprostřed přírody.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.