eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 23. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Organizace Czechitas dostala další grant od Google, aby do IT protlačila více žen

CzechitasGoogle.org, filantropická větev společnosti Google, podpořila organizaci Czechitas na další dva roky částkou 150 tisíc dolarů. Cílem grantu je zvýšení podílu absolventek intenzivních kurzů, které nastoupí na pozice v IT, a změní tak svoji kariéru.„Uplatnitelnost je naším hlavním cílem následujících dvou let. Jsme si plně vědomi toho, že v dnešní době, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, bude o zvýšení digitálních dovedností větší zájem. Naše absolventky Digitální akademie ukazují cestu. Po ukončení kurzu si část z nich najde práci na juniorské pozici v IT. Chceme se ženami i po Digitální akademii dále pracovat a podporovat jejich další růst. Za čtyři roky už jsme napsali stovky příběhů a na to jsou všichni v Czechitas náramně hrdí,” říká Dita Formánková (dříve Přikrylová), spoluzakladatelka Czechitas.

Czechitas budou přednostně rezervovat místa na intenzivních kurzech pro tyto čtyři skupiny:

  1. Ženy, které ztratily, nebo jsou vysoce ohroženi ztrátou svého zaměstnání v souvislosti s šířením pandemie nemoci COVID-19.
  2. Ženy, které nemohly z důvodu rodinných nebo distančních navštívit intenzivní kurzy Czechitas v minulosti.
  3. Maminky vracející se z mateřské dovolené.
  4. Ženy starší 45 let.

Google.org už podpořil Czechitas již letos v době počátku pandemie částkou 42 tisíc amerických dolarů. Podpora směřovala především na vývoj online vzdělávacích nástrojů, jako jsou online kurzy a webináře. Vzdělávání na dálku se totiž ukázalo jako jediná možná cesta k získání IT dovedností v době, kdy nebylo možné navštěvovat kurzy prezenční formou. Czechitas díky tomu vytvořili systém online webinářů a intenzivně s účastnicemi kurzů pracovali i v době koronavirové karantény.

Google podporuje Czechitas už od roku 2016, kdy organizace získala prvních 250 tisíc dolarů na rozvoj dlouhodobých intenzivních kurzů pro ženy - Digitální akademie. Následně v roce 2018 dostala organizace dalších 250  tisíc dolarů na rozvoj kurzů v dalších regionech. Během uplynulých čtyř let uspořádali Czechitas v rámci Digitální akademie celkem 20 dlouhodobých intenzivních kurzů Digitální akademie v Praze, Brně a Ostravě. V září poprvé odstartuje Digitální akademie také v Českých Budějovicích. Celkem kurz absolvovalo 579 žen, které posílily zhruba stovku firem.
 


 
Helios
  

- Inzerce -

Jak na řízení dat?

PCSBezpečnostní rizika se stále zvyšují. Tím spíš, že mnoho zaměstnanců díky současné situaci přešlo na práci z domova. Důraz na problém zabezpečení potvrzují i tři poslední studie nezávislé analytické společnosti Gartner.

  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.