facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový český superpočítač se bude jmenovat Karolina

IT4InnovationsV posledním čtvrtletí minulého roku proběhla soutěž o jméno nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který bude letos instalován v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě. Z více než 5 000 návrhů, jež zaslalo přes 2 000 osob, bylo porotou vybráno jméno Karolina.Veřejná soutěž o jméno nového superpočítače byla vyhlášena v říjnu minulého roku. Celkem se během dvou měsíců sešlo 5 114 návrhů, které zaslalo přes 2 000 hlasujících. Z došlých návrhů byly vybráni 3 výherci, kteří získají hodnotné ceny od společnosti Hewlett Packard Enterprise, která je dodavatelem superpočítače Karolina.

Je již tradicí, že jména pro ostravské superpočítače, které jsou provozovány v IT4Innovations národním superpočítačovém centru vybírá veřejnost. Bylo tomu tak v případě Anselmu, Salomonu i Barbory. Zároveň všechna jména odkazovala na silnou regionální tradici hornictví a průmyslovou historii kraje.

„V minulosti byla vždy vybrána jména vztahující se k moravskoslezskému regionu a já osobně jsem rád, že je tradice v případě Karoliny dodržena. Jméno Karolina odkazuje k dalšímu z dolů v Ostravsko-karvinském revíru, který Salomon Rothschild pojmenoval po své manželce Caroline. Ostatně koksovnu Karolina stojící v samém centru Ostravy až do 80. let si mnoho z nás ještě živě vybavuje a s Ostravou neodmyslitelně spojuje,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations. „Věřím, že superpočítač Karolina, který má našlápnuto na umístění v padesátce nejvýkonnějších superpočítačů světa, si vybuduje skvělé renomé, neb bude přístupný nejen českým, ale také evropským vědeckým a průmyslovým uživatelům,“ dodává Vondrák.

Superpočítač Karolina, jehož instalace již započala, bude dosahovat špičkového výkonu 15,2 PFlop/s a stane se tak nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě. Instalace a zprovoznění tohoto unikátního výpočetního systému právě probíhá a zprovozněn bude v první polovině roku 2021. Jeho služba vědě, průmyslu i společnosti se plánuje až do roku 2025.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.