facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 11. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová pravidla pro znalecké posudky v elektronické podobě

Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 254/2019 Sb., tedy Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který upravuje také problematiku práce s elektronickými podpisy. Znalecké posudky v elektronické podobě musí být mimo jiné podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřeny kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.Problematikou elektronického podpisu se zabývá především § 27 v rámci Hlavy VI. zákona, který udává, že každé vyhotovení znaleckého posudku, jež je podáno v elektronické formě, musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem a zároveň k němu musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo název znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“. Dále je nutné aby posudek byl opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Výše zmiňovaný kvalifikovaný elektronický podpis je vlastně nejvyšší formou elektronického podpisu. Vyznačuje se vysokou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti. Musí být nejen zaručený, ale také vytvořený kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta), a je nezbytné, aby byl založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Zjednodušeně to znamená, že takový certifikát není uložen přímo v počítači, ale je generován na speciální token nebo čipovou kartu, které jsou navíc zabezpečeny PIN kódem a heslem. Tím se liší od zaručeného elektronického podpisu, který je běžně využíván například při komunikaci s úřady či jinými institucemi.

Kvalifikované elektronické časové razítko

Kvalifikované časové razítko je doplňkem elektronického podpisu, který zaručuje, že elektronický dokument existoval v dané podobě v určitý časový okamžik. Je tak nezpochybnitelným důkazem o tom, jak dokument vypadal v okamžiku, kdy byl orazítkován.

Elektronické podání znaleckého posudku v praxi

Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, které zatím elektronický podpis nevyužívali vůbec, nebo pracovali pouze s kvalifikovaným certifikátem v PC (tj. zaručeným elektronickým podpisem), si tedy nově budou muset pořídit USB token, na kterém si musí zřídit nový certifikát. Dále je také nutné, aby si obstarali balíček kvalifikovaných časových razítek.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.