facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 30. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze řešení pro správu identit CzechIdM se zaměřuje na vylepšení UX

BCVSpolečnost BCV solutions vydala novou verzi českého softwaru pro správu identit CzechIdM – verze 10.6. Tentokrát se vývojáři zaměřili zejména na zlepšení uživatelské přívětivosti úpravou grafického rozhraní. Nová verze je proto doplněná o novou komponentu průvodce, která intuitivně provede administrátora napojením systému. Dále byla graficky vylepšena agenda hromadných operací a skriptů. Nechybí ani další vylepšení jako přepracování business rolí, přidání dalších práv pro agendu delegací a za zmínku jistě stojí i bezpečnostní vylepšení.Průvodce pro připojení koncového systému do CzechIdM

Připojení nového systému do správy CzechIdM je složitý úkol určený pestrostí nastavení koncových systémů. Umístit srozumitelně všechna nastavení desítek různých systémů jednoduše a do jedné agendy je extrémně náročný úkol. Jeho vyřešením se zásadním způsobem zlepší uživatelská přívětivost softwaru. „Naším cílem je tuto agendu zjednodušit, to znamená zprostředkovat uživateli obvyklá nastavení jednoduše pomocí průvodce-wizardu. Proto jsme vytvořili komponentu průvodce, kterou budeme dále rozpracovávat a zlepšovat,“ uvádí Lukáš Cirkva, ředitel společnosti BCV solutions.

CzechIdM

Agendy hromadných operací a skriptů se dočkaly grafického vylepšení

V agendě hromadných operací nad uživateli jsou nově přidané grafické ikony a operace jsou sdružené na nejčastěji využívané. To vše s cílem zjednodušit administrátorovi práci.

Skripty jsou důležitým nástrojem pro transformace dat mezi napojenými systémy. Agenda skriptů slouží jako knihovna a její grafická podoba si zasloužila vylepšení o funkci nahrávání a stahování scriptů přímo z GUI. Zlepší se tím uživatelská přívětivost softwaru.

CzechIdM


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.